Studenckie Koła Naukowe

Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji studenckich

dr hab. inż. Wioletta Biel, prof. ZUT

Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych, Pracownia Żywienia Zwierząt i Żywności

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin

pokój 2/07

 

E-mail: wioletta.biel@zut.edu.pl

Tel. +48 91 449 6725

 

 2020/2021:

 

VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych w ZUT w Szczecinie:

 

W dniach 27-28 listopada 2020 roku w Szczecinie odbyła się VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych (XII Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych) zorganizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Celem konferencji była prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami.  W skład komitetu honorowego Sesji wchodzili: JM Rektor ZUT w Szczecinie – dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, Prorektor ds. studenckich ZUT – dr hab. inż. Arkadiusz Terman, prof. ZUT oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego mgr Olgierd Geblewicz.  Sesja odbyła się w formule on-line, z wykorzystaniem narzędzi komunikacji na odległość. Na tegoroczną sesję zgłosiło się 118 studenckich kół naukowych. Łącznie nadesłano 172 streszczeń, z czego 34% stanowiły prace z ZUT w Szczecinie, a 66% prace z innych ośrodków naukowych w Polsce. W sumie w Sesji udział wzięli studenci z 35 polskich uczelni. Ze względu na szeroki zakres tematyczny badań prowadzonych przez studenckie koła naukowe sesja została podzielona na sześć bloków tematycznych: blok architektury i budownictwa, blok chemiczny, ekonomiczny, roślinno-przyrodniczy, techniczny oraz zwierzęcy, które były dodatkowo podzielone na część referatową i posterową. Jak co roku również i koła z naszego wydziały uczestniczyły licznie w tym wydarzeniu zdobywając nagrody i wyróżnienia.

NAGRODZENI STUDENCI Z WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT:

Wyróżnienia – referaty - Blok Zwierzęcy - Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów, Kamila DUBROWSKA, ANALIZA JAKOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ SUCHYCH KARM DLA PSÓW, opiekun naukowy, dr hab. Jolanta Karakulska, prof. ZUT

II Miejsce  - referaty - Blok Zwierzęcy - Studenckie Koło Naukowe Proteomiki „Proteios”/Studenckie Koło Naukowe Fizjologii Zwierząt, Mateusz BERNACIAK, WPŁYW WYBRANYCH URAZÓW STAWU KOLANOWEGO NA SKŁAD PROFILU BIAŁKOWEGO PŁYNU STAWOWEGO U PSÓW, opiekun naukowy dr hab. inż. Adam Lepczyński, prof. ZUT/opiekun naukowy; dr hab. inż. Katarzyna Michałek, prof. ZUT

II Miejsce – postery - Blok Zwierzęcy - Studenckie Koło Naukowe Higieny Środowiska, Agnieszka GRZELEWSKA, Agnieszka SZYMKÓW, WPŁYW SUPLEMENTACJI SELENOWEJ BYDŁA NA BIODOSTĘPNOŚĆ Se W MLEKU, opiekun naukowy dr hab. inż. Agnieszka Tomza-Marciniak, prof. ZUT.

Wszystkim biorącym udział w konferencji studentom oraz ich opiekunom naukowym dziękujemy za podejmowane wyzwania naukowe, bardzo serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy dalszych sukcesów.

 

Wioletta Biel - Pełnomocnik Dziekana ds. studenckiego ruchu naukowego 

 

SUKCESY STUDENTÓW WBiHZ we Wrocławiu:

Tegoroczny XXXVII Sejmik Studenckich Kół Naukowych oraz XXV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych zorganizowana przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu tradycyjnie organizowany we Wrocławiu w maju, został przeniesiony na listopad. Aktualna sytuacja pandemiczna nie pozwoliła na spotkanie na żywo. Dlatego konferencja odbyła się  w formie on-line w dniu 19 listopada br. Obrady odbyły się na platformie Google Meet. Członkowie SKN z naszego wydziału brali udział i zostali laureatami. 

