Badania

Obszary badawcze jednostki

  • W Zakładzie Anatomii Zwierząt  prowadzone są badania naukowe z zakresu: morfologii zwierząt domowych, gospodarskich i dziko żyjących, osteologii (w tym kraniometrii i histologii) oraz teratologii, morfologii serca.
Projekty badawcze i granty realizowane w jednostce
  • Cechy biometryczne czaszek szynszyli małej (Chinchilla laniger, Molina 1782); kierownik: dr hab. Piotr Baranowski,prof.nadzw.; wykonawca: mgr inż. Magdalena Wróblewska. Projekt zakończony; wyróżniono pracę dokt. i obronę Uchwałami RW.
  • Asymetria wybranych cech zmienności ciągłej szkieletu głowy i szkieletu pozaczaszkowego szynszyli małej. Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zrealizowany w ramach poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacyjne PO KL 2007-2013, "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie" - III edycja. Beneficjent (2014) dr Katarzyna Pęzińska-Kijak. Projekt zakończony rozprawą doktorską i Uchwała Rady Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie Zootechnika.