Historia Katedry Anatomii Zwierząt

Katedrę Anatomii Zwierząt powołano  1 stycznia 1955 r. Organizatorem i jej pierwszym kierownikiem był Prof. dr hab. Marian Kubasiewicz. Funkcję tę pełnił przez 36 lat – do roku 1991. W latach 1992 – 1998 Katedrą kierował dr hab. Jerzy Gawlikowski, prof. nadzw., a w latach 1999-2007 dr hab. Maciej Melosik, prof. nadzw.

Od października 2007 roku Jednostką kieruje Prof. dr hab. Piotr Baranowski.

Katedra Anatomii Zwierząt i Zoologii ma swoją siedzibę w budynkach przy ulicy Doktora Judyma 14 i 20. Posiada duże zbiory preparatów i okazów dla celów dydaktycznych i naukowych. Wśród nich znajduje się ogromny, liczący ponad 2 miliony eksponatów, zbiór wykopaliskowych szczątków kostnych, w tym ponad 400 szkieletów głowy szynszyli i norek. 

W latach 1955 - 1998 tytuł naukowy profesora oraz stopnie doktora habilitowanego i doktora uzyskali: Marian Kubasiewicz, Zdzisław Szuba, Stanisław Nogalski, Jerzy Gawlikowski, Jerzy Stępień, Adam Szymański.

Od 2007 roku w Jednostce stopień naukowy doktora w dyscyplinie Zootechnika uzyskały następujące osoby: 

–Joanna Wojtas (2011) - ukończone studia wyższe na kierunku Biologia Uniwersytetu Szczecińskiego, 

–Magdalena Wróblewska (2011) - ukończone studia wyższe na kierunku Zootechnika Akademii Rolniczej w Szczecinie,

–Katarzyna Pęzińska - (2015) - ukończone studia wyższe na kierunku Biologia ZUT w Szczecinie,

–Krzysztof Żuk - (2019) ukończone studia wyższe na kierunku Biologia ZUT w Szczecinie,

     W roku 2012 tytuł naukowy profesora uzyskał Piotr Baranowski.

         W roku 2014 stopień naukowy dr habilitowanego uzyskała Lidia Felska-Błaszczyk.

Obecnie prace naukowe na stopień doktora realizuje: 

- Natalia Ławrów - ukończone studia wyższe na kierunku Zootechnika ZUT w Szczecinie (opiekun naukowy dr hab. Lidia Felska-Błaszczyk).

Na przestrzeni 65 lat w Jednostce wykonano kilkadziesiąt prac magisterskich z zakresu anatomii, archeozoologii, teratologii, embriologii, hodowli zwierząt futerkowych i łowiectwa oraz szereg prac inżynierskich i opracowań licencjackich.

W ciągu 60 lat istnienia głównymi obszarami naukowymi były badania z zakresu archeozoologii. Wykonano z tego zakresu szereg badań wykopaliskowego materiału osteologicznego pochodzącego z nawarstwień kulturowych Pomorza, głównie Wolina i innych stanowisk archeologicznych Polski i Europy. Posłużyły one ustaleniu celów hodowli, preferencji w wyborze gatunków zwierząt do hodowli, sposobu zagospodarowania surowców pochodzących od zwierząt, ale także opisowi ich morfologii, kondycji i wykorzystania do pracy.

Obecnie działalność naukowa koncentruje się na zagadnieniach kranio- i osteometrii, charakterystyce cech niemetrycznych (w tym symetrii i asymetrii) układu szkieletowego małych gryzoni hodowlanych, kotów i psów, norek, koni, owiec, bydła, wybranych gatunków ptaków (emu), a także morfologii serca norek.

<span>Dorobek naukowy</span> wyraża się ponad 300 oryginalnymi pracami naukowymi, artykułami przeglądowymi oraz doniesieniami i komunikatami. Prace były referowane na kongresach, zjazdach i konferencjach naukowych.