Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju

Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju, rok akademicki 2023/2024, XVI edycja

Studia administrowane są przez Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt.

Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr hab. inż. Beata Seremak, prof. ZUT

 

rekrutacji trwa od 18.12.2023 do 20.02.2024

 Cel studiów

Włączenie Polski w struktury Unii Europejskiej stworzyło zupełnie nowe warunki funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw o profilu rolniczym. Realizacja zaleceń Wspólnoty Europejskiej dotyczących rolnictwa, jak i umiejętność wykorzystania różnego rodzaju finansowego wsparcia oferowanego w ramach programów unijnych, wymaga funkcjonowania fachowo wyszkolonej kadry pracowniczej i doradczej. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie organizuje kolejną edycję studiów podyplomowych. Zakres tematyczny obejmuje obok zagadnień dotyczących rozwoju obszarów wiejskich po wejściu do UE, zagadnień z ekonomiki rolnictwa i marketingu produktów rolnych, także nowe trendy w produkcji zwierzęcej ze szczególnym naciskiem na zagadnienia dotyczące dobrostanu zwierząt hodowlanych, rolnictwa ekologicznego, biobezpieczeństwa i produkcji żywności modyfikowanej genetycznie. Wiele uwagi pragniemy poświęcić tematyce dotyczącej uwarunkowań zrównoważonego użytkowania turystycznego obszarów wiejskich. Ponadto omówione zostaną zagadnienia dotyczące wprowadzania przyjaznych dla środowiska sposobów zagospodarowania przestrzeni rolniczej w świetle realizacji programów rolnośrodowiskowych.

Studia skierowane są do osób zainteresowanych tematyką dotyczącą realizowanych w ramach powyższych studiów treści programowych, chcących uzupełnić wykształcenie rolnicze.

Wymagania stawiane kandydatom

Studia podyplomowe „Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju” przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na dowolnym kierunku.

Nabór na studia podyplomowe

Przyjęcie na studia podyplomowe odbywa się wg kolejności zgłoszeń. 

Formularz rejestracyjny

Wymagane dokumenty

  • kwestionariusz osobowy (wygenerowany z systemu po rejestracji elektronicznej),
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych (do czasu dostarczenia dyplomu),
  • jedno zdjęcie.

 

Organizacja studiów

Studia trwają 2 semestry i kończą się egzaminem końcowym.
Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym (sobota, niedziela), rozpoczynają się na przełomie marca i kwietnia 2024 r.

Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłaty

Brak wpisowego!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe wynosi: 5800 zł.

Istnieje możliwość zapłaty w 2 ratach po 2900 zł, płatnych na początku każdego semestru.

 

Dokumenty należy składać na adres

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie, ul. K. Janickiego 32, 71-270 Szczecin, Dziekanat – pokój 1/08, od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 14:00.

 

Kontakt

Kierownik studiów podyplomowych
dr hab. inż. Beata Seremak, prof. ZUT
tel. 091 449 67 42, kom. 501 215 294
e-mail: beata.seremak@zut.edu.pl

Administracja
mgr Ewa Kwita
tel. 091 449 67 03
e-mail: ewa.kwita@zut.edu.pl