Historia Katedry

Katedra Anatomii Zwierząt i Zoologii jest jednostką organizacyjną Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, którą utworzono w wyniku połączenie Zakładu Zoologii i Pszczelnictwa z Pracownią Anatomii Zwierząt. Połączenie nastąpiło na skutek zmian organizacyjnych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (Zarządzenie nr 77 Rektora ZUT z dnia 14 października 2019 roku, §7).

Historycznie, obie wymienione Jednostki były w grupie pierwszych 15 katedr i 3 studiów, które zaczęły być tworzone, wkrótce po ukonstytuowaniu się w dniu 20 marca 1954 roku Społecznego Komitetu Organizacyjnego Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. Gdy 31 grudnia 1954 roku zakończył się początkowy okres organizacyjny WSR, na pierwszych kierowników wyznaczono doc. dr Antoniego Linke, w Katedrze Zoologii i dr n.wet. Mariana Kubasiewicza, w Katedrze Anatomii Zwierząt.

Swoją działalność statutową Katedra Zoologii rozpoczęła 1 października 1954 roku, a w trzy miesiące później - 1 stycznia 1955 roku Katedra Anatomii Zwierząt. Po szczegółowe informacje o pracownikach, kierunkach badań i osiągnięciach Jednostek w okresie poprzedzającym datę utworzenia Katedry Anatomii Zwierząt i Zoologii odsyłamy zainteresowanych do następujących opracowań:

50 lat Katedry Zoologii, Zeszyt jubileuszowy „Zwierzęta wokół nas” Szczecin 4-6 czerwca 2004; Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Szczecinie 50 lat 1955-2005; Gawlikowski J., 1998: Z żałobnej karty – prof. dr hab. Marian Kubasiewicz, Materiały Zachodniopomorskie, 515-519; Baranowski P., 2019: 90-lecie prof. Jerzego Gawlikowskiego. Materiały Zachodniopomorskie Rocznik Naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie, Nowa seria, t. XIV, 9-11.

Obecnie Katedra Anatomii Zwierząt i Zoologii ma swoje pomieszczenia w dwóch budynkach przy ulicy Doktora Judyma 14 i 20 dysponując pomieszczeniami dla celów dydaktycznych - salami ćwiczeń, naukowych (laboratoria i sala prosektoryjna, laboratorium osteologiczne i muzeum, biblioteką) oraz administracyjno-gospodarczymi.

W Katedrze realizowane są zajęcia dydaktyczne na trzech kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziałów Biotechnologii i Hodowli Zwierząt oraz studiach podyplomowych.

 W ciągu istnienia główne obszary naukowe Katedry dotyczą badań z zakresu archeozoologii, teratologii, entomologii – głównie hodowli pszczół, morfologii, ekologii i ekotoksykologii dzikich stałocieplnych kręgowców, biologii i ekologii pasożytów wewnętrznych ptaków blaszkodziobych oraz zagadnień rozrodu i warunków utrzymania zwierząt futerkowych. 

Jarosław Prabucki, Zdzisław Szuba, Elżbieta Kalisińska, Katarzyna Kavetska i Wiesław Salicki. W roku 2009 w Katedrze utworzono Pracownię Biologii i Ekologii Pasożytów pod kierownictwem Katarzyny Kavetskiej. 

Zakład Pszczelnictwa został powołany w 1979 roku na bazie Pracowni Pszczelnictwa istniejącej w Katedrze Zoologii. Funkcje kierownika Zakładu Pszczelnictwa pełnił Jarosław Prabucki i Bożena Chuda-Mickiewicz, sprawująca od 2010 roku funkcję kierownika nowo utworzonej Katedry Zoologii i Pszczelnictwa.