Rekrutacja na studia podyplomowe

Kierunki studiów podyplomowych:

 • Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju
 • Rehabilitacja zwierząt

Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju, rok akademicki 2020/2021, XIII edycja

Studia administrowane są przez Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt.

Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr hab. inż. Beata Seremak, prof. nadzw.

 

PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA

Rekrutacja trwa od 10.06.2020 do 18.10.2020

 

Cel studiów

Włączenie Polski w struktury Unii Europejskiej stworzyło zupełnie nowe warunki funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw o profilu rolniczym. Realizacja zaleceń Wspólnoty Europejskiej dotyczących rolnictwa, jak i umiejętność wykorzystania różnego rodzaju finansowego wsparcia oferowanego w ramach programów unijnych, wymaga funkcjonowania fachowo wyszkolonej kadry pracowniczej i doradczej. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie organizuje kolejną edycję studiów podyplomowych. Zakres tematyczny obejmuje obok zagadnień dotyczących rozwoju obszarów wiejskich po wejściu do UE, zagadnień z ekonomiki rolnictwa i marketingu produktów rolnych, także nowe trendy w produkcji zwierzęcej ze szczególnym naciskiem na zagadnienia dotyczące dobrostanu zwierząt hodowlanych, rolnictwa ekologicznego, biobezpieczeństwa i produkcji żywności modyfikowanej genetycznie. Wiele uwagi pragniemy poświęcić tematyce dotyczącej uwarunkowań zrównoważonego użytkowania turystycznego obszarów wiejskich. Ponadto omówione zostaną zagadnienia dotyczące wprowadzania przyjaznych dla środowiska sposobów zagospodarowania przestrzeni rolniczej w świetle realizacji programów rolnośrodowiskowych.

Studia skierowane są do osób zainteresowanych tematyką dotyczącą realizowanych w ramach powyższych studiów treści programowych, chcących uzupełnić wykształcenie rolnicze.

Wymagania stawiane kandydatom

Studia podyplomowe „Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju” przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na dowolnym kierunku.

Nabór na studia podyplomowe

Przyjęcie na studia podyplomowe odbywa się wg kolejności zgłoszeń. Rekrutacja trwa od 10.06.2020 do 18.10.2020.

Obowiązuje elektroniczna rejestracja: https://rekrutacja.zut.edu.pl

Wymagane dokumenty

 • kwestionariusz osobowy (wygenerowany z systemu po rejestracji elektronicznej),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych (do czasu dostarczenia dyplomu),
 • jedno zdjęcie.

Organizacja studiów

Studia trwają 2 semestry i kończą się egzaminem końcowym.
Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym (sobota, niedziela), rozpoczynają się na przełomie października i listopada 2020 r.

Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłaty

Brak wpisowego!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe wynosi: 4800 zł.

Istnieje możliwość zapłaty w 2 ratach po 2400 zł, płatnych na początku każdego semestru.

 

Dokumenty należy składać na adres

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie, ul. K. Janickiego 32, 71-270 Szczecin, Dziekanat – pokój 1/08, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

Kontakt

Kierownik studiów podyplomowych – dr hab. inż. Beata Seremak, prof. nadzw., tel. 091 449 67 42, kom. 501 215 294, e-mail: beata.seremak@zut.edu.pl

Administarcja – mgr Ewa Kwita, tel. 091 449 67 03, e-mail: ewa.kwita@zut.edu.pl

Rehabilitacja zwierząt, rok akademicki 2020/2021, I edycja

Zasady i tryb naboru na studia podyplomowe

 

Środowisko, do którego skierowana jest oferta studiów podyplomowych:

Studia skierowane są do osób zainteresowanych zdobywaniem oraz pogłębieniem  wiedzy na temat rehabilitacji zwierząt. Studia adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia kierunków przyrodniczych, nauk medycznych i weterynaryjnych, nauk o zdrowiu, kultury fizycznej tj. weterynaria, fizjoterapia, zootechnika, zoofizjoterapia, kynologia, biologia, wychowanie fizyczne, behawiorystyka i psychologia zwierząt.

Wymagania stawiane kandydatom:

Studia podyplomowe „Rehabilitacja zwierząt” przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich/lekarskich) na kierunkach: przyrodniczych, nauk medycznych i weterynaryjnych, nauk o zdrowiu, kultury fizycznej tj. weterynaria, fizjoterapia, zootechnika, zoofizjoterapia, kynologia, biologia, wychowanie fizyczne, behawiorystyka i psychologia zwierząt.

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do udzielania porad oraz pomocy w zakresie zoofizjoterapii małych i dużych zwierząt.

Kolejność przyjęć na studia podyplomowe:

według kolejności zgłoszeń (pierwszeństwo przyjęcia mają absolwenci ZUT oraz PUM)

cena: 5630 zł

czas trwania: 2 semestry

formularz rejestracyjny na stronie ISR ZUT.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (wygenerowany z systemu po rejestracji elektronicznej),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych (do czasu dostarczenia dyplomu),
 • jedno zdjęcie.

Organizacja studiów:

 • Studia trwają 2 semestry i kończą się egzaminem praktycznym.
 • Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym (sobota, niedziela), rozpoczynają się na przełomie października i listopada 2020 r.
 • Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Osoby kontaktowe:

Plan studiów obejmuje m.in.:

 • Biomechanikę układu ruchu
 • Mikrobiologię
 • Choroby genetyczne
 • Dietetykę zwierząt
 • Psychologię
 • Akupunkturę
 • Choroby neurologiczne oraz ortopedyczne, a także ich diagnostykę
 • Fizykoterapię
 • Projekty związane z układaniem protokołów rehabilitacyjnych

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników uczelnianych, praktyków, lekarzy weterynarii, zoofizjoterapeutów oraz fizjoterapeutów.

Stawiamy przede wszystkim na aspekt praktyczny.

Dodatkowe informacje dostępne na naszej stronie FB.