W ramach obrad Sekcji Hodowli Zwierząt studenci naszego Wydziału zdobyli dwa miejsca na podium:
II miejsce otrzymały studentki Pani Paulina Sasiuk i Dagmara Wujciuk reprezentujące SKN Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” oraz SKN Genetyków Zwierząt za wygłoszenie referartu nt. „ANALIZA POLIMORFIZMU RS41256849 (1470 C/T) ZMAPOWANEGO W OBRĘBIE EKSONU 11 GENU LHCGR Z CECHAMI ROZRODU U BYDŁA”. Opiekunem SKN Hodowców Zwierząt Przeżuwających jest Pani dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska, prof. ZUT. Pracę SKN Genetyków Zwierząt koordynuje Pani dr hab. Inga Kowalewska-Łuczak, prof. ZUT.
III miejsce otrzymali Panowie Mateusz Bernaciak oraz Wojtek Jankowski reprezentujący SKN Proteomiki PROTEIOS oraz SKN Fizjologii Zwierząt za referat nt. „OKREŚLENIE SKŁADU BIAŁKOWEGO ŻÓŁTKA I BŁONY WITELINOWEJ JAJA PERLICY DOMOWEJ (NUMIDA MELEAGRIS)”. Opiekunem SKN Proteomiki jest Pan dr hab. inż. Adam Lepczyński, prof. ZUT. Opiekę nad studentami SKN Fizjologii Zwierząt sprawuje Pani dr. hab. inż. Katarzyna Michałek, prof. ZUT.
W ramach obrad Sekcji Nauk Klinicznych wyróżnienie otrzymały Panie Katarzyna Greń, Paulina Misiorna i Emilia Rogowska z SKN Żywieniowców za prezentację nt.” OCENA WARTOŚCI ODŻYWCZEJ KARM SUCHYCH EKSTRUDOWANYCH DLA PSÓW DOROSŁYCH” Opiekę nad SKN Żywieniowców sprawuje Pani dr hab. inż. Wioletta Biel, prof. ZUT.
Wszystkim nagrodzonym Studentom i Opiekunom Kół Naukowych serdecznie gratulujemy!!! Dziękujemy również wszystkim Studentom i ich Opiekunom za podjęcie trudu przygotowań do sesji i prezentację wyników swoich badań. Wierzymy w kolejne sukcesy reprezentantów Studenckiego Ruchu Naukowego w trakcie kolejnych konferencji.

 

 

2019/2020:

 

V Ogólnopolska Studencka Sesja Kół Naukowych (XI Uczelniana) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie:

W dniach 22–23.11.2019 odbyła się czwarta Ogólnopolska Studencka Sesja Kół Naukowych (X Uczelniana) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, w której uczestniczyli aktywnie członkowie SKN z naszego wydziału,

Wyniki:

CZĘŚĆ POSTEROWA:

Blok Chemiczny:

Wyróżnienie: SKN MIKROBIOLOGÓW, Joanna JABŁOŃSKA, praca nt. IZOLACJA ORAZ OCENA POTENCJAŁU BIOREMEDIACYJNEGO BAKTERII ZDOLNYCH DO ROZKŁADU WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (WWA) ZE SKAŻONEJ GLEBY, opiekun naukowy: dr hab. Jolanta Karakulska, prof. ZUT.

Blok Roślinno-Przyrodniczy:

Wyróżnienie: SKN STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ŻYWIENIOWCÓW, Anna SZEWCZYK, praca nt. WARTOŚĆ ODŻYWCZA OLEJU Z KONOPI SIEWNYCH NA PODSTAWIE SKŁADU KWASÓW TŁUSZCZOWYCH, opiekun naukowy: dr hab. inż. Wioletta Biel, prof. ZUT. 

