Prace dyplomowe

Proces dyplomowania

Praca dyplomowa musi spełniać kryteria charakterystyczne dla kierunku studiów (podane w zakładkach dla poszczególnych kierunków studiów).

Realizacja pracy dyplomowej przebiega zgodnie z zarządzeniem i procedurą.

Wybór tematu pracy dyplomowej

Studenci III roku studiów pierwszego stopnia kierunków biotechnologia, zootechnika i kynologia proszeni są o dokonanie wyboru tematu pracy inżynierskiej i złożenie podania w dziekanacie w terminie do dnia 12.02.2020 roku.

Studenci I roku studiów drugiego stopnia kierunków biotechnologia i zootechnika proszeni są o dokonanie wyboru tematu pracy magisterskiej i złożenie podania w dziekanacie w terminie do dnia 30.04.2020 roku.

Zmiana opiekuna, tematu/zakresu pracy dyplomowej

W uzasadnionych przypadkach można wnioskować o zmianę opiekuna pracy dyplomowej bądź tematu/zakresu pracy dyplomowej

Przygotowanie pracy dyplomowej

Pracę dyplomową należy przygotować zgodnie z wymogami redakcyjno-edytorskimi. Stronę tytułową oraz oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej należy przygotować zgodnie z poniższymi wzorami.

Dokumenty składane przez studentów broniących pracę dyplomową

Wszystkie dokumenty proszę złożyć w dziekanacie w terminie:

do dnia 31.01.2020 roku (studenci studiów pierwszego stopnia kierunków biotechnologia, kynologia i zootechnika)

do dnia 15.06.2020 roku (studenci studiów drugiego stopnia kierunków biotechnologia i zootechnika)

1.  Praca dyplomowa (2 oprawione egzemplarze)

2.  Wersja pracy w formacie PDF (identyczna jak wersja papierowa) zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD)

3.  Dowód wpłaty za dyplom i suplement na indywidualny numer konta studenta (60 zł)

4.  Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego i wyznaczenie terminu tego egzaminu

5.  Dodatkowe informacje do suplementu

6.  Prezentacja pracy na obronę zapisana na nośniku elektronicznym (CD lub DVD) (proszę złożyć nie później niż jeden dzień przed obroną pracy dyplomowej)

7.  Karta obiegowa (proszę złożyć po obronie pracy dyplomowej; można wygenerować w dziekanacie lub wypełnić zamieszczony niżej dokument)

8.  W przypadku dyplomu w języku angielskim, dodatkowo (w terminie do 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego):

    a.  podanie o wydanie odpisu dyplomu i odpisu suplementu w języku angielskim

    b.  dowód wpłaty za dyplom i suplement na indywidualny numer konta studenta (40 zł)

 Prace dyplomowe będą przyjmowane wyłącznie z kompletem dokumentów.

Przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej

Studenci, którzy nie złożyli pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie, powinni złożyć w dziekanacie podanie (wraz z opinią opiekuna uwzględniającą stopień zaawansowania pracy w %) o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej (maksymalnie o 3 miesiące). Podanie bez opinii opiekuna nie będzie rozpatrywane.

Studenci, którzy z ważnych przyczyn losowych nie złożyli pracy dyplomowej w terminie przedłużonym przez prodziekana ds. kształcenia, powinni złożyć w dziekanacie podanie kierowane do prorektora ds. studenckich. Podanie będzie przesłane drogą służbową przez dziekanat do rektoratu, po złożeniu opinii prodziekana ds. kształcenia.

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy odbywa się zgodnie z procedurami.