Proponowane tematy prac dyplomowych

 

Tematy prac dyplomowych na kierunku Bioinformatyka

 

Inżynierskich: 

 • Projektowanie testu tetra-primer ARMS-PCR do analizy polimorfizmu w wybranych genach w oparciu o programy dostępne na WWW 
 • Projektowanie testu ACRS-PCR do analizy polimorfizmu w wybranych genach w oparciu o programy dostępne na WWW 
 • Wykorzystanie i eksploracja baz danych 
 • Projektowanie testów do analiz genetycznych w oparciu o narzędzia bioinformatyczne 
 • Opracowanie metodyki identyfikacji polimorfizmu typu SNP w różnych genach w oparciu o programy komputerowe 
 • Projektowanie komputerowe testów molekularnych 
 • Wykorzystanie biologicznych baz danych w badaniach genetycznych 
 • Obliczanie struktury genetycznej populacji 
Tematy prac dyplomowych na kierunku Biologia

 

Licencjackich: 

 • Terapia chorób wieloczynnikowych w oparciu o narzędzia farmako- i nutrigenomiczne 
 • Epigenetyczne aspekty procesów życiowych i ich wykorzystanie w różnych obszarach działalności człowieka 
 • Diagnostyka chorób genetycznych u ludzi i zwierząt 
 • Metody badawcze stosowane w genomie funkcjonalnej 
 • Genetyczne podłoże chorób ludzi i zwierząt 
 • Genomika w przyszłości 

 

Magisterskich: 

 • Analiza struktury genetycznej populacji w oparciu o wybrane geny zlokalizowane w chromosomie 26 bydła 
 • Analiza struktury genetycznej populacji w oparciu o wybrane geny zlokalizowane w chromosomie 19 bydła 
 • Badanie zależności pomiędzy polimorfizmem DNA cechami użytkowości mięsnej świń 
 • Detekcja i analiza polimorfizmu u koni należących do różnych typów użytkowych 
 • Analiza struktury genetycznej stada bydła w oparciu o polimorfizm w wybranym genie 
 • Charakterystyka genów kandydujących do statusu ”genów głównych” cech jakości mięsa 
 • Genetyczna podatność na zawał serca u ludzi 

 

Tematy prac dyplomowych na kierunku Biotechnologia

 

Inżynierskich: 

 • Projektowanie testów genetycznych do analizy SNP w wybranych genach 
 • Projektowanie testów genetycznych do analizy DIP w wybranych genach 
 • Metody określania polimorfizmu DNA 
 • Zastosowanie osiągnięć genetyki molekularnej u ludzi i zwierząt 
 • Opracowanie metodyki identyfikacji polimorfizmu typu SNP w wybranym genie bydła w oparciu o ACRS-PCR 
 • Analiza genetyczna wybranych chorób ludzi i zwierząt 
 • Projektowanie testu molekularnego dla identyfikacji mutacji punktowych 

 

 

Magisterskich: 

 • Analiza polimorfizmu w genach związanych z przemianą kwasów tłuszczowych w powiązaniu z wybranymi cechami ilościowymi bydła 
 • Analiza polimorfizmu w genach związanych z utrzymaniem równowagi energetycznej organizmu w powiązaniu z wybranymi cechami ilościowymi bydła 
 • Określanie polimorfizmu w genach kandydujących 
 • Ustalenie zależności pomiędzy różnymi wariantami genów a wartościami cech użytkowych zwierząt gospodarskich 
 • Wpływ polimorfizmu w wybranym genie na użytkowość mleczną bydła 
 • Polimorfizm wybranych genów związanych z użytkowością rozrodczą świń 
 • Zależności pomiędzy jakością mięsa a mutacjami typu SNP 
Tematy prac dyplomowych na kierunku Zootechnika

 

Inżynierskich: 

 • Projektowanie testu PCR-RFLP do analizy polimorfizmu w wybranych genach bydła 
 • Projektowanie testu PCR-RFLP do analizy polimorfizmu w wybranych genach kóz 
 • Zastosowanie markerów genetycznych w hodowli zwierząt 
 • Metody detekcji mutacji u zwierząt 
 • PCR-RFLP jako metoda identyfikacji polimorfizmu punktowego w wybranym genie u bydła 
 • Analiza chorób genetyczne w gospodarstwach rolnych 
 • Wykorzystanie testów diagnostycznych w hodowli zwierząt 

 

 

Magisterskich: 

 • Polimorfizm w wybranych genach kandydujących w powiązaniu cechami użytkowości mlecznej bydła 
 • Polimorfizm w wybranych genach kandydujących w powiązaniu cechami użytkowości rozrodczej bydła 
 • Badania asocjacyjne u zwierząt gospodarskich 
 • Badanie zróżnicowania genetycznego u różnych ras zwierząt z użyciem markerów genetycznych 
 • Polimorfizm w wybranym genie a cechy użytkowości mlecznej bydła 
 • Wpływ polimorfizmu genów z rodziny selenoprotein na poziom selenu u Sus scrofa 
 • Użytkowość rozrodcza świń w zależności od polimorfizmu wybranych genów