Biotechnologia

Studia I stopnia: 

 • stacjonarne: 7 semestrów 
 • niestacjonarne: 7 semestrów 

 Studia II stopnia: 

 • stacjonarne: 3 semestry
 • niestacjonarne: 3 semestry

Studia I stopnia na kierunku biotechnologia kończą się obroną pracy inżynierskiej, studia II stopnia kończą się obroną pracy magisterskiej.

Przedmioty w toku studiów I stopnia:

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy ekonomii i zarządzania
 • Prawo pracy
 • Podstawy informacji naukowej
 • Szkolenie biblioteczne
 • Przedmioty humanistyczne (filozofia, socjologia, etyka, psychologia)
 • Język obcy (angielski, niemiecki)

Przedmioty kształcenia podstawowego:

 • Informatyka
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia ogólna i organiczna
 • Chemia fizyczna
 • Biometria
 • Biofizyka
 • Biochemia
 • Botanika
 • Zoologia i podstawy ekologii
 • Anatomia i histologia zwierząt
 • Fizjologia roślin
 • Fizjologia zwierząt
 • Embriologia
 • Genetyka ogólna
 • Biologia komórki 
 • Mikrobiologia
 • Immunologia 

Przedmioty kształcenia kierunkowego:

 • Biologia molekularna 
 • Enzymologia
 • Mikroorganizmy w biotechnologii
 • Mikrobiologia przemysłowa
 • Inżynieria genetyczna 
 • Inżynieria bioreaktorów 
 • Metody inżynierii genetycznej roślin
 • Metody inżynierii genetycznej zwierząt
 • Hodowle tkankowe i komórkowe zwierząt 
 • Kultury in vitro roślin
 • Podstawy biotechnologii
 • Podstawy nanobiotechnologii
 • Biotechnologia w przemyśle spożywczym
 • Biotechnologia w hodowli roślin
 • Biotechnologia w hodowli zwierząt
 • Biotechnologia w rozrodzie zwierząt
 • Biotechnologia w ochronie środowiska
 • Biotechnologia w produkcji biopolimerów
 • Urządzenia technologiczne i aparatura badawcza w biotechnologii
 • Metody biotechnologiczne w produkcji surowic i szczepionek
 • Podstawy projektowania i rozwoju linii biotechnologicznych
 • Seminarium inżynierskie
 • Praca dyplomowa

Grupy przedmiotów obieralnych:

 1. Blok 1
  • Zaburzenia rozwojowe u ludzi i zwierząt
  • Mutageneza środowiskowa
  • Choroby genetyczne człowieka
 2. Blok 2
  • Wykorzystanie zwierząt laboratoryjnych w badaniach biomedycznych
  • Ovo- i apiterapia
  • Modele zwierzęce chorób genetycznych ludzi
 3. Blok 3
  • Żywność i żywienie a zdrowie człowieka
  • Żywność funkcjonalna
  • Mikrobiologia żywności
 4. Blok 4
  • Mikologia
  • Biotechnologiczne wykorzystanie grzybów
  • Bakteriologia i mikologia kliniczna
 5. Blok 5
  • Wirusologia
  • Ekologia mikroorganizmów
  • Epidemiologia
 6. Blok 6
  • Ekofizjologia funkcjonalna
  • Endokrynologia ssaków
  • Fizjologiczne mechanizmy komunikacji zewnątrz-wewnątrzkomórkowej
 7. Blok 7
  • Zastosowanie sieci neuronowych w naukach biologicznych
  • Komputerowa analiza danych
  • Biologiczne bazy danych
 8. Blok 8
  • Nutri-, farmako- i toksykogenomika
  • Kriobiologia
  • Metody molekularne w diagnostyce i profilaktyce chorób pasożytniczych
 9. Blok 9
  • Biomonitoring skażeń środowiska
  • Metody in vitro i in vivo w ocenie toksyczności ksenobiotyków
  • Podstawy diagnostyki toksykologicznej
 10. Blok 10
  • Biotechnologia w przemyśle farmaceutycznym
  • Podstawy farmakologii i farmakokinetyki
 11. Blok 11
  • Wybrane metody diagnostyczne w medycynie i weterynarii
  • Diagnostyka andrologiczna
  • Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej
 12. Blok 12
  • Biosensory komórkowe
  • Podstawy immunocytochemii
  • Terapia komórkowa
 13. Blok 13
  • Markery i mapy białkowe
  • Markery genetyczne zwierząt
  • Epigenetyka
 14. Blok 14
  • Wykorzystanie hodowli komórkowych w procesach biotechnologicznych
  • Procesy biodegradacji i biodeterioracji materiałów technicznych
  • Bioimmobilizacja w procesach biotechnologicznych
 15. Blok 15
  • Mechanizmy ewolucji genomów
  • Najnowsze trendy transgenezy
  • Podstawy genetyki człowieka

