Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów wymaganych w rekrutacji na studia I i II stopnia na rok akademicki 2019/2020:

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia I i II stopnia zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:
 1. ankietę osobową - wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata, 
 2. kopię świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej), z tym że: 
  • kandydat z „nową maturą”, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdawał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych – także aneks do świadectwa dojrzałości,
  • kandydat ze statusem Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się dostarczenia kopii świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie,
 3. orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obra­nym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (skierowanie na badania lekarskie będzie można pobrać w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej),
 4. Dowód osobisty (do wglądu)
 5. jedną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL),
 6. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 7. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (wydruk z Internetowego Systemu  Rekrutacji),
 8. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z Internetowego Systemu  Rekrutacji),
 9. zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia drugiego stopnia zobowiązany jest złożyć, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1, dodatkowo:

 1. kopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich – oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz suplement lub wypis z przebiegu studiów (ewentualnie zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego),
 2. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów,
 3. indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię – w przypadku kandydatów nieposiadających suplementu.

UWAGA!

Elektroniczny formularz (ankieta osobowa), oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej oraz zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów będzie można wydrukować z Internetowego Systemu Rekrutacji dopiero po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych na studia.

 

Dokumenty będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt: 

ul. Klemensa Janickiego 32 (budynek z wieżyczką), tel.: 91 449 6752, 91 449 6754, 91 449 6703,

Do ulicy Klemensa Janickiego na Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, samochodem można dojechać od ulicy Adama Mickiewicza lub Sebastiana Klonowica. Korzystając z komunikacji miejskiej, można dojechać tramwajami linii: 4, 5, 7 od ulicy Adama Mickiewicza, bądź autobusami linii: 53, 60, 75 i 80 od ulicy Sebastiana Klonowica oraz Adama Mickiewicza. 

Źródło: OpenStreetMap

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Dokumenty można również przesłać pocztą na adres: 

Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 

ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin

z dopiskiem: rekrutacja