Pomoc materialna i stypendia

Ważna informacja dla studentów, którzy ubiegają się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020

Informujemy, że studenci, którzy w roku akademickim 2019/2020 będą ubiegać się o stypendium socjalne, a ich miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł *, powinni dołączyć  do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny. Studentowi, który nie złoży ww. zaświadczenia odmawia się przyznania stypendium socjalnego.**

* Art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, z późn. zm.)

** Na podstawie art. 88 ust. 4  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)

Sugerujemy ww. studentom wcześniejsze zgłaszanie się do ośrodka pomocy rodziny właściwego dla miejsca zamieszkania, ponieważ przewidywany czas na uzyskanie takiego zaświadczenia może trwać dłużej.

 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

REGULAMIN

ZARZĄDZENIE WS. WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ (W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019)

 

UWAGA!!!

STUDENT MOŻE OTRZYMYWAĆ STYPENDIUM SOCJALNE, SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGĘ, STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW I STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA TYLKO NA JEDNYM, WSKAZANYM KIERUNKU STUDIÓW. DOTYCZY TO STUDIOWANIA NIE TYLKO NA DRUGIM ALBO KOLEJNYM KIERUNKU STUDIÓW W TEJ SAMEJ UCZELNI, ALE TAKŻE NA RÓŻNYCH UCZELNIACH.

STUDENT, KTÓRY ZEZNA NIEPRAWDĘ W OŚWIADCZENIU LUB BĘDZIE POBIERAŁ POMOC MATERIALNĄ Z DWÓCH KIERUNKÓW STUDIÓW W TEJ SAMEJ UCZELNI LUB NA RÓŻNYCH UCZELNIACH, PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED KOMISJĄ DYSCYPLINARNĄ DS. STUDENTÓW. POBIERANIE TEGO SAMEGO ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU STUDIÓW JEST WIDOCZNE W OGÓLNOPOLSKIM ZINTEGROWANYM SYSTEMIE INFORMACJI O UCZELNI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH POL-on.

SZCZEGÓŁOWE PYTANIA LUB OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYBORU UCZELNI, NA KTÓREJ STUDENT BĘDZIE POBIERAŁ POMOC MATERIALNĄ PROSZĘ KIEROWAĆ DO PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH NA WYDZIAŁACH ZA POMOC MATERIALNĄ.

 

Przed złożeniem wniosku należy obowiązkowo zapoznać się z poniższymi informacjami.

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE - DOKUMENTY

Student składa:

 1. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (Zał. nr 1 do Regulaminu)
 2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (Zał. nr 3 do Regulaminu) (w tym socjalnego w zwiększonej wysokości) na formularzu składającym się z dwóch części:

 3. Dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we wniosku dotyczące sytuacji materialnej studenta (tzn. zaświadczenia z US, oświadczenia itd., zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom ZUT).
 4. Oświadczenie do celów stypendialnych o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (w roku ak. 2018/2019) (Zał. nr 4 do regulaminu)

  Student składający wniosek o przyznanie powyższego świadczenia zobowiązany jest z zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (Zał. nr 9 Regulaminu).

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOCHODU STUDENTA - ROK AK. 2018/2019 /pobierz/

Uwaga! Student lub członek jego rodziny rozliczający się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne składa wraz z wnioskiem o stypendium socjalne m.in. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego (swoje/członków swojej rodziny) za rok 2017, zawierające niezbędne do wyliczenia dochodu informacje:

 • rozliczenie w formie karty podatkowej (wysokość opłaconego podatku)
 • rozliczenie w formie ryczałtu ewidencjonowanego (wysokość przychodu i stawka podatku)

Dane te są niezbędne do określenia wysokości dochodu osiąganego przez studenta i członków jego rodziny na podstawie tabel zamieszczonych w obwieszczeniu MRPiPS).

Należy w urzędzie skarbowym poprosić o ww. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego jak wymagane do świadczeń rodzinnych.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.07.2018 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 


Wzory oświadczeń:

 

Wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego w roku ak. 2018/2019

OBWIESZCZENIE PREZESA GUS z dnia 21.09.2018 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2017 r. 3399 zł.


POZOSTAŁE STYPENDIA (wzory wniosków i dokumentów)

 1. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów (Zał. nr 7 do Regulaminu)

 2. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (Zał. nr 6 do Regulaminu)

 3. Wniosek o przyznanie zapomogi (Zał. nr 8 do Regulaminu)