 

 

Przedmioty w toku studiów II stopnia:

 • Podstawy informacji naukowej
 • Język obcy (angielski, niemiecki)
 • Przedmioty humanistyczne
 • Bezpieczeństwo i ergonomia pracy w laboratorium
 • Procedury ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w biotechnologii
 • Systemy zarządzania jakością w biotechnologii
 • Etyczne, prawne i ekonomiczne aspekty biotechnologii
 • Planowanie i analiza eksperymentu
 • Podstawy współczesnej mikroskopii
 • Bioinformatyka
 • Biologiczne metody oceny stanu środowiska
 • Proteomika
 • Inżynieria enzymowa
 • Seminarium magisterskie
 • Praca dyplomowa

Przedmioty w ramach specjalności:

I. Biotechnologia w produkcji zwierzęcej i ochronie środowiska:

 • Genomika i transkryptomika
 • Inżynieria komórkowa w rozrodzie zwierząt
 • Zastosowanie metod biotechnologicznych w produkcji niekonwencjonalnych źródeł energii
 • Metody biologiczne w likwidacji skażeń środowiska
 • Konsekwencje genetycznej modyfikacji czynności organizmu
 • Biotechnologia w produkcji pasz

Grupy przedmiotów obieralnych:

 1. Blok 1
  • Bioremediacja skażonych gleb
  • Metody biotechnologiczne w produkcji rolniczej pod kątem ochrony środowiska
  • Ekosystemy a biotechnologia
 2. Blok 2
  • Diagnostyka mikrobiologiczna
  • Cytogenetyka ssaków
  • Diagnostyka genetyczna zwierząt
 3. Blok 3
  • Substancje niepożądane w paszach i żywności
  • Ochrona zasobów genowych zwierząt
  • Zasady uwalniania GMO do środowiska
 4. Blok 4
  • Molekularne wskaźniki predykcyjne płynów ustrojowych
  • Metody monitorowania przebiegu procesów rozrodczych zwierząt
  • Antropogeniczne czynniki a zmienność zwierząt
 5. Blok 5
  • Metody genetyki molekularnej w diagnostyce
  • Filogenetyka molekularna
  • Analiza sekwencji nukleotydowych in silico
 6. Blok 6
  • Wykorzystanie hodowli komórkowych w medycynie regeneracyjnej
  • Biotechnologiczne podstawy ksenotransplantacji
  • Biologia i biochemia nowotworów

II. Biotechnologia w produkcji roślinnej:

 • Genomika roślin
 • Cytogenetyka i inżynieria chromosomowa
 • Embriologia i genetyka rozwoju
 • Diagnostyka molekularna roślin uprawnych
 • Prawo a wprowadzanie GMO do środowiska
 • Nowe technologie w analizie molekularnej
 • Biotechnologia w ochronie roślin

Grupy przedmiotów obieralnych:

 1. Blok 1
  • Taksonomia molekularna
  • Molekularne podstawy ewolucji
  • Genetyka molekularna
 2. Blok 2
  • Podstawy współczesnej hodowli roślin
  • Wybrane zagadnienia z genetyki roślin uprawnych
  • Fitopatologia
 3. Blok 3
  • Produkcja roślinnych substancji biologiczne czynnych w bioreaktorach
  • Substancje niepożądane w paszach i żywności
  • Reaktywne formy tlenu i antyoksydanty
 4. Blok 4
  • Zastosowanie metod biotechnologii w ochronie zasobów genowych
  • Bioremediacja skażonych gleb
  • Ekosystemy a biotechnologia
 5. Blok 5
  • Monitorowanie upraw transgenicznych
  • Wprowadzanie nowych transgenów do roślin uprawnych
  • Zagrożenia wynikające z GMO roślinnego
 6. Blok 6
  • Biotechnologia w kosmetologii
  • Zastosowanie metod biotechnologicznych w produkcji niekonwencjonalnych źródeł energii
  • Chemiczne metody instrumentalne w biotechnologii

