Terminy składania wniosków

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE: STYPENDIUM SOCJALNEGO (STYPENDIUM SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI), STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGI

SEMESTR ZIMOWY
Student, który złożył wniosek (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) do dnia 11 października 2019 r., otrzyma pierwszą wypłatę świadczenia przyznawanego na podstawie decyzji administracyjnej w dniu 31.10.2019 r., Student, który złożył wniosek po dniu 11 października 2019 r., otrzyma należne świadczenie w dniu 15.11.2019 r., z wyrównaniem za miesiąc październik.


Uwaga!
Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym zwiększonej wysokości), stypendium dla osób niepełnosprawnych
oraz zapomogi w każdym terminie.

 

TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Przy złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału do dnia 15.10.2019 r. wypłat pierwszego świadczenia przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą rankingową najlepszych studentów, nastąpi w dniu 15.11.2019 r.
(z wyrównaniem za miesiąc październik).

UWAGA!

Po dniu 15.10.2019 r. są przygotowywane listy rankingowe stypendium rektora. Złożenie wniosku po dniu 15.10.2019 r. może skutkować
nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz nie przyznania stypendium rektora.