Blok Zwierzęcy:

Wyróżnienie: SKN HODOWCÓW ZWIERZĄT PRZEŻUWAJĄCYCH „TAURUS” ORAZ SKN GENETYKÓW ZWIERZĄT, Anna SZEWCZYK, Marcjanna WRZECIŃSKA, praca nt. WPŁYW OKRESU MIĘDZYWYCIELENIOWEGO NA WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU W MLEKU KRÓW, opiekun naukowy koła: dr hab. Ewa Czerniawska Piątkowska, prof. ZUT oraz dr hab. Inga Kowalewska Łuczak, prof. ZUT.

III miejsce: SKN FIZJOLOGII ZWIERZĄT ORAZ SKN PROTEOMIKI PROTEIOS ”, Paweł Seńko, praca nt. KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA, CZYLI ZNACZENIE AKWAPORYN W PROCESIE POWSTAWANIA MLEKA U KRÓW, opiekun naukowy: dr hab. inż. Katarzyna Michałek oraz dr. inż. Adam Lepczyński.

II miejsce: SKN MIŁOŚNIKÓW PTAKÓW, Hubert KOZAK, Aleksandra GUSZCZENKO, praca nt. OCENA WYDAJNOŚCI RZEŹNEJ I WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MIĘSA BAŻANTÓW ZWYCZAJNYCH (PHASIANUS COLCHICUS) W ZALEŻNOŚCI OD PŁCI, opiekun naukowy: dr hab. inż. Danuta Majewska, prof. ZUT.

I miejsce: SKN BIOTECHNOLOGÓW MIĘSA BIO MEAT, Krzysztof SAMELUK, praca nt. WPŁYW DODATKU ZIÓŁ DO PASZY DLA PRZEPIÓREK NA ICH WARTOŚĆ RZEŹNĄ, opiekun naukowy: dr hab. Małgorzata Jakubowska, prof. ZUT

CZĘŚĆ REFERATOWA:
BLOK CHEMICZNY:

I miejsce: SKN MIKROBIOLOGÓW, Kamila DUBROWSKA, OPORNOŚĆ BAKTERII WYIZOLOWANYCH Z GLEBY ZANIECZYSZCZONEJ WIELOPIERŚCIENIOWYMI WĘGLOWODORAMI AROMATYCZNYMI WOBEC METALI CIĘŻKICH, opiekun naukowy: dr hab. Jolanta Karakulska, prof. ZUT

BLOK ZWIERZĘCY:

Wyróżnienie: SKN PROTEOMIKI PROTEIOS, Szymon DYGUŚ, Wojciech JANKOWSKI, praca nt. ANALIZA SKŁADU PROTEOMU BIAŁKA ORAZ ŻÓŁTKA JAJ PERLICY DOMOWEJ,  opiekun naukowy: dr. inż. Adam Lepczyński

Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych studentów oraz ich opiekunów

 

 

 

2018/2019:

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie naszych studentów:

 W dniach 18-20 września 2019 odbył się LXXXIV Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Szczecinie pod wiodącym tytułem: „Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska". W drugim dniu zjazdu poza obradami w poszczególnych sekcjach specjalistycznych odbył się Konkurs Młodych Naukowców. Wzięli w nim udział również członkowie Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie. Miło jest nam poinformować, że drugie miejsce w Konkursie Młodych Naukowców otrzymało SKN Żywieniowców prezentując doniesie autorstwa inż. Natalii Siecińskiej nt. „Wpływ diety na markery wątrobowe we krwi psów”. Opiekę naukową nad działalnością Studenckiego Koła Naukowego Żywieniowców sprawuje pani dr hab. inż. Wioletta Biel. SKN Żywieniowców działa przy Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej, Żywienia Zwierząt i Żywności na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie.

