Prof. dr hab. Bożena Chuda-Mickiewicz

Profesor - Kierownik

 

Tematyka badawcza
 • pszczoły jako zapylacze roślin entomofilnych
 • wykorzystanie pszczoły środkowoeuropejskiej i jej krzyżówek z innymi rasami pszczół w warunkach klimatyczno-pożytkowych Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego
 • doskonalenie metod chowu trutni i sztucznego unasieniania matek pszczelich
 • wykorzystanie niektórych sygnałów fizycznych rodziny pszczelej w procesie doskonalenia metod chowu pszczół
 • wpływ różnych czynników i zabiegów na przyspieszanie czerwienia sztucznie unasienianych matek pszczelich
 • przynależność rasowa pszczół na Pomorzu Zachodnim i w rejonach hodowli zamkniętej
 • zdrowotność pszczół 
Przebieg pracy naukowej
 • magister inżynier zootechniki, Wydział Zootechniczny Akademii Rolniczej w Szczecinie, Zoohigieniczna ocena cielętnika w POHZ Lubiana – gospodarstwo Płotno, 1974
 • doktor nauk rolniczych, Wydział Zootechniczny Akademii Rolniczej w Szczecinie, Przydatność użytkowa pszczoły środkowoeuropejskiej oraz krzyżówek międzyrasowych w warunkach Pomorza Zachodniego, 1983
 • doktor habilitowany nauk rolniczych, Wydział Zootechniczny Akademii Rolniczej w Szczecinie, Zachowanie kłębu zimującej rodziny pszczelej, 1995
 • profesor nauk rolniczych, 2011 
Wybrane publikacje
 1. Tofilski A., Chuda-Mickiewicz B., Czekońska K., 2018. Circular movement of honey bee spermatozoa inside spermatheca. Invertebrate Reproduction & Development. IF: 0,824, abstract
 2. Czekońska K., Chuda-Mickiewicz B.,  2015.  The ability of honey bee drones to ejaculate. Journal of Apicultural Science. 59(2):127-133. DOI:10.1515/JAS-2015-0027. IF: 1.00 
 3. Czekońska K., Chuda-Mickiewicz B., Samborski J., 2014: Quality of honeybee drones reared in colonies with limited and unlimited access to pollen. Apidologie DOI: 10.1007/s13592-014-0296-z  IF: 2,155
 4.  Czekońska K., Chuda-Mickiewicz B., Chorbiński  P., 2013. The influence of honey bee (Apis mellifera) drone age on volume of semen and viability of spermatozoa. Journal of Apicultural Science. 57(1):61-66. DOI:10247/jas-2013-0007. IF : 0.817
 5. Czekońska K., Chuda-Mickiewicz B., Chorbiński P., 2013: The effect of brood incubation  temperature on the reproductive value of honey bee (Apis mellifera) drons. Journal of Apicultural Research 52(2): 96-105. IF: 1,531
 6. Teofilski A., Chuda-Mickiewicz B., Czekońska K., Chorbiński P., 2012: Flow cytometry evidence about sperm competition in honey bee(Apis mellifera). Apidologie (42): 63-70. IF: 2,23 
 7. Chuda-Mickiewicz B., Czekońska K., Samborski J., Rostecki P., 2012: Success rates for instrumental insemination of carbon dioxide and nitrogen anasthetised honey bee (Apis mellifera) queens. Journal of Apicultural Research (51(1)): 74-77. IF: 1,028 
 8. Siuda M., Wilde J., Bratkowski J., Chuda-Mickiewicz B., Woyke J., Jasiński Z., Madras-Majeska B., Samborski J., 2011: Wintering queen bees in modified mating nuclei. Journal of Apicultural Science (55(1)): 87-98. IF: 0,489 
 9. Czekońska K., Chuda-Mickiewicz B., Chorbiński P., 2010: The effect of induced defecation in honey bee queens on the number and viability of spermatozoa in spermatheca after instrumental insemination. Journal of Apicultural Research (49(2)): 154-158. IF: 1,028 
 10. Woyke J., Jasiński Z., Prabucki J., Wilde J., Chuda-Mickiewicz B., 2008: Onset of oviposition by honey bee queens, meted either naturally or by various instrumental insemination methods, fits a lognormal distribution. Journal of Apicultural Research (47(1)): 1-9. IF: 1,028 
 11. Czekońska K., Chuda-Mickiewicz B., 2007: Effect of induces defecation on the effectiveness of insemination in honey bee (Apis mellifera) queens. Journal of Apicultural Research (46(4)): 242-244. IF: 1,028 
Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, od 1987 r. 
 • Societas Internationalis pro Conservatione Apis mellifera mellifera, od 1995 r. 
 • European Association for Bee Research, od 2004 r. 
Granty Komitetu Badań Naukowych
 • Zimowanie zapasowych matek pszczelich w zmodyfikowanych ulikach weselnych (2 P06 Z 05828), wykonawca projektu, 2006-2008 
 • Badania nad czynnikami przyspieszającymi czerwienie sztucznie unasienionych matek pszczelich (3 PO6 A 045 24), wykonawca projektu, 2003-2005 
 • Wpływ środowiska na płodność trutni pszczoły miodnej (UMO-2011/01/B/NZ9/0013), wykonawca projektu, 2011-2014 
Promotorstwo w przewodach doktorskich
 • Jerzy Samborski; Zimowanie rezerwowych matek pszczół środkowoeuropejskich i kraińskich w mini ulach styropianowych i ulikach trapezoidalnych, 2009 
 • Piotr Rostecki; Zróżnicowanie morfologiczne linii hodowlanych pszczoły środkowoeuropejskiej w rejonach zamkniętych, pasiekach zachowawczych i współpracujących, 2009 
Publikacje dydaktyczne
 • Chuda-Mickiewicz B. Wychów matek i trutni, w: Encyklopedia pszczelarska, red. J. Wilde, PWRiL, Warszawa, 2013
 • Chuda-Mickiewicz B. Wychów matek i trutni, w: Hodowla pszczół, red. J. Wilde i J. Prabucki, PWRiL, Poznań, s.255-290, 2008
 • Chuda-Mickiewicz B. Wychów matek, Wychów trutni, Poddawanie matek, w: Owady użytkowe – materiały do ćwiczeń pod red. Z. Wilkańca AR Poznań.s.48-54, 55-57, 64-67, 2002
 • Chuda-Mickiewicz B.: Wychów matek i trutni w: Pszczelnictwo, red. Prabucki J., Albartos, Szczecin, s.469-506, 1998
 • Chuda-Mickiewicz B., Ostrowski T., Prabucki J., red. J. Prabucki: Przewodnik do zajęć kursowych na tytuł wykwalifikowany pszczelarz i mistrz pszczelarz, cz.1. WODR Barzkowice, 41-62, 103-130, 189-197, 1993
 • Chuda-Mickiewicz B., Karczeweska G., Prabucki J., Staszewska I., red. J. Prabucki: Przewodnik do ćwiczeń z zoologii dla rolników, AR Szczecin, 27-33, 48-52, 67-79, 1981