Zootechnika

Studia I stopnia:

 • stacjonarne: 7 semestrów
 • niestacjonarne: 7 semestrów

Studia II stopnia:

 • stacjonarne: 3 semestry
 • niestacjonarne: 3 semestry

 Studia I stopnia na kierunku Zootechnika kończą się obroną pracy inżynierskiej, studia II stopnia kończą się obroną pracy magisterskiej.

 

Przedmioty w trakcie studiów I stopnia:

Przedmioty kształcenia ogólnego:      

 • Język obcy
 • Filozofia lub socjologia
 • Informatyka
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Zwierzęta w badaniach naukowych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Przedmioty podstawowe:   

 • Zoologia
 • Podstawy ekologii
 • Botanika
 • Chemia
 • Biochemia
 • Biofizyka
 • Statystyka matematyczna
 • Mikrobiologia
 • Anatomia zwierząt
 • Fizjologia zwierząt
 • Genetyka ogólna

Przedmioty kierunkowe:      

 • Chemia rolna z elementami gleboznawstwa
 • Uprawa roli i roślin
 • Uprawa łąk i pastwisk
 • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
 • Genetyka zwierząt i metody hodowlane
 • Rozród zwierząt
 • Higiena zwierząt i profilaktyka zootechniczna
 • Mechanizacja produkcji zwierzęcej i roślinnej
 • Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych
 • Organizacja grup producentów zwierząt gospodarskich
 • Chów i hodowla bydła
 • Chów i hodowla trzody chlewnej
 • Chów i hodowla drobiu
 • Użytkowanie i hodowla koni
 • Chów i hodowla owiec i kóz
 • Utrzymanie i hodowla zwierząt futerkowych
 • Pszczelnictwo
 • Ekonomika, organizacja i marketing w produkcji zwierzęcej
 • Krajowe i europejskie prawo pracy i rolne
 • Doradztwo rolnicze
 • Dobrostan zwierząt
 • Podstawy informacji naukowej

Od roku akademickiego 2017/2018 na studiach I stopnia kierunku zootechnika, studenci po pierwszym roku studiów mają możliwość wyboru jednej z trzech specjalności:

 1. Hodowla i użytkowanie zwierząt - poszerzony zakres wiedzy z przedmiotów kierunkowych:
  • Chów i hodowla bydła
  • Chów i hodowla trzody chlewnej
  • Chów i hodowla drobiu
  • Użytkowanie i hodowla koni
  • Chów i hodowla owiec i kóz
  • Utrzymanie i hodowla zwierząt futerkowych
  • Pszczelnictwo

 2. Hodowla koni i jeździectwo - oprócz wymienionych wyżej przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowego i kierunkowego, studenci uczestniczą w zajęciach obowiązkowych z przedmiotów:

  • Biologiczne podstawy treningu koni
  • Teoria i praktyka jazdy konnej
  • Hipoterapia

  oraz mają do wyboru szereg przedmiotów związanych ściśle z tematyką hodowli koni i jeździectwa:

  • Znaczenie i możliwości zastosowania ziół dla koni
  • Markery cytogenetyczne i molekularne w hodowli koni
  • Przepisy jeździeckie
  • Produkty pochodzenia końskiego
  • Psychologiczne aspekty naturalnych metod szkolenia koni
  • Podstawy rekreacji konnej
  • Białkowe markery w ocenie zdrowia i wydolności fizycznej koni
  • Rozród wspomagany u koni
  • Prawodawstwo w eksploatacji koni
  • Koniowate w ogrodach zoologicznych
  • Wykorzystanie zwierząt w służbach mundurowych
  • Ochrona zdrowia koni
  • Wybrane choroby koni

   

 3. Pielęgniarstwo zwierząt - oprócz wymienionych wyżej przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowego i kierunkowego, studenci uczestniczą w zajęciach obowiązkowych z przedmiotów:
  • Pielęgnacja pooperacyjna
  • Podstawy prawne obowiązujące właścicieli zwierząt
  • Gerontologia
  • Zabiegi rehabilitacyjne u zwierząt

  oraz mają do wyboru szereg przedmiotów związanych ściśle z tematyką pielęgniarstwa zwierząt:

  • Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej
  • Rozród wspomagany u zwierząt
  • Wybrane choroby zwierząt
  • Choroby genetyczne zwierząt
  • Psychologia zwierząt
  • Biostymulatory w żywieniu zwierząt
  • Medycyna niekonwencjonalna u zwierząt
  • Opieka nad samicami zwierząt towarzyszących w okresie rozrodu i odchowu potomstwa
  • Opieka weterynaryjna i fizjoterapeutyczna w hodowli zwierząt
  • Opieka nad zwierzętami w ośrodkach ratujących dzikie zwierzęta
  • Poskramianie wybranych gatunków zwierząt
  • Zasady postępowania w nagłych wypadkach
  • Zabiegi pielęgnacyjne u zwierząt
  • Podstawy toksykologii weterynaryjnej
  • Podstawy analityki i farmakologii

 

Na studiach II stopnia (magisterskich) studenci mogą wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • Hodowla zwierząt gospodarskich
 • Ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
 • Pielęgnacja i podstawy rehabilitacji

 

Przedmioty w toku studiów: 

 • Metody badań na zwierzętach
 • Biotechniki rozrodu 
 • Diagnostyka genetyczna 
 • Planowanie i organizacja pracy hodowlanej 
 • Zagospodarowanie użytków zielonych 
 • Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwo
 • Chów zwierząt w gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznych
 • Profilaktyka i patologie rozrodu zwierząt
 • Bezpieczeństwo i ergonomia pracy
 • Marketing produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Podstawy prawa patentowego
 • Etyczne i prawne aspekty pracy ze zwierzętami
 • Etologia zwierząt
 • Ochrona środowiska w produkcji zwierzęcej

 

Poszczególne specjalności:

  1. Hodowla zwierząt gospodarskich:
   • Metody prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskich
   • Zastosowanie informatyki w pracy hodowlanej
   • Profilaktyka chorób środowiskowych i odzwierzęcych
   • Hodowla zachowawcza zwierząt gospodarskich
  2. Ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt:
   • Ekologia
   • Amatorski chów zwierząt egzotycznych
   • Chów strusi i emu
   • Hodowla i użytkowanie psów
   • Chów i hodowla kotów
   • Chów ptaków ozdobnych
   • Amatorski chów zwierząt futerkowych

       3. Pielęgnacja i podstawy rehabilitacji:

  •     Bioasekuracja w chowie i hodowli zwierząt
  •     Biomechanika i profilaktyka układu ruchu
  •     Diagnostyka laboratoryjna
  •     Ochrona zagrożonych gatunków i ras zwierząt gospodarskich
  •     Badanie i wywiad weterynaryjny
  •     Podstawy fizjoterapii zwierząt
  •     Metody prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskich
  •     Profilaktyka i patologia rozrodu zwierząt
  •     Kliniczne podstawy zoofizjoterapii: ortopedia i neurologia
  •     Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwo
  •      Praktyczne zajęcia kliniczne

        

       

   

  Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej, w gospodarstwach rolnych, agroturystycznych i hodowlanych, w nadzorze hodowlanym, służbach inseminacyjnych i weterynaryjnych, w doradztwie rolniczym, w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego oraz w szkolnictwie. Absolwent może nauczać w szkole po nabyciu dodatkowych uprawnień pedagogicznych.

   

  Przekonaj się sam, że warto u nas studiować: 

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

  ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin

   tel. 91-449-6752, 91-449-6754