Wymagane dokumenty na studia II stopnia

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA NA STUDIA II STOPNIA -  ROK AKADEMICKI 2021/2022 – semestr zimowy

Kandydat zakwalifikowando przyjęcia na studia II stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego zobowiązany jest złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:

 1. ankieta osobowa wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR),
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów (inżynierskich, licencjackich lub magisterskich) – oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej, oraz kserokopię suplementu lub wypisu z  przebiegu studiów lub zaświadczenie  o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wynik  ukończenia studiów ,
 3. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów - w przypadku gdy brak takiej informacji w suplemencie lub indeksie,
 4. indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię – w przypadku kandydatów nieposiadających suplementu,
 5. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obra­nym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (skierowanie na badania lekarskie będzie można pobrać w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla danego kierunku, badania lekarskie nie są wymagane na kierunkach: architektura, ekonomia, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia),
 6.  jedna fotografia (aktualna kolorowa, spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL), oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy przesłać przez ISR,
 7. dowód  wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy wygenerowany z ISR,
 8. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z ISR),
 9. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z ISR),
 10. dokument tożsamości

Uwaga!

Ankieta osobowa, oświadczenie o gotowości podjęcia studiów, zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów dostępne będą do wydruku w ISR po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w przypadku studiów:

 • stacjonarnych II stopnia  od 26 lipca,
 • niestacjonarnych II stopnia od 25 sierpnia

Dokumenty będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt: 

ul. Klemensa Janickiego 32 (budynek z wieżyczką), tel.: 91 449 6750, 91 449 6751, 91 449 6752.

Do ulicy Klemensa Janickiego na Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, samochodem można dojechać od ulicy Adama Mickiewicza lub Sebastiana Klonowica. Korzystając z komunikacji miejskiej, można dojechać tramwajami linii: 4, 5, 7 od ulicy Adama Mickiewicza, bądź autobusami linii: 53, 60, 75 i 80 od ulicy Sebastiana Klonowica oraz Adama Mickiewicza. 

Źródło: OpenStreetMap