Biotechnologia

Studia I stopnia: 

 • stacjonarne: 7 semestrów 
 • niestacjonarne: 7 semestrów 

 Studia II stopnia: 

 • stacjonarne: 3 semestry
 • niestacjonarne: 3 semestry

Studia I stopnia na kierunku biotechnologia kończą się obroną pracy inżynierskiej, studia II stopnia kończą się obroną pracy magisterskiej.

Przedmioty w toku studiów I stopnia:

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy (angielski, niemiecki)
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy ekonomii i zarządzania
 • Prawo pracy
 • Podstawy informacji naukowej
 • Przedmioty humanistyczne (filozofia, socjologia, etyka, psychologia)
 • Szkolenie biblioteczne

Przedmioty kształcenia podstawowego:

 • Anatomia i histologia zwierząt
 • Biochemia
 • Biofizyka
 • Biologia komórki 
 • Biometria
 • Botanika
 • Chemia ogólna i organiczna
 • Chemia fizyczna
 • Embriologia
 • Fizjologia roślin
 • Fizjologia zwierząt
 • Fizyka
 • Genetyka ogólna
 • Immunologia 
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Mikrobiologia
 • Podstawy ekologii
 • Zoologia

Przedmioty kształcenia kierunkowego:

 • Biologia molekularna 
 • Biotechnologia w przemyśle spożywczym
 • Biotechnologia w hodowli roślin
 • Biotechnologia w hodowli zwierząt
 • Biotechnologia w rozrodzie zwierząt
 • Biotechnologia w ochronie środowiska
 • Biotechnologia w produkcji biopolimerów
 • Biotechnologia w przemyśle farmaceutycznym
 • Enzymologia
 • Hodowle tkankowe i komórkowe zwierząt 
 • Inżynieria bioreaktorów 
 • Inżynieria genetyczna 
 • Kultury in vitro roślin
 • Metody inżynierii genetycznej roślin
 • Metody inżynierii genetycznej zwierząt
 • Mikrobiologia przemysłowa
 • Podstawy biotechnologii
 • Podstawy nanobiotechnologii
 • Podstawy projektowania i rozwoju linii biotechnologicznych
 • Urządzenia technologiczne i aparatura badawcza w biotechnologii
 • Seminarium inżynierskie
 • Praca dyplomowa

Grupy przedmiotów obieralnych:

Blok 1

 • Choroby genetyczne człowieka
 • Mutageneza środowiskowa
 • Zaburzenia rozwojowe u ludzi i zwierząt

Blok 2

 • Modele zwierzęce chorób genetycznych ludzi
 • Ovo- i apiterapia
 • Wykorzystanie zwierząt laboratoryjnych w badaniach biomedycznych

Blok 3

 • Mikrobiologia surowców i produktów spożywczych
 • Żywność funkcjonalna
 • Żywność i żywienie a zdrowie człowieka

Blok 4

 • Bakteriologia i mikologia kliniczna
 • Biotechnologiczne wykorzystanie grzybów
 • Mikologia

Blok 5

 • Ekologia mikroorganizmów
 • Epidemiologia
 • Wirusologia

Blok 6

 • Ekofizjologia funkcjonalna
 • Endokrynologia ssaków
 • Fizjologiczne mechanizmy komunikacji zewnątrz-wewnątrzkomórkowej

Blok 7

 • Biologiczne bazy danych
 • Komputerowa analiza danych
 • Zastosowanie sieci neuronowych w naukach biologicznych

Blok 8

 • Kriobiologia
 • Metody molekularne w diagnostyce i profilaktyce chorób pasożytniczych
 • Nutri-, farmako- i toksykogenomika

Blok 9

 • Biomonitoring skażeń środowiska
 • Metody in vitro i in vivo w ocenie toksyczności ksenobiotyków
 • Podstawy diagnostyki toksykologicznej

Blok 10

 • Metody biotechnologiczne w produkcji surowic i szczepionek
 • Podstawy farmakologii i farmakokinetyki

Blok 11

 • Diagnostyka andrologiczna
 • Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej
 • Wybrane metody diagnostyczne w medycynie i weterynarii

Blok 12

 • Biosensory komórkowe
 • Podstawy immunocytochemii
 • Terapia komórkowa

Blok 13

 • Epigenetyka
 • Markery genetyczne zwierząt
 • Markery i mapy białkowe

Blok 14

 • Bioimmobilizacja w procesach biotechnologicznych
 • Procesy biodegradacji i biodeterioracji materiałów technicznych
 • Wykorzystanie hodowli komórkowych w procesach biotechnologicznych

Blok 15

 • Mechanizmy ewolucji genomów
 • Najnowsze trendy transgenezy
 • Podstawy genetyki człowieka

 

 

Przedmioty w toku studiów II stopnia:

