Prace dyplomowe

Proces dyplomowania

Praca dyplomowa musi spełniać kryteria charakterystyczne dla kierunku studiów (podane w zakładkach dla poszczególnych kierunków studiów).

Realizacja pracy dyplomowej przebiega zgodnie z zarządzeniem i procedurą.

 

 

Wybór tematu pracy dyplomowej

Studenci II roku studiów pierwszego stopnia kierunku kynologia studia stacjonarne i niestacjonarne proszeni są o dokonanie wyboru tematu pracy inżynierskiej i złożenie podania w dziekanacie w terminie do dnia 28.06.2024 roku.

Studenci III roku studiów pierwszego stopnia kierunków biotechnologia, zootechnika proszeni są o dokonanie wyboru tematu pracy inżynierskiej i złożenie podania w dziekanacie w terminie do dnia 23.02.2024 roku.

Studenci I roku studiów drugiego stopnia kierunków biotechnologia, kynologia i zootechnika proszeni są o dokonanie wyboru tematu pracy magisterskiej i złożenie podania w dziekanacie w terminie do dnia 26.04.2024 roku.

Zmiana opiekuna, tematu/zakresu pracy dyplomowej

W uzasadnionych przypadkach można wnioskować o zmianę opiekuna pracy dyplomowej bądź tematu/zakresu pracy dyplomowej

Przygotowanie pracy dyplomowej

Pracę dyplomową należy przygotować zgodnie z wymogami redakcyjno-edytorskimi. Stronę tytułową oraz oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej należy przygotować zgodnie z poniższymi wzorami.

Dokumenty składane przez studentów broniących pracę dyplomową

Wszystkie dokumenty proszę złożyć w dziekanacie w terminie:

do dnia 15.01.2024 roku (studenci studiów pierwszego stopnia kierunków biotechnologia, kynologia i zootechnika)

do dnia 15.06.2024 roku (studenci studiów drugiego stopnia kierunków biotechnologia, kynologia i zootechnika)

1. Praca dyplomowa - forma papierowa (1 egzemplarz w dziekanacie, 2 egzemplarze do promotora)

2. Wniosek o wydanie dyplomu ukończenia studiów

3. Dowód wpłaty za dyplom i suplement na indywidualny numer konta studenta (w przypadku dodatkowego odpisu na wniosek studenta)

4. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego i wyznaczenie terminu tego egzaminu

5. Dodatkowe informacje do suplementu

6. Prezentacja pracy na obronę, którą należy przesłać na adres dziekanat.biot@zut.edu.pl najpóźniej jeden dzień przed obroną

 Prace dyplomowe będą przyjmowane wyłącznie z kompletem dokumentów.

Przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej

Studenci, którzy nie złożyli pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie, powinni złożyć w dziekanacie podanie (wraz z opinią opiekuna uwzględniającą stopień zaawansowania pracy w %) o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej (maksymalnie o 3 miesiące). Podanie bez opinii opiekuna nie będzie rozpatrywane.

W przypadku udokumentowanych zdarzeń losowych studentowi przysługuję jeszcze jedno przesunięcie terminu umieszczenia pracy dyplomowej w USI o okres nieprzekraczający trzech miesięcy. Należy złożyć w dziekanacie podanie pozytywnie zaopiniowane przez opiekuna pracy zgodnie z załączonym wzorem