Członkowie z innych kół na WBiHZ również aktywnie uczestniczyli zgłaszając komunikaty w poszczególnych sekcjach specjalistycznychStudenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających ”Taurus” zgłosiło dwa komunikaty, w Sekcji Chowu  i  Hodowli Bydła - autorstwa E. Czerniawska-Piątkowska, J. Wójcik, I. Szatkowska, R. Pilarczyk, E. Rzewucka-Wójcik, Joanna Kotowska (studentka), B. J. Bartyzel, nt. Porównanie wyników użytkowości pierwiastek i wieloródek bydła rasy limousine oraz autorstwa E. Czerniawska- Piątkowska, Marcjanna Wrzecińska (studentka), J. Wójcik, I. Szatkowska, R. Pilarczyk, E. Rzewucka-Wójcik., nt. Wybrane defekty genetyczne bydła. Opiekę naukową nad działalnością SKN Hodowców Zwierząt Przeżuwających ”Taurus” sprawuje dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska.  Studenckie Koło Naukowe Kynologów zgłosiło w Sekcji Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich komunikat autorstwa U. Macios i K. Karatysz pt. Najczestsze problemy podczas wychowywania szczeniąt. Członkowie z tego koła wzięli również udział w Konkursie Młodych Naukowców prezentując ww. komunikat. Opiekę naukową nad działalnością Studenckiego Koła Naukowego Kynologów sprawuje pani dr Katarzyna Królaczyk. 

Wszystkim biorącym udział w konferencji studentom oraz ich opiekunom naukowym dziękujemy za podejmowane wyzwania naukowe, bardzo serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy dalszych sukcesów.

 • W dniach 16-17 maja odbyła się XXIV Międzynarodowa Konferencja SKN, której organizatorami są Studenckie Koła Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie był reprezentowany m. in. przez Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Mięsa "Bio-meat". Trzecie  miejsce w sesji plakatowej Sekcja Biologii i Hodowli Zwierząt zajęł reprezentant tego koła Pan Krzysztof Sameluk z posterem na temat: Wykorzystanie rodzimej rasy puławskiej w krzyżowaniu z rasami duńskimi do produkcji mięsa wysokiej jakości z uwzględnieniem polimorfizmu genu RYR1.

Gratulacje dla studenta i opiekuna SKN Biotechnologów Mięsa "Bio-meat" dr hab. inż. Artura Rybarczyka

 

Konferencja naukowa dotycząca żywienia psów i kotów z cyklu Nauka – Praktyce: „Otyłość i nadwaga u psów i kotów – przyczyny, konsekwencje, zapobieganie”:

W dniu 19 stycznia 2019 r. w Krakowie odbyła się druga już konferencja naukowa dotycząca żywienia psów i kotów z cyklu Nauka – Praktyce: „Otyłość i nadwaga u psów i kotów – przyczyny, konsekwencje, zapobieganie” zorganizowana przez Katedrę Żywienia i Dietetyki Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Miejsce konferencji to Centrum Kongresowe UR Kraków.

W wydarzeniu uczestniczyły studentki ze Studenckiego Koła Naukowego Żywieniowców, którego opiekunem jest dr hab. inż. Wioletta Biel:   Sylwia Nowak (studentka III roku kynologii) oraz Joanna Rzetecka (studentka I roku kynologii).

Podczas konferencji można było wysłuchać następujących wykładów:

1. Kondycja zwierząt domowych – czy możemy mówić o epidemii otyłości? Pet’s body condition – can we talk about an obesity epidemic? – Univ.-Prof. Dr. Jurgen Zentek

2. Błędy żywieniowe popełniane przez właścicieli psów i kotów– dr inż. Olga Lasek

3. Jak bezpiecznie odchudzić zwierzę? How to help your animal lose weight safely? – Univ.-Prof. Dr. Jurgen Zentek

4. Aktywność fizyczna – podstawa piramidy żywieniowej zwierząt – lek. wet. Marta Labuda

5. Zaburzenia apetytu u psów i kotów – przyczyna czy konsekwencja chorób? – dr lek wet Michał Ceregrzyn

6. Aktualne wyzwania dietetyczne w leczeniu otyłości i niedożywienia psów i kotów – dr lek wet Agnieszka Kurosad

 

