Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-01
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Dokumenty zamieszczone na stronie Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT nie są dostępne. Aktualnie trwają prace nad konwersją plików WORD i PDF do wersji dostępnych cyfrowo.
 • Z uwagi na ograniczenia systemowe, w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.
 • Pomimo dokładanych starań, ze względu na dużą liczbę stron oraz redaktorów (rozproszony system zarządzania treścią), może zdarzyć się sytuacja, że dla obrazu nie zostanie zapewniona alternatywa w postaci tekstu, tabela nie będzie posiadała tytułu czy nagłówka lub niehierarchicznie użyte zostaną nagłówki.
 • Część linków może nie być poprawnie i jasno opisana lub mogą występować w zbyt długiej formie, a tytuły stron nie zawsze jednoznacznie wskazują na ich zawartość.
 • Pojawiają się teksty w postaci grafiki, np. plakaty czy obrazki konkursów, wernisaży oraz innych wydarzeń, a same zdjęcia lub obrazy ze względu na potrzebę zachowania ich artystycznego przekazu mogą nie posiadać wystarczającego kontrastu.
 • Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów.
 • Nie na każdej stronie serwisu kontrast między kolorem tekstu a kolorem tła jest wystarczająco wysoki.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-20
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daniel Zaborski, daniel.zaborski@zut.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 914496813. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna