Jubileusz 50-lecia Wydziału

Szanowni Państwo! 

W bieżącym roku akademickim Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt obchodzi Jubileusz 50-lecia powstania. Jest to okazja do refleksji nad rolą, jaką odegrał w kształceniu młodzieży akademickiej, rozwoju kadr, nauki i praktyki nie tylko z zakresu zootechniki, ale również szeroko rozumianych nauk przyrodniczych, w tym biologii i biotechnologii. 

 

 


Prof. dr hab. A. Linke ze studentami. Rok 1967 (z archiwum Katedry Zoologii)


W minionym czasie Wydział przechodził różne okresy, związane ze zmianami struktury, rozwojem kierunków kształcenia i kadry naukowej. O tych faktach traktuje dalsza część opracowania. Dzisiaj Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt jest mocnym i ważnym ogniwem Akademii Rolniczej i akademickiego Szczecina. 

Wydział posiada pełne prawa akademickie do nadawania stopnia naukowego doktora oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki oraz II kategorię według oceny parametrycznej przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. 

Prowadzona konsekwentnie polityka kadrowa sprzyja dynamicznemu rozwojowi kadry naukowej. W okresie istnienia Wydziału 28 osób uzyskało tytuł naukowy profesora, 67 osób stopień naukowy doktora habilitowanego (31 osób habilitowało się na naszym Wydziale, a 36 osób na innych uczelniach w Polsce), ponadto 149 osobom nadano stopień naukowy doktora (w tym 36 osobom spoza Wydziału, a 8 pracowników Wydziału doktoryzowało się na innych uczelniach). W okresie ostatnich 10 lat grono profesorów zwiększyło się o 47%. W tym czasie 24 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego, a 64 osobom Rada Wydziału nadała stopień naukowy doktora. Ten dynamiczny rozwój kadry naukowej przyczynił się do znacznego obniżenia średniej wieku nauczycieli akademickich (średnia wieku profesorów Wydziału wynosi 55 lat).

 

 
Studenci zootechniki na zajęciach terenowych z zoologii. Rok 1984. (z archiwum Katedry Zoologii)


Obecnie na Wydziale zatrudnionych jest 83 nauczycieli akademickich, w tym: 16 profesorów, 17 doktorów habilitowanych, 49 doktorów i 1 asystent oraz 24 pracowników inżynieryjno-technicznych i 6 pracowników administracji oraz 21 pracowników obsługi. Łącznie 134 osoby. 

Wymiernym osiągnięciem pracowników Wydziału są opublikowane oryginalne prace twórcze i prace popularyzujące wyniki badań naukowych oraz książki, skrypty i monografie, a także komunikaty i doniesienia naukowe prezentowane na konferencjach i sympozjach w kraju i zagranicą. Kadra naukowa o najwyższych kwalifikacjach, mająca ambicje kształcenia na europejskim poziomie, a także coraz nowocześniejsze wyposażenie laboratoriów stanowią gwarancję spójnego systemu działalności naukowej i dydaktycznej. 

Do 1996 roku na Wydziale prowadzono kształcenie w ramach jednego kierunku studiów „Zootechnika”. Rozwój kadry naukowej i poszerzenie zakresu tematyki badawczej, a także unowocześnienie wyposażenia laboratoriów i sal dydaktycznych umożliwiło, w 1996 roku, uruchomienie na Wydziale drugiego kierunku studiów „Biotechnologia”, a w 2003 roku kolejnego kierunku „Biologia”. Od 1997 roku na kierunku Zootechnika w systemie zaocznym, wprowadzono specjalność Agroturystyka. Ponadto Wydział kształci (od 1994 roku) studentów w ramach Międzywydziałowego Studium Doktoranckiego, a od roku akademickiego 2000/01, we współpracy z Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Szczecinie, prowadzi studia podyplomowe dla nauczycieli „Nauczanie przyrody”. W ofercie dydaktycznej znajdują się również studia podyplomowe „Agroturystyka – wypoczynek na wsi”. 

 


Zawody jeździeckie w Akademickim Ośrodku Jeździeckim na Osowie. Maj, 2003.


Przyspieszenie rozwoju biotechnologii na Wydziale, w Uczelni i Regionie poprzez poszukiwanie nowych, wspólnych obszarów działania w zakresie badań naukowych i dydaktyki, uwzględniające konieczność integracji środowiska specjalistów z różnych dziedzin nauki, dyscyplin i kierunków badawczych w ramach tej dyscypliny naukowej, a także rozwijanie współpracy z gospodarką i krajami UE legło u podstaw powołania przy Wydziale, w 2003 roku, Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii. 

Powyższe inicjatywy, a zwłaszcza poszerzenie oferty dydaktycznej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży oraz zapotrzebowaniu regionu Pomorza Zachodniego i kraju. Daty te są wielce znaczące w historii Wydziału. 

Wydział dysponuje dostosowaną do potrzeb bazą dydaktyczną: sześcioma salami wykładowymi, o zróżnicowanej wielkości oraz dobrze wyposażonymi salami ćwiczeniowymi i laboratoriami wykorzystywanymi do realizacji zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych. Sale wykładowe i ćwiczeniowe wyposażone są w aparaturę audiowizualną, a laboratoria posiadają nowoczesne, w większości unikalne wyposażenie specjalistyczne. 


Absolutorium w Auditorium Maximum, 2005.


Do celów naukowych i dydaktycznych wykorzystywane są istniejące na terenie Wydziału zwierzętarnie Katedry Fizjologii Zwierząt, Katedry Rozrodu Zwierząt, Katedry Hodowli Ptaków Użytkowych i Ozdobnych, Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Zakładu Pszczelnictwa, w których utrzymywane są owce, kozy, emu, przepiórki i kolekcja drobiu oraz zwierzęta laboratoryjne. Do dyspozycji pracowników i studentów Wydziału jest Akademicki Ośrodek Jeździecki w Osowie. 

Gruntowne wykształcenie rzeszy absolwentów i przygotowanie ich do pracy w rolnictwie oraz szeroko rozumianym jego otoczeniu, a także w gałęziach gospodarki wykorzystującej metody biotechnologiczne, zaliczamy do najważniejszych osiągnięć Wydziału w ciągu jego istnienia. Wielu absolwentów Wydziału poświęciło się pracy naukowej i/lub dydaktycznej na różnych szczeblach polskiego szkolnictwa. Dyplom ukończenia studiów na kierunku Zootechnika otrzymało do tej pory 3847 osób (2240 dyplomów mgr., 1607 dyplomów inż.), a na kierunku Biotechnologia 79 osób. 

 


Studenci i Profesorowie Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt


Historię Wydziału tworzą pracownicy: profesorowie, adiunkci, asystenci, pracownicy inżynieryjno-techniczni, administracji, obsługi oraz doktoranci i studenci. Wszystkie osoby, które w minionych 50-ciu latach pracowały na Wydziale (jest to blisko 600 osób) zasługują na uznanie. We wdzięcznej pamięci zachowujemy Tych, którzy odeszli z naszego grona. Pracownikom emerytowanym i tym, którzy kształtują dzień dzisiejszy Wydziału składamy z okazji Jubileuszu wyrazy najwyższego szacunku. 

Prof. dr hab. Wiesław F. Skrzypczak 
Dr hab. Danuta Szczerbińska 
Dziekani Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt