Wymagane dokumenty na studia I stopnia

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW NA STUDIA I STOPNIA
ROK AKADEMICKI 2021/2022 – semestr zimowy

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia I stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego zobowiązany jest złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:

 1. ankieta osobowa - formularz podania na studia z podpisem kandydata  (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR),
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej), z tym że:

  • kandydat z „nową maturą” (egzamin, którego wynik wyrażony jest w skali 0-100), który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdawał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych – także aneks do świadectwa dojrzałości,
  • kandydat ze „starą  maturą” (egzamin, którego wynik wyrażony jest w skali od 2 do 5 lub od 1do 6), który podwyższył wynik egzaminu dojrzałości lub zdawał egzamin dojrzałości z przedmiotów dodatkowych - także zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
  • kandydat ze statusem matury międzynarodowej IB lub matury europejskiej EB – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się dostarczenia kopii świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie,

 3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obra­nym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (skierowanie na badania lekarskie będzie można pobrać w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla danego kierunku, badania lekarskie nie są wymagane na kierunkach: architektura, ekonomia, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, zarządzanie),
 4. jedna fotografia  (aktualna kolorowa, spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy złożyć przez ISR,
 5. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na numer rachunku bankowego wygenerowany z ISR,
 6. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z ISR),
 7. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z ISR),
 8. zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich
 9. dokument tożsamości (do wglądu komisji rekrutacyjnej)

Uwaga!

Ankieta osobowa, oświadczenie o gotowości podjęcia studiów, zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów dostępne będą do wydruku w ISR po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w przypadku studiów:

 • stacjonarnych I stopnia od 12 lipca,
 • niestacjonarnych I stopnia - 25 sierpnia

Dokumenty będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt: 

ul. Klemensa Janickiego 32 (budynek z wieżyczką), tel.: 91 449 6750, 91 449 6751, 91 449 6752.

Do ulicy Klemensa Janickiego na Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, samochodem można dojechać od ulicy Adama Mickiewicza lub Sebastiana Klonowica. Korzystając z komunikacji miejskiej, można dojechać tramwajami linii: 4, 5, 7 od ulicy Adama Mickiewicza, bądź autobusami linii: 53, 60, 75 i 80 od ulicy Sebastiana Klonowica oraz Adama Mickiewicza. 

Źródło: OpenStreetMap