IV Ogólnopolska Studencka Sesja Kół Naukowych (IX Uczelniana) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie:

W dniach 23–24.11.2018 odbyła się czwarta Ogólnopolska Studencka Sesja Kół Naukowych (IX Uczelniana) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, w której uczestniczyli aktywnie członkowie SKN z naszego wydziału

Wyniki w poszczególnych blokach tematycznych:

Część posterowa:

Blok Zwierzęcy:

I Miejsce SKN Biologii Rozrodu, Wykorzystanie metody ultrasonograficznej we wczesnej diagnozie ciąży u owiec, ref: Ilona Cichocka, opiekun SKN dr hab. inż. T. Stankiewicz

II Miejsce SKN Miłośników Ptaków, Ocena wybranych cech jakości jaj perliczych w zależności od czasu ich przechowywania, ref: Marek Bochyński, opiekun SKN dr hab. D. Majewska

III Miejsce SKN Mikrobiologów, Ocena występowania szczepów z rodzaju Pseudomonas u bydła, ref: J. Laskowska, opiekun dr hab. J. Karakulska

Wyróżnienie SKN Żywieniowców, Ocena poprawności żywienia koni w ośrodku jeździeckim z województwa zachodniopomorskiego, ref: K. Pszczoła, K. Żurawowicz, opiekun SKN dr hab inż. Wioletta Biel

Część referatowa:

Blok Zwierzęcy:

I Miejsce SKN Mikrobiologów, Analiza aktywności protekcyjnej dodatku fagowego przed rozwojem Yersinia enterocolitica w żywności, ref: J. Jabłońska, M. Roszak,  opiekun dr hab. J. Karakulska

II Miejsce SKN Mikrobiologów, Analiza właściwości biochemicznych oraz lekooporności szczepów Staphylococcus pseudintermedius wyizolowanych od psów, ref: Kamila Dubrowska, Marta Gołębiewska, opiekun dr hab. J. Karakulska

III Miejsce SKN Inżynierii Genetycznej i Komórkowej „Tritorium”, Próba opracowania testu predykcyjnego dysplazji stawu biodrowego u psów, ref: Martyna Podgajna, opiekun – dr hab. A. Dybus

Blok chemiczny:

Wyróżnienie SKN Enzymologów, Modyfikowane mikrosfery alginianowe jako nośnik do immobilizacji enzymów, ref: Paulina Juźwik, opiekun dr inż. R. Drozd

STUDENCI Z SUKCESAMI

Wspólny sukces członków SKN Żywieniowców i SKN Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” podczas XXIII Międzynarodowej Konferencji SKN we Wrocławiu, która odbyła się w dniach 17-18.05.2018 r!

W dniach 17-18 maja odbyła się XXIII Międzynarodowa Konferencja SKN, której organizatorami są Studenckie Koła Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a wiodącymi są koła naukowe Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Jest to jedna z cyklicznych konferencji organizowanych w Polsce, na której Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, ZUT w Szczecinie jest reprezentowany przez członków najbardziej aktywnych studenckich kół naukowych. Co roku studenci naszego wydziału zdobywają na tej konferencji nagrody i wyróżnienia. Obecny rok nie był pod tym względem odmienny.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie był reprezentowany m. in. przez Studenckie Koło Naukowe Żywieniowców i Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” działające na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Pierwsze miejsce w sesji referatowej Sekcja Biologii i Hodowli Zwierząt zajęli studenci reprezentujący oba koła: pani Katarzyna Pszczoła i Filip Hilarski, którzy połączyli swoje zainteresowania z tematyki żywienia i hodowli bydła i wspólnie zaprezentowali wyniki badań nt. „WPŁYW ŻYWIENIA NA WYNIKI PRODUKCYJNE BYDŁA MIĘSNEGO RASY ANGUS”.

Warto podkreślić, że jest to kolejne z rzędu zwycięstwo SKN Żywieniowców na konferencji organizowanej przez SKN Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Opiekę naukową nad działalnością Studenckiego Koła Naukowego Żywieniowców sprawuje pani dr hab. inż. Wioletta Biel. Opiekę naukową nad działalnością Studenckiego Koła Naukowego Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” sprawuje pani dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska. 

STUDENCI Z SUKCESAMI

Artykuł studentów SKN Żywieniowców:

 • Katarzyna Pszczoła, Karolina Żurawowicz, Marta Kurpińska. 2017. Analiza składu chemicznego komercyjnych karm granulowanych dla psów rosnących. Monografia naukowa pokonferencyjna XXII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 25-26 maja 2017 r., Wrocław. pp. 150-158, ISBN 978-83-948516-0-6.

Wyniki III Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych

W dniach od 24 do 25 listopada 2017 roku w ZUT w Szczecinie po raz trzeci odbyła się Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych. Sesja została zorganizowana przez Dział ds. studenckich Zachodniopolskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z Parlamentem Studentów ZUT w Szczecinie oraz pełnomocnikiem Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego. Była to jednocześnie IX Uczelniana Sesja SKN. Patronat honorowy nad Sesją objęli: JM Rektor ZUT w Szczecinie, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. i Prorektor ds. Studenckich dr hab. Arkadiusz Terman. Sesja została podzielona na sześć bloków tematycznych: blok architektury i budownictwa, blok chemiczny, blok ekonomiczny, blok roślinno-przyrodniczy, blok techniczny oraz blok zwierzęcy. Jak co roku SKN z naszego wydziału uczestniczyły aktywnie w tym wydarzeniu.

 

WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH BLOKACH TEMATYCZNYCH naszych reprezentantów:

 1. Sekcja referatowa
  • Blok chemiczny:
   III Miejsce - Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów - Skrining mikroorganizmów zdolnych do rozkładu ropy naftowej oraz nieorganicznych związków fosforu, wyizolowanych z gleby pochodzącej ze złóż ropy naftowej w Kazachstanie, , Ref: Marta Roszak, Opiekun: dr hab. Jolanta Karakulska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Opiekun projektu: dr Ramza Berzhadova, Kazachski Uniwersytet Narodowy Al - Farabi w Ałmatach
  • Blok zwierzęcy:
   III Miejsce - Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów - Lekooporne szczepy Pseudomonass pp. wyizolowane od bydła domowego, Ref: Joanna Laskowska, Opiekun: dr hab. Jolanta Karakulska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Wyróżnienie:
   Studenckie Koło Naukowe Genetyków Zwierząt - Rola genu KIT w procesie melanogenezy, Ref: Jakub Kubiś, Opiekun: prof. zw. dr hab. Marek Kmieć, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 2. Sekcja posterowa
  • Blok zwierzęcy:
   Wyróżnienie:
   Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS”, - Porównanie wyników użytkowości pierwiastek i wieloródek bydła rasy Angus, Ref: Filip Hilarski, Opiekun: dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wszystkim uczestnikom i opiekunom gratulujemy!

Wyróżnienie SKN Hodowców Koni w sesji referatowej w sekcji weterynaryjnej - nauk podstawowych i ogólnych

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w dniach 25-26 maja 2017 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Wyróżnienie w sesji referatowej w sekcji weterynaryjnej - nauk podstawowych i ogólnych otrzymała studentka I roku, S2 kierunku zootechnika - Olga Kiedrowska należąca do SKN Hodowców Koni działającego przy Pracowni Hodowli Koni i Animaloterapii na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, za referat pt. ,,Wpływ rodzaju wędzidła na stres u koni podczas treningu". Opiekunem koła jest prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Pikuła

 • dyplom (format:  jpg, rozmiar:  628 KB)