Wymagane dokumenty na studia I stopnia

Wymagane dokumenty na studia I stopnia

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW NA STUDIA I STOPNIA
ROK AKADEMICKI 2023/2024 – semestr zimowy

Kandydat zakwalifikowando przyjęcia na studia I stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

 1. ankieta osobowa - formularz podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK),
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości  (oryginał do wglądu komisji rekrutacyjnej), z tym że:

  • kandydat z „nową maturą” (egzamin, którego wynik wyrażony jest w skali 0-100), który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdawał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych – także aneks do świadectwa dojrzałości,
  • kandydat ze „starą  maturą” (egzamin, którego wynik wyrażony jest w skali od 2 do 5 lub od 1do 6), który podwyższył wynik egzaminu dojrzałości lub zdawał egzamin dojrzałości z przedmiotów dodatkowych - także zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
  • kandydat ze statusem matury międzynarodowej IB lub matury europejskiej EB – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się dostarczenia kopii świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie,
  • kandydat legitymujący się dyplomem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplomem zawodowym nauczanym na poziomie technika - kserokopię tego dyplomu (oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej)

 3. jedna fotografia  (aktualna kolorowa, spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy złożyć przez IRK
 4. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z IRK),
 5. kserokopia zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich (oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej),
 6. dokument tożsamości (do wglądu komisji rekrutacyjnej).

  Uwaga!

  ankieta osobowa, oświadczenie o gotowości podjęcia studiów
  dostępne będą do wydruku w IRK po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
  w przypadku studiów:

  • stacjonarnych I stopnia od 12 lipca,
  • niestacjonarnych I stopnia - 23 sierpnia

   Komplet dokumentów można dostarczyć:

  •  osobiście,
   na adres: Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin (Biblioteka Główna ZUT, wejście od parkingu),
  • za pośrednictwem osób trzecich,
   na adres: Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin (Biblioteka Główna ZUT, wejście od parkingu),
  • pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym),
   na adres: Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA
   wówczas kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie,
  • kurierem
   na adres: Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA
   wówczas kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie.

  Niedostarczenie wymaganych dokumentów we właściwym terminie będzie oznaczało rezygnację z podjęcia studiów na kierunku.