Kierunek Zootechnika

Wykaz Gospodarstw Rolnych dla studentów kierunku Zootechnika

Z wykazem powinni zapoznać się studenci kierunku Zootechnika, zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Wykaz gospodarstw będzie aktualizowany. Jeżeli zostaną dostrzeżone przez studentów n/w dane z gospodarstw (jako nieprawdziwe), to proszę przekazać do Działu Praktyk a zostaną one poprawione. Wykaz został przygotowany według kryterium terytorialnego. Zamieszczone gospodarstwa spełniają stawiane wymagania merytoryczne (posiadają powyżej 10 krów lub 10 loch). Zgodnie z programem praktyk wszyscy studenci muszą zrealizować zagadnienia związane z chowem lub hodowlą bydła i trzody chlewnej w wybranym gospodarstwie oraz z zagadnieniami doradczo - ekonomicznymi. Proszę odwiedzić wybrane gospodarstwo, aby ustalić z właścicielem warunki odbywania praktyki studenckiej. Szczegółowy wykaz gospodarstw z danego regionu jest dostępny w Dziale Praktyk. Proszę wypełnić odpowiednie druki. 

Wykaz Gospodarstw Agroturystycznych i innych ośrodków rolniczych

Z wykazem powinni zapoznać się studenci kierunku Zootechnika jako uzupełnienie programu praktyki.

Wykaz gospodarstw będzie aktualizowany. Jeżeli zostaną dostrzeżone przez studentów n/w dane z gospodarstw (jako nieprawdziwe), to proszę przekazać do Działu Praktyk a zostaną one poprawione. Wykaz został przygotowany według kryterium terytorialnego. Zamieszczone gospodarstwa spełniają stawiane wymagania merytoryczne do odbycia programowych praktyk. Zgodnie z programem praktyk wszyscy studenci muszą zrealizować zagadnienia związane z chowem lub hodowlą: bydła lub trzody chlewnej lub z innym gatunkiem zwierząt w wybranym gospodarstwie oraz zagadnieniami organizacyjnymi. Proszę odwiedzić wybrane gospodarstwo, aby ustalić z właścicielem warunki odbywania praktyki studenckiej. Szczegółowy wykaz gospodarstw z danego regionu jest dostępny w Dziale Praktyk. Proszę wypełnić odpowiednie druki. 

Adresy - Ośrodków Doradztwa Rolniczego

Dotyczy studentów kierunku Zootechniki. Zagadnienia ekonomiczno - doradcze należy obowiązkowo zrealizować w odpowiednich ośrodkach doradztwa rolniczego według miejsca zamieszkania.

Część programu praktyki z zagadnień ekonomiczno - doradczych można wyjątkowo zrealizować w agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, izbach rolniczych i innych instytucjach (dotyczy studentów zamieszkałych w Szczecinie). Podano adresy i kontakt do Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i pozostałych ośrodków doradztwa rolniczego w Polsce. Studenci powinni odbyć praktykę w Powiatowych / Terenowych Zespołach Doradztwa Rolniczego odpowiedniego województwa. Nie należy planować praktyki w Dyrekcjach jak również w Oddziałach ODR. Program praktyki z zagadnień ekonomiczno - doradczych trzeba obowiązkowo przeanalizować i przedstawić do wykonania w Powiatowych ODR w danym województwie. Proszę wykorzystać poniższe dane do zaplanowania i odbycia praktyki zgodnie z odpowiednim programem praktyki. 

Adresy - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dotyczy studentów kierunku Zootechnika. Zagadnienia ekonomiczno - doradcze można zrealizować w Biurach ARiMR i izbie rolniczej.

Część programu praktyki z zagadnień ekonomiczno - doradczych można zrealizować w ARiMR - jednak zasadniczą część tego programu należy obowiązkowo odbyć w ODR - ach. Podano adresy do ARiMR w Szczecinie oraz pozostałych agencji w Polsce. Treści merytoryczne ARiMR proszę traktować jako uzupełnienie programu praktyki. Proszę wykorzystać poniższe dane do zaplanowania i uzupełnienia odpowiedniego programu praktyki studenckiej. 

Adresy - Izb Rolniczych

Dotyczy studentów kierunku Zootechnika. Zagadnienia ekonomiczno - doradcze można zrealizować również w Izbie Rolniczej i ARiMR.

Część programu praktyki z zagadnień ekonomiczno - doradczych można zrealizować w izbie rolniczej, jednak zasadniczą część tej praktyki należy obowiązkowo odbyć w ODR -ach. Podano kontakt do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie oraz pozostałych izb rolniczych w Polsce. Treści merytoryczne izb rolniczych proszę traktować jako uzupełnienie programu praktyki. Proszę wykorzystać poniższe dane do zaplanowania i uzupełnienia odpowiedniego programu praktyki studenckiej. 

Adresy - pozostałych instytucji rolniczych

Dotyczy studentów kierunku Zootechnika. Zagadnienia ekonomiczno - doradcze można wyjątkowo zrealizować w n/w instytucjach.

Studenci, którzy mieszkają na stałe w Szczecinie, mogą część praktyki z zagadnień ekonomiczno - doradczych odbyć w niżej wymienionych instytucjach a pozostałą - zasadniczą część praktyki muszą odbyć w ośrodku doradztwa rolniczego lub agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Proszę wybrać odpowiednią instytucję z poniższego wykazu - do zaplanowania i odbycia odpowiedniej praktyki studenckiej.