Terminy składania wniosków

INFORMACJE DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE: STYPENDIUM SOCJALNEGO (STYPENDIUM SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI), STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGI

SEMESTR LETNI

Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości), stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w każdym terminie.

 

SEMESTR ZIMOWY

Student, który złoży wniosek (wraz z kompletem dokumentów) do 10. października 2018 r., otrzyma pierwszą wypłatę świadczenia przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej w dniu 31.10.2018 r. Student, który złoży wniosek po 10. października 2018 r., otrzyma należne świadczenie w dniu 16.11.2018 r., z wyrównaniem za miesiąc październik.

 Uwaga!
Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości), stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w każdym terminie.

 

TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

SEMESTR LETNI

Przy złożeniu przez studenta wniosku wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału do 5.03.2019 r. wypłata przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej (wg listy rankingowej najlepszych studentów, tworzonej na podstawie złożonych wniosków) świadczenia nastąpi 12.04.2019 r. (z wyrównaniem za miesiąc marzec).

UWAGA!

Po dniu 5.03.2019 r. są przygotowywane listy rankingowe najlepszych studentów. Złożenie wniosku po 5.03.2019 r. może skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz brakiem przyznania stypendium, z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w semestrze letnim.

 

SEMESTR ZIMOWY

Przy złożeniu przez studenta wniosku wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału do 10. października 2018 r., wypłata pierwszego świadczenia przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą rankingową najlepszych studentów, nastąpi w dniu 16.11.2018 r. (z wyrównaniem za miesiąc październik).

 Uwaga!

Po dniu 19.10.2018 r. są przygotowywane listy rankingowe najlepszych studentów. Złożenie wniosku po 19.10.2018 r. może skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz brakiem przyznania stypendium, z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w I semestrze.