 • Bezpieczeństwo i ergonomia pracy w laboratorium
 • Bioinformatyka
 • Etyczne, prawne i ekonomiczne aspekty biotechnologii
 • Język obcy (angielski, niemiecki)
 • Ochrona własności przemysłowej
 • Planowanie i analiza eksperymentu
 • Podstawy informacji naukowej
 • Przedmioty humanistyczne
 • Systemy zarządzania jakością w biotechnologii
 • Seminarium magisterskie
 • Praca dyplomowa

II. Przedmioty realizowane w ramach specjalności bioinżynieria:

 • Bioinżynieria środowiskowa
 • Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej
 • Bioinżynieria w produkcji żywności
 • Cytogenetyka i inżynieria chromosomowa
 • Genomika i transkryptomika
 • Inżynieria enzymowa
 • Inżynieria w rozrodzie zwierząt
 • Metody biotechnologiczne w produkcji energii
 • Nanobioinżynieria
 • Podstawy współczesnej mikroskopii
 • Proteomika

Grupy przedmiotów obieralnych:

Blok 1

 • Diagnostyka mikrobiologiczna
 • Diagnostyka parazytologiczna
 • Metody genetyki molekularnej w diagnostyce
 • Spektrometria mas

Blok 2

 • Higiena i toksykologia żywności
 • Ksenobiotyki w żywności
 • Składniki żywności modyfikujące system endokrynny organizmu
 • Substancje niepożądane w paszach i żywności
 • Towaroznawstwo żywności z elementami biotechnologii

Blok 3

 • Biologiczna ocena żywności
 • Metody laboratoryjne w ocenie jakości żywności
 • Markery genetyczne jakości żywności
 • Selekcja zwierząt wspomagana markerami a jakość pozyskiwanych produktów

Blok 4

 • Biologiczne metody utrwalania i przechowywania żywności
 • Enzymatyczna modyfikacja żywności
 • Enzymes in food product modification
 • Mikrobiologia żywności
 • Opakowania i systemy pakujące

Blok 5

 • Biologia nowotworów
 • Biotechnologia w kosmetologii
 • Biotechnologiczne podstawy ksenotransplantacji
 • Reaktywne formy tlenu i antyoksydanty
 • Wykorzystanie hodowli komórkowych w medycynie regeneracyjnej

Blok 6

 • Diagnostyka molekularna roślin uprawnych
 • Filogenetyka molekularna
 • Molekularne podstawy ewolucji
 • Zastosowanie metod biotechnologii w ochronie zasobów genowych i ochronie roślin
 • Monitoring of transgenic crops

Blok 7

 • Badanie biozgodności nanomateriałów
 • Nanobiomateriały
 • Synteza i właściwości nanostruktur
 • Toksykologia nanomateriałów

   

NANOBIOINŻYNIERIA to nowatorska, nowoczesna i interdyscyplinarna specjalność na kierunku BIOTECHNOLOGIA. Zajęcia dydaktyczne w ramach NANOBIOINŻYNIERII prowadzone są przez najlepszych specjalistów i przy wykorzystaniu najnowocześniejszej aparatury badawczej na Wydziałach Biotechnologii i Hodowli Zwierząt oraz Technologii i Inżynierii Chemicznej, a także w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii ZUT.

NANOBIOINŻYNIERIA to unikatowa specjalność łącząca kompetencje biotechnologiczne i nanotechnologiczne z umiejętnością wykorzystania organizmów żywych i ich produktów w produkcji zwierzęcej i roślinnej, ochronie środowiska, przetwórstwie i produkcji żywności, wytwarzania nano- i biomateriałów oraz innych dziedzinach nauki i przemysłu. Gwarantujemy, że studenci spędzą dużo czasu w laboratoriach, nie tylko w trakcie programowych zajęć dydaktycznych, ale również realizując własne projekty, tym samym poznając praktyczną stronę swojego przyszłego zawodu.

Absolwenci specjalności NANOBIOINŻYNIERIA bez trudu znajdują zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą m.in. w laboratoriach diagnostyki molekularnej, w przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym i medycznym, a także zostaną kompleksowo przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Im bardziej do przodu idzie postęp w dziedzinie medycyny, farmakologii, ochrony środowiska, produkcji rolniczej i żywności, tym większe zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu NANOBIOINŻYNIERII (kontakt: dr hab. inż. Paweł Nawrotek, prof. ZUT pawel.nawrotek@zut.edu.pl)

II. Przedmioty realizowane w ramach specjalności nanobioinżynieria:

 • Badanie biozgodności nanomateriałów
 • Genomika i transkryptomika
 • Inżynieria białek
 • Inżynieria komórkowa w mikrobioanalityce
 • Inżynieria kwasów nukleinowych
 • Inżynieria technologii bakteriofagowych
 • Linie komórkowe w nanobioinżynierii
 • Mikroskopia i mikroanaliza
 • Nanobiotechnologia w inżynierii środowiska
 • Nanostruktury - zaawansowane materiały
 • Preparatyka mikroskopowa
 • Procesy nanobiotechnologiczne
 • Proteomika
 • Spektroskopowe i mikroskopowe metody badań nanomateriałów
 • Synteza i właściwości nanostruktur
 • Wykorzystanie mikroorganizmów w nanobioinżynierii
 • Zaawansowane techniki otrzymywania nanomateriałów
 • Zjawiska transportowe w nanoskali

