Testy kwalifikacyjne na studia II stopnia

 1. Kandydaci na studia drugiego stopnia winni legitymować się tytułem magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym tego samego albo innego kierunku studiów.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.
 3. Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
 4. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt. 3).
 5. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, nie spełniających wymogów - opisanych w pkt. 3. i 4. podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez radę wydziału oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

KRYTERIA PRZYJĘĆ I ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich oraz jednolitych magisterskich lub licencjackich (wraz z semestrem wyrównującym efekty inżynierskie), m.in. po kierunkach:

 • analityka medyczna, biotechnologia, biotechnologia medyczna, bezpieczeńtwo żywności, bioinformatyka, bioinżynieria zwierząt, biologia, farmacja, inżynieria produkcji żywności, kosmetologia, mikrobiologia, mikrobiologia stosowana, ochrona środowiska, technologia żywności i żywienie człowieka

po których osiągnięte zostały efekty kształcenia zbieżne z oczekiwanymi od kandydatów, m.in.:

 • ogólna wiedza z zakresu nauk biologicznych i technicznych, w szczególności genetyki, biochemii, biologii molekularnej, mikrobiologii, inżynierii genetycznej i inżynierii bioprocesowej,
 • znajomość biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów oraz możliwości ich wykorzystania w biotechnologii,
 •  znajomość podstawowych metod laboratoryjnych, technik i narzędzi pozwalających na wykonywanie zadań z zakresu biotechnologii i umiejętność korzystania z nich z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
 • ogólna wiedza związana z wykorzystaniem procesów i metod biotechnologicznych w różnych gałęziach nauki i przemysłu oraz innych obszarach działalności człowieka

 Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów podstawą kwalifikacji będzie pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego z zakresu:

 • ogólnych zagadnień związanych z biotechnologią,
 • znajomości procesów zachodzących w organizmach żywych oraz możliwości ich wykorzystania w biotechnologii,
 • znajomości metod, technik i narzędzi związanych z biotechnologią.

Kwalifikacje do podjęcia studiów drugiego stopnia oceniane będą przez powołaną przez Dziekana Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną.

Kandydaci, którzy nie posiadają kompetencji inżynierskich kierowani będą na semestr wyrównujący te efekty.

KRYTERIA PRZYJĘĆ I ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO KIERUNEK ZOOTECHNIKA

O przyjęcie na studia bez przystępowania do testu kwalifikacyjnego ubiegać się mogą absolwenci studiów inżynierskich oraz jednolitych magisterskich lub licencjackich (wraz z semestrem wyrównującym efekty inżynierskie) m. in. po kierunkach:

 • behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo żywności, bioinżynieria zwierząt, biologia, biotechnologia, hipologia i jeździectwo, hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, leśnictwo, kynologia,  mikrobiologia, mikrobiologia stosowana, rolnictwo, rybactwo, towaroznawstwo, zootechnika,

po których osiągnięte zostały efekty kształcenia zbieżne z oczekiwanymi od kandydatów m.in.:

 • ogólna wiedza z zakresu nauk podstawowych (biologii, chemii, fizyki, matematyki) oraz kierunkowych m.in. podstaw produkcji roślinnej, żywienia zwierząt, genetyki, mikrobiologii, anatomii i fizjologii zwierząt,
 • znajomość procesów  związanych ze wzrostem, rozwojem  zwierząt,
 • podstawowa wiedza z zakresu chowu i  hodowli poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i amatorskich, właściwego obchodzenia się z nimi oraz zachowania ich dobrostanu,
 • stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla zootechniki,
 • wykonuje samodzielnie lub w zespole pod kierunkiem nauczyciela  proste zadania projektowe związane z hodowlą i użytkowaniem zwierząt.

 Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów podstawą kwalifikacji będzie pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego z zakresu:

 • ogólnych zagadnień związanych z zootechniką,
 • znajomości podstaw chowu i hodowli poszczególnych gatunków zwierząt  gospodarskich,
 • znajomości podstawowych metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w zootechnice.

Kwalifikacje do podjęcia studiów drugiego stopnia oceniane będą przez powołaną przez Dziekana Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną.

Kandydaci, którzy nie posiadają kompetencji inżynierskich kierowani będą na semestr wyrównujący te efekty.

 KRYTERIA PRZYJĘĆ I ZAKRES TESTU KWALIFIKACYJNEGO NA KIERUNEK KYNOLOGIA

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku kynologia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia kierunków kynologia lub pokrewne (behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo żywności, bioinżynieria zwierząt, biologia, biotechnologia, hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących, mikrobiologia, mikrobiologia stosowana, rolnictwo, zootechnika) oraz absolwenci innych kierunków z obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, a także innych, po spełnieniu warunków określonych w punkcie 6.
 2. Kandydat na studia drugiego stopnia na kierunek kynologia powinien posiadać tytuł magistra, licencjata lub inżyniera.
 3. Kandydat powinien posiadać kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku poprzez osiągnięcie zbieżnych efektów kształcenia w szczególności:
  • posiadać ogólną wiedzę z zakresu nauk podstawowych (biologii, chemii, biofizyki, matematyki),
  • znać procesy związane ze wzrostem i rozwojem zwierząt,
  • wykorzystywać podstawowe narzędzia informatyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych,
  • wykonywać analizy laboratoryjne z zastosowaniem metod fizycznych, chemicznych i biologicznych w zakresie niezbędnym w naukach podstawowych,
  • wykonywać proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego.
 4. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie listy rankingowej. W pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci po ukończeniu kierunku kynologia, w następnej – kandydaci po innych kierunkach.
 5. Dla kandydatów – absolwentów kierunku kynologia – podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia będzie ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.
 6. Dla kandydatów – absolwentów innych kierunków studiów - podstawą kwalifikacji będzie egzamin wstępny przeprowadzony w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas którego sprawdzana będzie ogólna wiedza kandydata w zakresie kynologii na poziomie studiów pierwszego stopnia.
 7. Kandydaci, którzy nie posiadają kompetencji inżynierskich, kierowani będą na semestr wyrównujący te efekty.
 8. Egzamin wstępny do podjęcia studiów drugiego stopnia oceniany będzie przez powołaną przez dziekana Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną.
 9. Zakres egzaminu wstępnego dla kandydatów innych kierunków studiów, którzy nie osiągnęli porównywalnych efektów kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (pkt. 2) będzie obejmowała zagadnienia związane z chowem, hodowlą i użytkowaniem psów.