Biotechnologia

Studia I stopnia: 

 • stacjonarne: 7 semestrów 
 • niestacjonarne: 7 semestrów 

 Studia II stopnia: 

 • stacjonarne: 3 semestry
 • niestacjonarne: 3 semestry

Studia I stopnia na kierunku Biotechnologia kończą się obroną pracy inżynierskiej, studia II stopnia kończą się obroną pracy magisterskiej.

  • zoologia i botanika, 
  • chemia ogólna i organiczna,
  • biochemia i biofizyka, 
  • podstawy anatomii i histologii zwierząt,
  • fizjologia roślin i zwierząt,
  • mikrobiologia i immunologia, 
  • biologia komórki, 
  • biologia molekularna, 
  • genetyka ogólna,
  • wirusologia, 
  • mikrobiologia przemysłowa,
  • inżynieria genetyczna, 
  • inżynieria bioreaktorów, 
  • biotechnologia w przemyśle spożywczym, 
  • biotechnologia w przemyśle farmaceutycznym, 
  • biotechnologia w hodowli roślin,
  • biotechnologia w hodowli zwierząt,
  • biotechnologia w rozrodzie zwierząt, 
  • biotechnologia w ochronie środowiska,
  • biotechnologia w produkcji biopolimerów,
  • kultury tkankowe i komórkowe in vitro
  • urządzenia technologiczne i aparatura badawcza w biotechnologii,
  • metody inżynierii genetycznej roślin,
  • metody inżynierii genetycznej zwierząt,
  • metody biotechnologiczne w produkcji surowic i szczepionek,
  • podstawy projektowania i rozwoju linii biotechnologicznych.

 

 

Na studiach II stopnia studenci zapoznają się z: 

planowaniem i analizą eksperymentu, bioinformatyką, procedurami ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w biotechnologii, etycznymi aspektami manipulacji genetycznych, systemami zarządzania jakością w biotechnologii oraz mogą wybrać jedną z czterech specjalności: 

 1. Biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska:
  • inżynieria enzymów, 
  • konsekwencje genetycznej modyfikacji czynności organizmu, 
  • biomonitoring skażeń środowiska,
  • cytogenetyka i inżynieria chromosomowa zwierząt,
  • embriologia zwierząt,
  • inżynieria komórkowa w rozrodzie zwierząt,
  • zastosowanie metod biotechnologicznych w produkcji niekonwencjonalnych źródeł energii,
  • metody biologiczne w likwidacji skażeń środowiska. 
 2. Biotechnologia w produkcji roślinnej:
  • cytogenetyka i inżynieria chromosomowa,
  • diagnostyka molekularna roślin uprawnych, 
  • aktualne trendy biologii molekularnej,
  • prawo a wprowadzanie GMO do środowiska, 
  • inżynieria enzymowa,
  • mutageneza i aktywność enzymowa drobnoustrojów,
  • mikrobiologiczna biodegradacja polutantów i odpadów w rolnictwie.
 3. Bioinżynieria produkcji żywności:
  • mutageneza ukierunkowana organizmów wykorzystywanych w produkcji żywności,
  • mikroorganizmy w produkcji żywności prozdrowotnej i ekologicznej,
  • mikrobiologia żywności,
  • genomika i transkryptomika,
  • enzymatyczna modyfikacja żywności,
  • endo- i egzogenne antyoksydanty w żywności,
  • markery genetyczne jakości żywności,
  • selekcja zwierząt wspomagana markerami a jakość pozyskiwanych produktów,
  • składniki żywności modyfikujące system endokrynny organizmu,
  • ksenobiotyki w żywności,
  • nutriproteomika.
 4. Biotechnology in animal production and environmental protection.
 5. Nanobioinżynieria - rekrutacja od semestru letniego 2018/2019

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w jednostkach naukowo-badawczych przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych (przemysł spożywczy, paszowy, farmaceutyczny, kosmetyczny), laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

Biotechnologia jest dyscypliną naukową wykorzystującą procesy biologiczne na skalę przemysłową. Biotechnologia oznacza zastosowanie technologiczne, które używa systemów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników, żeby wytwarzać lub modyfikować produkty lub procesy w określonym zastosowaniu.

EuropaBio - stowarzyszenie 24 narodowych organizacji biotechnologicznych, które reprezentują 1200 małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych w badania i prace rozwojowe, testowanie, produkcję i dystrybucję produktów biotechnologicznych (organ opiniodawczy dla Parlamentu Europejskiego, Komisji i Rady Ministrów w sprawach biotechnologii), zaproponowało umowny podział biotechnologii na trzy obszary:

 • Biała – biotechnologia przemysłowa wykorzystująca systemy biologiczne w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska. Opiera się ona na biokatalizie i bioprocesach. Dzięki tej biotechnologii surowce odnawialne, głównie produkty rolne, są przekształcane z wykorzystaniem komórek pleśni, drożdży, bakterii, czy enzymów z nich pochodzących w cenne chemikalia, leki, biopolimery, czynniki energetyczne, funkcjonalne składniki żywności, itd. 
 • Zielona – biotechnologia związana z rolnictwem, obejmująca stosowanie metod inżynierii genetycznej w celu doskonalenia produkcji roślinnej czy zwierzęcej. Ważnym obszarem tej biotechnologii jest wprowadzanie transgenicznych roślin do produkcji szczepionek doustnych i rekombinowanych białek, a także wykorzystanie tychże roślin jako surowców odnawialnych w biorafineriach.
 • Czerwona - biotechnologia wykorzystywana w ochronie zdrowia, ważny i dynamicznie rozwijający się obszar biotechnologii, w szczególności w zakresie produkcji nowych biofarmaceutyków, rozwoju diagnostyki genetycznej, czy genoterapii i ksenotransplantologii. 

 

Przekonaj się sam, że warto u nas studiować: 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin

 tel. 91-449-6751, 91-449-6752