Biotechnologia

Kierunek Biotechnologia: praktyka specjalizacyjna dla III roku, studia stacjonarne (inż.)

Studenci pierwszego stopnia studiów mają obowiązek odbycia 6-tygodniowej praktyki programowej wg. KRK w instytucjach biotechnologicznych-genetycznych w czasie wakacji 2018 roku w 6 semestrze.

 

Proszę przeczytać poniższe pliki i w odpowiednim momencie wydrukować wymagane podania i załączniki. W pierwszej kolejności proszę zapoznać się z ogłoszeniem w sprawie przebiegu praktyk (info) i odbycia obowiązkowego szkolenia z zakresu BHP i P.poż. w zakładzie pracy (P-5). Zalecany termin odbycia programowej praktyki: od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r. Proszę pobrać wszystkie poniższe druki oraz niektóre podania według potrzeb z zakładki Wzory druków na praktyki. Jeżeli firma przyjmująca studenta wymaga pisma z uczelni w sprawie przyjęcia studenta na praktykę, to proszę wypełnić odpowiedni druk (prośba studenta o przyjęcie na praktykę P-1). Wykaz miejsc do odbycia praktyki jest w osobnej zakładce – Adresy, wykazy miejsc na praktyki programowe. Studenci mogą odbyć część praktyk w uczelniach za zgodą Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk zawodowych (P-20) - za wyjątkiem naszego Wydziału. W pierwszej kolejności proszę pobrać następujące druki: umowę o realizację praktyki zawodowej (P-8) w 2 egz., zgodę firmy na przyjęcie studenta na praktykę (P-3), kartę szkolenia wstępnego - obowiązkowego przeszkolenia z BHP i P.poż. (P-5), złożyć potwierdzenie ubezpieczenia studenta od NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), OC (odpowiedzialności cywilnej) lub kopie polisy ubezpieczeniowej (P-7) i harmonogram odbycia praktyki (podanie P-2). W drugiej kolejności proszę przygotować i wypełnić następujące dokumenty: Dzienniczek Praktyk (P-10), Skierowanie na odbycie praktyk (P-9), Program praktyk - Sylabus (P-12), Regulamin praktyk (P-14), Pismo przewodnie do firmy przyjmującej studenta (P-11) oraz Wykaz umiejętności praktycznych - Sylabus (P-13). Studenci wypełniają w/w druki i podania zgodnie z terminami podanymi w Harmonogramie, Dzienniczku Praktyk, Skierowaniu i Zgodzie z firmy przyjmującej danego studenta. Powyższe dokumenty proszę przynieść przed rozpoczęciem praktyki do Działu Praktyk w celu ich podpisania przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk zawodowych Dr inż. Beatę Matysiak. Proszę wpisać pełne nazwy firm przyjmujących studentów – zgodnie z nazwą firmy na pieczątce nagłówkowej. Należy przygotować tyle skierowań na praktykę ile jest miejsc odbycia praktyk. Szczegółowe informacje związane z odbyciem planowych praktyk są zawarte w poniższych plikach. Przed zaliczeniem praktyk proszę złożyć w Dziekanacie: potwierdzenie odbycia praktyki P-17, konspekt P-15, dzienniczek praktyk P-10 i zapisać się na konkretny termin zaliczenia praktyk. Przed rozpoczęciem programowej praktyki, studenci muszą mieć  ważne  badania lekarskie (okresowe), proszę donieść aktualne zaświadczenia lekarskie. W specjalnej zakładce podano: Spis druków i wykaz obowiązujących dokumentów na praktyki programowe (obowiązkowych i wg potrzeb studenta).