Opłata rekrutacyjna

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA PRZEPROWADZENIE REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia, tzw. opłata rekrutacyjna za postępowanie związane z przyjęciem na studia wynosi 85 zł
 2. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, a także laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich ubiegający się o przyjęcie na studia są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej
 3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wnosi jedną opłatę określoną w pkt 1. w ramach danej rekrutacji (wybierając maksymalnie trzy kierunki studiów), oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia). Np. jeżeli kandydat wybierze kierunki na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych – wpłaca dwie opłaty rekrutacyjne.
 4. W procesie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacji (ISR), każdy kandydat otrzymuje indywidualny numer rachunku, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną: Opłaty można dokonać w:

  • oddziale pocztowym (z ISR można wydrukować druczek wpłaty),
  • dowolnym banku (przelew tradycyjny, przelew internetowy).     

   Jeżeli kandydat dokonuje przelewu, wpłaty w banku zagranicznym, powinien przed numerem rachunku, na który wnosi opłatę rekrutacyjną wpisać kod BIC: PL Swift: WBKPPLPP

   Ostatni dzień rejestracji w ISR jest zarazem ostatnim dniem wnoszenia opłaty rekrutacyjnej. Zaleca się, aby wpłaty szczególnie w ostatnich dniach rejestracji w ISR dokonywane będą sposobem gwarantującym najszybszy przepływ środków. (Opłata dokonywana przelewem odnotowana jest na koniec kandydata w ISR w terminie ok. 2-3 dni roboczych, natomiast za pośrednictwem poczty nawet do 10 dni).

 5. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na pisemny wniosek kandydata w przypadku:

  • nieuruchomienia kierunku studiów,
  • wniesienia opłaty w wysokości wyższej niż wymagana na danym kierunku,
  • udokumentowanego nieuczestniczenia kandydata w egzaminie wstępnym - sprawdzianie umiejętności plastycznych lub teście kwalifikacyjnym.

 6. Wniosek kandydata o zwrot opłaty rekrutacyjnej akceptuje Prorektor ds. studenckich.
 7. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej - podpisany przez kandydata - wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty należy złożyć w Dziale ds. Studenckich  w terminie:

  • do 31 października 2021 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym,
  • do 31 marca 2022 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim.

 8. Zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na wskazany przez kandydata we wniosku numer rachunku bankowego. 

Wysokości opłat semestralnych za usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022 (semestr niestacjonarnych studiów I i II stopnia na poszczególnych kierunkach) (format:  pdf, rozmiar:  231 KB)

Opłata za świadczone usługi edukacyjne powinna być wniesiona przez studentów lub osoby przyjęte na studia I i II stopnia:

 • w trzech jednakowych ratach, tj. do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia– za semestr zimowy oraz w trzech jednakowych ratach do 31 marca, 30 kwietnia i 31 maja – za semestr letni;
 • studenci oraz osoby przyjęte na studia bez względu na wysokość opłaty, mogą ją wnieść jednorazowo (całość opłaty semestralnej) w terminie do 31 października – za semestr zimowy i do 31 marca – za semestr letni.