Wymagane dokumenty na studia II stopnia

Wymagane dokumenty na studia II stopnia

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO

PRZYJĘCIA NA STUDIA II STOPNIA -  ROK AKADEMICKI 2023/2024 – semestr zimowy

Kandydat zakwalifikowando przyjęcia na studia II stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

 1. ankieta osobowa wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK),
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów (inżynierskich, licencjackich lub magisterskich) – oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej, oraz kserokopię suplementu lub wypisu z  przebiegu studiów lub zaświadczenie  o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wynik ukończenia studiów,
 3. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów - w przypadku gdy brak takiej informacji w suplemencie lub indeksie,
 4.  jedna fotografia (aktualna kolorowa, spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL), oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy przesłać przez IRK,
 5. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z IRK),
 6. dokument tożsamości (do wglądu komisji rekrutacyjnej).

  Uwaga!

  ankieta osobowa, oświadczenie o gotowości podjęcia studiów,
  dostępne będą do wydruku w IRK po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
  w przypadku studiów:

  • stacjonarnych II stopnia  od 22 sierpnia,
  • niestacjonarnych II stopnia od 22 sierpnia