Grupy przedmiotów obieralnych:

Blok 1:

 • Nanobioinżynieria w produkcji żywności
 • Nanotechnologia w przemyśle rolno-spożywczym
 • Nanomateriały a środowisko

Blok 2:

 • Chemosensory i biosensory w technologii nano
 • Techniki wizualizacji w nanoskali
 • Spektrometria mas

Blok 3:

 • Inżynieria nanostruktur
 • Nanostruktury jednowymiarowe (1D) - zaawansowane materiały
 • Inżynieria biomateriałów

Blok 4:

 • Nanotechnologia w biologii, medycynie i farmacji
 • Toksykologia nanomateriałów

Blok 5:

 • Analizy molekularne w mikroskali
 • Metody mikrowytwarzania
 • Mechanika kwantowa w nanoinżynierii

Blok 6:

 • Nanomaszyny biologiczne
 • Nanobiomateriały
 • Inżynieria bioprocesów

 III. Przedmioty realizowane w ramach specjalności Biotechnology in Animal Production and Environmental Protection 

 • Abiotic stress in environmental protection
 • Animal nutrition in relation to efficiency production and environment protection
 • Animal embryology
 • Basics of contemporary misroscopy
 • Basics of information science
 • Bioinformatics
 • Biological methods assessment of environment quality
 • Cellular engineering in animal reproduction
 • Design of experiments
 • Environmental toxicology
 • Enzyme engineering 
 • Ethic, legal and economic aspects of biotechnology
 • Genetic responses to environmental change
 • Genomics and transcriptomics
 • Health and safety in laboratory
 • Procedures of intellectual property and industrial protection in biotechnology
 • Proteomics 
 • Quality management systems in biotechnology
 • Master seminar
 • Diploma thesis

Grupy przedmiotów obieralnych:

Blok 1:

 • Methods of monitoring the reproductive processes in animal 
 • Molecular breeding 

Blok 2:

 • Genetic diagnostic of animals 
 • Molecular genetic methods in diagnostics 

Blok 3:

 • Monitoring of transgenic crops 
 • Risks resulting from the use of GMOs 

Blok 4:

 • Medical microbiology 
 • Veterinary microbiology 

Blok 5:

 • Molecular basic of evolution 
 • Molecular modelling of enzymes 

Blok 6:

 • In silico analysis of nucleotide sequence 
 • In vitro and in vivo methods in toxicological assessment of xenobiotics 

Absolwenci biotechnologii są przygotowani do pracy w jednostkach naukowo-badawczych przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych (przemysł spożywczy, paszowy, farmaceutyczny, kosmetyczny), laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

Biotechnologia jest dyscypliną naukową wykorzystującą procesy biologiczne na skalę przemysłową. Biotechnologia oznacza zastosowanie technologiczne, które używa systemów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników, żeby wytwarzać lub modyfikować produkty lub procesy w określonym zastosowaniu.

EuropaBio - stowarzyszenie 24 narodowych organizacji biotechnologicznych, które reprezentują 1200 małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych w badania i prace rozwojowe, testowanie, produkcję i dystrybucję produktów biotechnologicznych (organ opiniodawczy dla Parlamentu Europejskiego, Komisji i Rady Ministrów w sprawach biotechnologii), zaproponowało umowny podział biotechnologii na trzy obszary:

 • Biała – biotechnologia przemysłowa wykorzystująca systemy biologiczne w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska. Opiera się ona na biokatalizie i bioprocesach. Dzięki tej biotechnologii surowce odnawialne, głównie produkty rolne, są przekształcane z wykorzystaniem komórek pleśni, drożdży, bakterii, czy enzymów z nich pochodzących w cenne chemikalia, leki, biopolimery, czynniki energetyczne, funkcjonalne składniki żywności, itd. 
 • Zielona – biotechnologia związana z rolnictwem, obejmująca stosowanie metod inżynierii genetycznej w celu doskonalenia produkcji roślinnej czy zwierzęcej. Ważnym obszarem tej biotechnologii jest wprowadzanie transgenicznych roślin do produkcji szczepionek doustnych i rekombinowanych białek, a także wykorzystanie tychże roślin jako surowców odnawialnych w biorafineriach.
 • Czerwona - biotechnologia wykorzystywana w ochronie zdrowia, ważny i dynamicznie rozwijający się obszar biotechnologii, w szczególności w zakresie produkcji nowych biofarmaceutyków, rozwoju diagnostyki genetycznej, czy genoterapii i ksenotransplantologii. 

 

Przekonaj się, że warto u nas studiować: 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin

tel. 91-449-6752, 91-449-6754