Studia I stopnia

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2021/2022 są wyniki pisemnego egzaminu:

  • maturalnego (świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną),
  • dojrzałości (świadectwo wydane przez dyrektora szkoły),
  • matury międzynarodowej IB (maturę międzynarodową potwierdza dyplom IB – International Baccalaureate wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie),
  • matury europejskiej EB (maturę europejską European Baccalaureate potwierdza dyplom EB wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statusie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.),
  • maturalnego/dojrzałości uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się do przyjęcia do szkoły wyższej.

Zasada wyliczania liczby punktów (LP) (format:  pdf, rozmiar:  329 KB) dotyczy kandydatów, którzy legitymują się świadectwem:

  • egzaminu maturalnego świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
  • dyplomem matury międzynarodowej IB - International Baccalaureate,
  • oraz dyplomem matury europejskiej EB 

Zasada wyliczania liczby punktów (LP) (format:  pdf, rozmiar:  326 KB) dotyczy kandydatów, którzy legitymują się świadectwem:

  • egzaminu dojrzałości "starej matury" (stara matura- egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach)