Otwarcie przewodu doktorskiego

Harmonogram przygotowania pracy doktorskiej

u 36 - 17

 

 

Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego na WBiHZ ZUT w Szczecinie

 1. Osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora oraz ewentualnie promotora pomocniczego wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawia Dziekanowi Wydziału:

  1. Oryginał albo potwierdzony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego (Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych - zał. 1);
  2. Ksero dowodu osobistego (zał. 2);
  3. CV (zał. 3);
  4. Konspekt rozprawy doktorskiej (zał. 4);
  5. Wykaz prac naukowych wraz z dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę (zał. 5);
  6. Deklaracja opiekuna naukowego dotycząca objęcia funkcji promotora (zał. 6);
  7. Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora;
  8. Wersję elektroniczną wniosku wraz z załącznikami (CD).

 2. Kandydat wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego może przedstawić:

  1. Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (zgodnie z Załącznikiem do aktualnego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora;
  2. Wniosek wraz z uzasadnieniem o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski;
  3. Wniosek wraz z uzasadnieniem o powołanie promotora pomocniczego.

 3. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest autorstwo lub współautorstwo wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej lub rozdziału w recenzowanej monografii naukowej.
 4. Rozpatrzenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz sprawdzenia dokumentacji stanowiącej jego uzasadnienie dokonuje Komisja ds. Kadry, Rozwoju i Współpracy WBiHZ ZUT w Szczecinie (Uchwała nr 24/2016 Rady Wydziału WBiHZ ZUT w Szczecinie z dnia 26.10.2016 r.).

  1. Komisja sprawdza, czy proponowana tematyka rozprawy mieści się w ramach posiadanych przez Radę Wydziału uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora oraz czy przedłożony konspekt rozprawy doktorskiej reprezentuje odpowiedni poziom naukowy oraz świadczy o zaawansowaniu prac, umożliwiających wszczęcie przewodu doktorskiego.
  2. Komisja w obecności proponowanego promotora, po zaprezentowaniu przez doktoranta tematyki, koncepcji i założeń metodycznych rozprawy doktorskiej przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną.
  3. Komisja w głosowaniu jawnym wyraża opinię na temat możliwości wszczęcia przewodu doktorskiego przez kandydata i przedkłada ją Dziekanowi.
  4. Jeśli dokumentacja do otwarcia przewodu doktorskiego wymaga uzupełnienia lub poprawienia, Komisja zwraca ją kandydatowi z odpowiednimi uwagami.
  5. Przewodniczący, w przypadku, kiedy zakres tematyczny rozprawy doktorskiej wykracza poza obszary badawcze członków Komisji, może zaprosić na posiedzenie Komisji spośród członków Rady Wydziału, specjalistów posiadających doświadczenia i kwalifikacje przydatne do merytorycznej oceny wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego. Osobom tym podczas posiedzenia przysługuje prawo wyrażania swoich opinii, bez prawa głosowania.

 5. Promotorem może być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego z danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a, prowadząca działalność naukową w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.
 6. Promotorem pomocniczym, zgodnie z art. 20 ust. 7 może być osoba posiadająca stopień naukowy doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej i nieposiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim. 
 7.  Osoba wyrażająca zgodę na objęcie funkcji promotora przedstawia pisemne uzasadnienie dotyczące celowości powołania promotora pomocniczego.
 8. Promotorem w przewodzie doktorskim może być osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej, niespełniająca wymogów określonych w ust. 6, jeżeli rada jednostki organizacyjnej przeprowadzająca przewód doktorski uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska.
 9. Rada Wydziału podejmuje uchwały w sprawie:

  1. wszczęcia przewodu doktorskiego,
  2. wyznaczenia promotora
  3. wyznaczenia promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie.

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455)
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200).
 5. Regulamin studiów doktoranckich w ZUT w Szczecinie

Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wszystkie załączniki do wniosku powinny zostać przygotowane wg. aktualnych wzorów:

 1. Wniosek o wszczęcie przewodu
 2. Załącznik nr4 konspekt rozprawy doktorskiej
 3. Załącznik nr5 wykaz prac naukowych
 4. Załącznik nr6 deklaracja promotora
 5. Wniosek o wyznaczenie promotora pomocniczego
 6. Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego