Wzory druków na praktyki

Wykaz obowiązujących dokumentów na praktyki programowe WBiHZ ZUT w Szczecinie

   REGULAMIN PRAKTYK

I. Dokumenty składane w Dziekanacie przed rozpoczęciem praktyki:
     1. Podanie do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk zawodowych (biotechnologia, kynologia, zootechnika)
     2. Umowa o Realizację Praktyki Zawodowej (pl.)
         Umowa o Realizację Praktyki Zawodowej (ang.)
     3. Kserokopia polisy lub karty potwierdzającej zawarcie ubezpieczenia NNW
Do wydrukowania:
     4. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP i P. poż.*
     * instruktaż ogólny 3 godz., instruktaż stanowiskowy 8 godz. → nie mogą odbywać się jednego dnia
     5. Dzienniczek Praktyk
     6. Skierowanie na praktykę zawodową (pl.)
         Skierowanie na praktykę zawodową (ang.)

II. Dokumenty składane w Dziekanacie po odbytej praktyce:
     7. Potwierdzenie odbycia praktyki 1 egz. (pl.)
         Potwierdzenie odbycia praktyki 1 egz. (ang.)
     8. Opinia wraz z oceną od opiekuna zakładowego
         Opinia Opiekuna praktyk - druk BT S1
         Opinia Opiekuna praktyk - druk KY S1/N1
         Opinia Opiekuna praktyk - druk ZOOT S1 rok II
         Opinia Opiekuna praktyk - druk ZOOT S1 rok III
         Opinia Opiekuna praktyk - druk ZOOT S2
     9. Wzór konspektu
     10. Kartę szkolenia wstępnego BHP i Ppoż.
     11. Wypełniony Dzienniczek Praktyk

III. Inne dodatkowe dokumenty (wg potrzeb):
     1. Odbywanie praktyk w innym terminie niż zakłada program studiów (wcześniejsze, późniejsze, w trakcie semestru)
     2. Zwolnienie z części praktyki
     3. Prośba studenta o przyjęcie na praktykę z WBiHZ ZUT
     4. Możliwość odbycia praktyki w Katedrze / Zakładzie ZUT
     5. Dodatkowy termin zaliczenia praktyk
     6. Uznanie nieważnej praktyki

 

Odbyta praktyka bez ubezpieczenia NNW oraz Umowy (zgody) Uczelni jest nieważna