III. Bioinżynieria produkcji żywności:

 • Mutageneza ukierunkowana organizmów wykorzystywanych w produkcji żywności
 • Mikrobiologia żywności
 • Genomika i transkryptomika
 • Inżynieria komórkowa w rozrodzie zwierząt
 • Zastosowanie metod biotechnologicznych w produkcji niekonwencjonalnych źródeł energii
 • Metody biologiczne w likwidacji skażeń środowiska
 • Konsekwencje genetycznej modyfikacji czynności organizmu
 • Biotechnologia w produkcji pasz

Grupy przedmiotów obieralnych:

 1. Blok 1
  • Enzymatyczna modyfikacja żywności
  • Endo- i egzogenne antyoksydanty w żywności
  • Mikroorganizmy w produkcji żywności prozdrowotnej i ekologicznej
 2. Blok 2
  • Markery genetyczne jakości żywności
  • Zasady uwalniania GMO do środowiska
  • Selekcja zwierząt wspomagana markerami, a jakość pozyskiwanych produktów
 3. Blok 3
  • Nowoczesne metody produkcji stosowane w jajczarstwie
  • Opakowania i systemy pakujące
  • Towaroznawstwo żywności z elementami biotechnologii
  • Systemy kontroli jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywności
 4. Blok 4
  • Składniki żywności modyfikujące system endokrynny organizmu
  • Higiena i toksykologia żywności
  • Substancje niepożądane w paszach i żywności
 5. Blok 5
  • Ksenobiotyki w żywności
  • Biologiczne metody utrwalania i przechowywania żywności
  • Nutriproteomika
 6. Blok 6
  • Diagnostyka parazytologiczna w żywności
  • Metody laboratoryjne w ocenie jakości żywności
  • Biologiczna ocena żywności

   

IV. Biotechnology in Animal Production and Environmental Protection

V. Nanobioinżynieria

NANOBIOINŻYNIERIA - NOWA SPECJALNOŚĆ W RAMACH KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA II STOPNIA

NANOBIOINŻYNIERIA to nowatorska, nowoczesna i interdyscyplinarna specjalność na kierunku BIOTECHNOLOGIA. Zajęcia dydaktyczne w ramach NANOBIOINŻYNIERII prowadzone będą przez najlepszych specjalistów i przy wykorzystaniu najnowocześniejszej aparatury badawczej na Wydziałach Biotechnologii i Hodowli Zwierząt oraz Technologii i Inżynierii Chemicznej, a także w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii ZUT. NANOBIOINŻYNIERIA to unikatowa specjalność łącząca kompetencje biotechnologiczne i nanotechnologiczne z umiejętnością wykorzystania organizmów żywych i ich produktów w produkcji zwierzęcej i roślinnej, ochronie środowiska, przetwórstwie i produkcji żywności, wytwarzania nano- i biomateriałów oraz innych dziedzinach nauki i przemysłu. Gwarantujemy, że studenci spędzą dużo czasu w laboratoriach, nie tylko w trakcie programowych zajęć dydaktycznych, ale również realizując własne projekty, tym samym poznając praktyczną stronę swojego przyszłego zawodu.
Absolwenci specjalności NANOBIOINŻYNIERIA bez trudu znajdują zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą m.in. w laboratoriach diagnostyki molekularnej, w przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym i medycznym, a także zostaną kompleksowo przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Im bardziej do przodu idzie postęp w dziedzinie medycyny, farmakologii, ochrony środowiska, produkcji rolniczej i żywności, tym większe zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu NANOBIOINŻYNIERII (kontakt dot. specjalności: dr hab. Paweł Nawrotek, pawel.nawrotek@zut.edu.pl)

Przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Bezpieczeństwo i ergonomia pracy w laboratorium
 • Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
 • Podstawy informacji naukowej
 • Język obcy (angielski lub niemiecki)
 • Przedmioty humanistyczne
 • Planowanie i analiza eksperymentu
 • Bioinformatyka
 • Etyczne, prawne i ekonomiczne aspekty nanobioinżynierii
 • Genomika i proteomika
 • Procesy nanobiotechnologiczne
 • Mikroskopia i mikroanaliza
 • Inżynieria komórkowa w mikrobioanalityce
 • Nanobiotechnologia w inżynierii środowiska
 • Wykorzystanie mikroorganizmów w nanobioinżynierii
 • Linie komórkowe w nanobioinżynierii
 • Synteza i właściwości nanostruktur
 • Spektroskopowe i mikroskopowe metody badań nanomateriałów
 • Zaawansowane techniki otrzymywania nanomateriałów
 • Nanostruktury - zaawansowane materiały
 • Inżynieria kwasów nukleinowych
 • Inżynieria białek
 • Badanie biozgodności nanomateriałów
 • Inżynieria technologii bakteriofagowych
 • Zjawiska transportowe w nanoskali
 • Seminarium magisterskie
 • Praca dyplomowa

Grupy przedmiotów obieralnych:

Blok 1:

 • Nanobioinżynieria w produkcji żywności
 • Nanotechnologia w przemyśle rolno-spożywczym
 • Nanomateriały a środowisko

Blok 2:

 • Chemosensory i biosensory w technologii nano
 • Techniki wizualizacji w nanoskali
 • Spektrometria mas

Blok 3:

 • Inżynieria nanostruktur
 • Nanostruktury jednowymiarowe (1D) - zaawansowane materiały
 • Inżynieria biomateriałów

Blok 4:

 • Nanotechnologia w biologii, medycynie i farmacji
 • Toksykologia nanomateriałów

Blok 5:

 • Analizy molekularne w mikroskali
 • Metody mikrowytwarzania
 • Mechanika kwantowa w nanoinżynierii

Blok 6:

 • Nanomaszyny biologiczne
 • Nanobiomateriały
 • Inżynieria bioprocesów

 

Absolwenci biotechnologii są przygotowani do pracy w jednostkach naukowo-badawczych przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych (przemysł spożywczy, paszowy, farmaceutyczny, kosmetyczny), laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

Biotechnologia jest dyscypliną naukową wykorzystującą procesy biologiczne na skalę przemysłową. Biotechnologia oznacza zastosowanie technologiczne, które używa systemów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników, żeby wytwarzać lub modyfikować produkty lub procesy w określonym zastosowaniu.

EuropaBio - stowarzyszenie 24 narodowych organizacji biotechnologicznych, które reprezentują 1200 małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych w badania i prace rozwojowe, testowanie, produkcję i dystrybucję produktów biotechnologicznych (organ opiniodawczy dla Parlamentu Europejskiego, Komisji i Rady Ministrów w sprawach biotechnologii), zaproponowało umowny podział biotechnologii na trzy obszary:

 • Biała – biotechnologia przemysłowa wykorzystująca systemy biologiczne w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska. Opiera się ona na biokatalizie i bioprocesach. Dzięki tej biotechnologii surowce odnawialne, głównie produkty rolne, są przekształcane z wykorzystaniem komórek pleśni, drożdży, bakterii, czy enzymów z nich pochodzących w cenne chemikalia, leki, biopolimery, czynniki energetyczne, funkcjonalne składniki żywności, itd. 
 • Zielona – biotechnologia związana z rolnictwem, obejmująca stosowanie metod inżynierii genetycznej w celu doskonalenia produkcji roślinnej czy zwierzęcej. Ważnym obszarem tej biotechnologii jest wprowadzanie transgenicznych roślin do produkcji szczepionek doustnych i rekombinowanych białek, a także wykorzystanie tychże roślin jako surowców odnawialnych w biorafineriach.
 • Czerwona - biotechnologia wykorzystywana w ochronie zdrowia, ważny i dynamicznie rozwijający się obszar biotechnologii, w szczególności w zakresie produkcji nowych biofarmaceutyków, rozwoju diagnostyki genetycznej, czy genoterapii i ksenotransplantologii. 

 

Przekonaj się sam, że warto u nas studiować: 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin

tel. 91-449-6752, 91-449-6754