Historia Zakładu Anatomii Zwierząt

Katedrę Anatomii Zwierząt <span>powołano</span> 1 stycznia 1955 r. Organizatorem i jej pierwszym kierownikiem był Prof. dr hab. Marian Kubasiewicz. Funkcję tę pełnił przez 36 lat – do roku 1991. W latach 1992 – 1998 Katedrą kierował dr hab. Jerzy Gawlikowski, prof. nadzw., a w latach 1999-2007 dr hab. Maciej Melosik, prof. nadzw.

Od października 2007 roku Jednostką kieruje Prof. dr hab. Piotr Baranowski.

Zakład Anatomii Zwierząt ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy Doktora Judyma 14 i dysponuje pomieszczeniami dla celów dydaktycznych - sala ćwiczeń, naukowych (laboratoria i sala prosektoryjna, laboratorium osteologiczne i muzeum) oraz administracyjno-gospodarczych. Zakład Anatomii Zwierząt posiada duże zbiory preparatów i okazów dla celów dydaktycznych i naukowych. Wśród nich znajduje się ogromny, liczący ponad 2 miliony eksponatów, zbiór wykopaliskowych szczątków kostnych, w tym ponad 400 szkieletów głowy szynszyli i norek. Biblioteka Zakładu obejmuje ponad 2200 tomów. Aktualny stan osobowy Jednostki liczy pięć osób.

Od 2007 do 2012 roku w strukturze organizacyjnej Zakładu znajdowała się Pracownia Hodowli Zwierząt Futerkowych.

W Zakładzie Anatomii Zwierząt pracują: Prof. dr hab. Piotr Baranowski - kierownik Zakładu; dr inż. Lidia Felska-Błaszczyk – adiunkt; dr Katarzyna Pęzińska-Kijak - adiunkt (1/4 etatu); dr inż. Lesław Kubasiewicz – st. wykładowca (1/3 etatu); mgr inż. Piotr Nowak – specjalista inżynieryjno-techniczny.

W latach 1955 - 1998 tytuł naukowy profesora oraz stopnie doktora habilitowanego i doktora uzyskali: Marian Kubasiewicz, Zdzisław Szuba, Stanisław Nogalski, Jerzy Gawlikowski, Jerzy Stępień, Adam Szymański.

Od 2007 roku w Zakładzie Anatomii Zwierząt stopień naukowy doktora w dyscyplinie Zootechnika uzyskały: 

–Joanna Wojtas (2011) - ukończone studia wyższe na kierunku Biologia Uniwersytetu Szczecińskiego, 

–Magdalena Wróblewska (2011) - ukończone studia wyższe na kierunku Zootechnika Akademii Rolniczej w Szczecinie,

–Katarzyna Pęzińska - (2015) - ukończone studia wyższe na kierunku Biologia ZUT w Szczecinie.

     W roku 2012 tytuł naukowy profesora uzyskał Piotr Baranowski.

         W roku 2014 stopień naukowy dr habilitowanego uzyskała Lidia Felska-Błaszczyk.

Obecnie prace naukowe na stopień doktora realizują: 

–Krzysztof Żuk - ukończone studia wyższe na kierunku Biologia ZUT w Szczecinie,

- Natalia Ławrów - ukończone studia wyższe na kierunku Zootechnika ZUT w Szczecinie (opiekun naukowy dr hab. Lidia Felska-Błaszczyk).

W Zakładzie realizowane są zajęcia dydaktyczne na trzech kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziałów Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Na przestrzeni 60 lat w Zakładzie wykonano kilkadziesiąt prac magisterskich z zakresu anatomii, archeozoologii, teratologii, embriologii, hodowli zwierząt futerkowych i łowiectwa oraz szereg prac inżynierskich i opracowań licencjackich.

W ciągu 60 lat istnienia głównymi obszarami naukowymi Zakładu były badania z zakresu archeozoologii. Wykonano z tego zakresu szereg badań wykopaliskowego materiału osteologicznego pochodzącego z nawarstwień kulturowych Pomorza, głównie Wolina i innych stanowisk archeologicznych Polski i Europy. Posłużyły one ustaleniu celów hodowli, preferencji w wyborze gatunków zwierząt do hodowli, sposobu zagospodarowania surowców pochodzących od zwierząt, ale także opisowi ich morfologii, kondycji i wykorzystania do pracy.

Obecnie działalność naukowa koncentruje się na zagadnieniach kranio- i osteometrii, charakterystyce cech niemetrycznych ( w tym symetrii i asymetrii) układu szkieletowego małych gryzoni hodowlanych, kotów i psów, norek, koni, owiec, bydła, wybranych gatunków ptaków (emu), a także morfologii serca norek.

<span>Dorobek naukowy</span> Zakładu wyraża się ponad 300 oryginalnymi pracami naukowymi, artykułami przeglądowymi oraz doniesieniami i komunikatami. Prace były referowane na kongresach, zjazdach i konferencjach naukowych. Największa liczba prac, głównie z zakresu archeozoologii wykonana była w okresie gdy Jednostką kierował prof. dr hab. Marian Kubasiewicz. W tym czasie jeden pracownik uzyskał tytuł naukowy profesora, wykonano trzy prace na stopień naukowy doktora habilitowanego i siedem na stopień naukowy doktora.

Osiągnięciem Zespołu Zakładu jest uzyskanie w 2009 roku finansowania przez MNiSW projektu badawczego pt.: ”Cechy biometryczne czaszek szynszyli małej (Chinchilla laniger, Molina 1782)” realizowanego na stopień naukowy doktora.

 

Kierownik Zakładu Anatomii Zwierząt

Prof. dr hab. Piotr Baranowski.