Rehabilitacja zwierząt

Rehabilitacja zwierząt, rok akademicki 2022/2023, III edycja

Studia administrowane są przez Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt.

Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr Katarzyna Pęzińska - Kijak

 

Rekrutacja trawa od 30.01.2023 do 17.02.2023

 
Zasady i tryb naboru na studia podyplomowe

Środowisko, do którego skierowana jest oferta studiów podyplomowych:

Studia skierowane są do osób zainteresowanych zdobywaniem oraz pogłębieniem  wiedzy na temat rehabilitacji zwierząt. Studia adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia kierunków przyrodniczych, nauk medycznych i weterynaryjnych, nauk o zdrowiu, kultury fizycznej tj. weterynaria, fizjoterapia, zootechnika, zoofizjoterapia, kynologia, biologia, wychowanie fizyczne, behawiorystyka i psychologia zwierząt.

Wymagania stawiane kandydatom:

Studia podyplomowe „Rehabilitacja zwierząt” przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich/lekarskich) na kierunkach: przyrodniczych, nauk medycznych i weterynaryjnych, nauk o zdrowiu, kultury fizycznej tj. weterynaria, fizjoterapia, zootechnika, zoofizjoterapia, kynologia, biologia, wychowanie fizyczne, behawiorystyka i psychologia zwierząt.

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do udzielania porad oraz pomocy w zakresie zoofizjoterapii małych i dużych zwierząt.

Kolejność przyjęć na studia podyplomowe:

według kolejności zgłoszeń (pierwszeństwo przyjęcia mają absolwenci ZUT oraz PUM).

Formularz rejestracyjny

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (wygenerowany z systemu po rejestracji elektronicznej),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych (do czasu dostarczenia dyplomu),
 • jedno zdjęcie.

Organizacja studiów:

Studia trwają 2 semestry i kończą się egzaminem praktycznym.

Cena: 6230 zł

Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym (sobota, niedziela), rozpoczynają się w marcu 2023 r.
Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Plan studiów obejmuje m.in.:

 • Biomechanikę układu ruchu
 • Mikrobiologię
 • Choroby genetyczne
 • Dietetykę zwierząt
 • Psychologię
 • Akupunkturę
 • Choroby neurologiczne oraz ortopedyczne, a także ich diagnostykę
 • Fizykoterapię
 • Projekty związane z układaniem protokołów rehabilitacyjnych

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników uczelnianych, praktyków, lekarzy weterynarii, zoofizjoterapeutów oraz fizjoterapeutów.

Stawiamy przede wszystkim na aspekt praktyczny.

Dodatkowe informacje dostępne na naszej stronie FB.

 

Dokumenty należy składać na adres

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie, ul. K. Janickiego 32, 71-270 Szczecin, Dziekanat – pokój 1/08, od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 14:00.

 

Kontakt

Kierownik studiów podyplomowych
dr Katarzyna Pęzińska - Kijak
tel.  091 449 67 61
e-mail: kpezinska@zut.edu.pl

Administracja
mgr Ewa Kwita
tel. 091 449 67 03
e-mail: ewa.kwita@zut.edu.pl