Procedura rekrutacji

Ogólne zasady rekrutacji na studia

 1. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, odbywa się wyłącznie poprzez Internetowy System Rekrutacji - ISR. 
 2. W okresach wyznaczonych do rejestracji (zgodnie z terminami rekrutacji) system ISR będzie czynny całą dobę, umożliwiając rejestrację i modyfikację danych wprowadzonych przez kandydata. 
 3. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych rekrutacji. 
 4. Konsekwencje błędnego wypełnienia formularza internetowego, jego niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat. 
 5. Dokumenty w formie papierowej dostarcza jedynie kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia, zgodnie z terminami rekrutacji. 
 6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarnych lub niestacjonarnych) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia). Kandydat może brać udział w kilku postępowaniach rekrutacyjnych, każdorazowo wnosząc opłatę rekrutacyjną. Kandydat może w ramach każdego z postępowań rekrutacyjnych wskazać maksymalnie trzy kierunki studiów, szeregując je w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego. 
 7. Uczelnia przewiduje możliwość ogłoszenia rekrutacji w drugim terminie na wybrane kierunki studiów - w przypadku niewyczerpania planowanego limitu przyjęć. 
 8. Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia określonego kierunku, specjalności lub formy studiów w przypadku zbyt małej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia na dany kierunek, specjalność lub formę studiów (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaproponuje tym kandydatom inny kierunek studiów, specjalność w pierwszej kolejności w ramach wydziału, a w drugiej w ramach  Uczelni). 
 9. Uczelnia nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonania zmian w formularzu internetowym spowodowanych niezależnymi od Uczelni awariami sieci komputerowej, a także za opóźnienia wynikające z działania systemów bankowych/pocztowych, itp; w przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa powyżej, kandydat powinien zgłosić się do odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej. 
 10. Złożenie przez kandydata dokumentów o przyjęcie na studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych. 
 11. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

Proces rejestracji kandydata na studia

 1. Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym jest prawidłowe zarejestrowanie się kandydata w Internetowym Systemie Rekrutacji - ISR.
 2. W procesie rejestracji kandydat posługuje się loginem (nr PESEL) i ustalonym przez siebie hasłem. Hasło należy zapamiętać, gdyż wraz z nr PESEL stanowi zabezpieczenie danych kandydata przed osobami postronnymi oraz jest jedyną możliwością dostępu do tych danych.
 3. Rejestracja w ISR - Kandydat wybiera kierunek studiów (kandydat może wskazać maksymalnie trzy kierunki studiów, szeregując je w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego), wprowadza: dane osobowe, dane adresowe, dane o wykształceniu.   
  • Uczestniczenie w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku studiów pierwszego stopnia wymaga wpisania wszystkich wyników egzaminu maturalnego, w przypadku studiów drugiego stopnia – wpisania oceny z dyplomu oraz  średniej ocen ze studiów (określonej przez uczelnię wydającą dyplom) oraz wszystkich innych wymaganych informacji, aż do momentu potwierdzenia przez system kompletności danych. Niespełnienie tego warunku do ostatniego dnia rejestracji elektronicznej wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego.
  • Wniesienie opłaty rekrutacyjnej - Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto bankowe wygenerowane przez ISR. Opłata ta powinna być wniesiona najpóźniej do chwili zamknięcia ISR, zgodnie z terminami rekrutacji. Wysokość opłaty rekrutacyjnej ustala Rektor.