Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju

Cele i zadania studiów: Włączenie Polski w struktury Unii Europejskiej stworzyło zupełnie nowe warunki funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw o profilu rolniczym. Realizacja zaleceń Wspólnoty Europejskiej dotyczących rolnictwa, jak i umiejętność wykorzystania różnego rodzaju finansowego wsparcia oferowanego w ramach programów unijnych, wymaga funkcjonowania fachowo wyszkolonej kadry pracowniczej i doradczej. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie organizuje kolejną edycję studiów podyplomowych. Zakres tematyczny obejmuje obok zagadnień dotyczących rozwoju obszarów wiejskich po wejściu do UE, zagadnień z ekonomiki rolnictwa i marketingu produktów rolnych, także nowe trendy w produkcji zwierzęcej ze szczególnym naciskiem na zagadnienia dotyczące dobrostanu zwierząt hodowlanych, rolnictwa ekologicznego, biobezpieczeństwa i produkcji żywności modyfikowanej genetycznie. Wiele uwagi pragniemy poświęcić tematyce dotyczącej uwarunkowań zrównoważonego użytkowania turystycznego obszarów wiejskich. Ponadto omówione zostaną zagadnienia dotyczące wprowadzania przyjaznych dla środowiska sposobów zagospodarowania przestrzeni rolniczej w świetle realizacji programów rolnośrodowiskowych.

Adresatami podyplomowych studiów „Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju” są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich  zainteresowane tematyką dotyczącą realizowanych w ramach powyższych studiów treści programowych, chcących uzupełnić wykształcenie rolnicze.

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz osoby zaproszone do współpracy będące wysokiej klasy specjalistami w danych dziedzinach.

Czas trwania studiów: studia podyplomowe odbywać się będą w formie studiów niestacjonarnych dwusemestralnych (łącznie 235 godzin). Zajęcia będą się odbywały w formie dwudniowych zjazdów raz, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Trwa nabór na nową edycję studiów. Zgłoszenia elektroniczne w uczelnianym systemie rekrutacyjnym. O przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego.

Dodatkowych informacji udziela kierownik studiów: dr hab. inż. Beata Seremak: e-mail: beata.seremak@zut.edu.pl tel: (91)449 67 44, tel. kom. 501 215 294

Opłata za studia: 2 400 PLN za semestr (łącznie 4 800).