Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających "TAURUS"

Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” powstało w 2009 roku.

Skupia ludzi młodych, aktywnych, pasjonujących się chowem i hodowlą bydła, którzy lubią obcować z przyrodą i poznawać również inne ciekawe dziko żyjące „przeżuwacze” jak np. jelenie czy bawoły.

 

Opiekun naukowy koła: prof. dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska

  

Opiekunowie

– dr hab. Krzysztof Szarkowski – założyciel i pierwszy opiekun,

– prof. dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska – od 2010 roku.

 

Skład koła

 

Prezes:

  • Wiktoria Stefaniak

Członkowie:

  • Aleksandra Borczyk
  • Klaudia Chodorowska
  • Magdalena Gorzkowska
  • Katarzyna Greń
  • Wiktoria Marek
  • Joanna Mikraszewicz
  • Dominik Płatek
  • Daria Karina Szalast
  • Paulina Tkaczyk

 

Kierunki badań

Głównymi kierunkami badań, którymi zajmują się studenci w ramach Koła Naukowego są:

–  Analiza czynników środowiskowych i genetycznych wpływających na wydajność, skład i jakość mleka,

– wykorzystanie małych przeżuwaczy do pielęgnacji krajobrazu,

– wpływ żywienia na jakość i przydatność technologiczną mleka wybranych gatunków zwierząt.

  

Zadania

Członkowie SKN Hodowców Zwierząt Przeżuwających:

– uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych w Katedrze oraz realizują własne prace badawcze,

– współpracują z Nadleśnictwem Kliniska,

– organizują własne seminaria, które są efektem licznych dyskusji prowadzonych podczas spotkań studentów należących do Koła Naukowego.

 

 

Współpraca

Członkowie SKN Hodowców Zwierząt Przeżuwających "Taurus"  współpracują ze studentami z innych SKN na Wydziale BiHZ, m. in.  ściśle współpracują  z SKN Genetyków Zwierząt, SKN Fizjologów Zwierząt oraz SKN Żywieniowców.  Współpracujemy także z kołami naukowymi w Polsce, m. in. na SGGW w Warszawie - z Kołem Naukowym Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryjnych.

Integracja z członkami z innych SKN-ów zaowocowała wspólnie podjętymi badaniami, warsztatami wynikiem czego są wspólne prace doceniane i nagradzane podczas konferencji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

Osiągnięcia

W dniach 01-03 grudnia 2022 roku w Szczecinie odbył się obóz naukowy ze studentami SGGW

 

W ramach współpracy z Kołem Naukowym Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryjnych SGGW, którego opiekunką jest Pani Dr Beata Grzegrzółka w dniach 01-03 grudnia 2022 odbył się w Szczecinie IV Obóz Naukowy z cyklu: „Nowoczesne modele badawcze w hodowli i ochronie zwierząt”. Obóz zorganizowany był przy współpracy SKN: KNZDiL SGGW w Warszawie i z SKNHZP „Taurus” ZUT w Szczecinie r. Studenci mogli wysłuchać interesujących referatów z Polski i za granicy, m.in.

• „Bacillus metabolites as antibiotics alternative in domestic animals, from fermentation to validation” (Metabolity Bacillus jako alternatywa dla antybiotyków u zwierząt domowych, od fermentacji do walidacji) - Prof. Vincent Cheng z Laboratorium Funkcjonalnego Żywienia Molekularnego, z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Zwierzętach, z National Ilan University, Tajwan

• „Analiza wpływu polimorfizmu wybranych genów na cechy użytkowe krów” - Dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska, prof. ZUT z Katedry Nauk o Zwierzętach Przeżuwających WBiHZ, ZUT w Szczecinie

• „Terapia genowa i doping genetyczny w sporcie” - Dr hab. Joanna Gruszczyńska, prof. SGGW z Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt INZ, SGGW w Warszawie.

Ciekawym programem obozu naukowego były warsztaty laboratoryjne gdzie studenci mogli zapoznać się z bazą laboratoryjną Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie, wymienić poglądy i umiejętności. Wzajemna integracja środowiska naukowego niewątpliwie zacieśniła więzi między studentami i przyszłościowo zaowocuje rozwijaniem nowych pomysłów i zainteresowań naukowych. Obóz naukowy był profesjonalnie przygotowany, co spotkało się z wielkim uznaniem studentów SKN: KNZDiL SGGW w Warszawie i z SKNHZP „Taurus” ZUT w Szczecinie.

 

 

Seminarium Naukowe z SGGW

 

Dzięki współpracy z Kołem Naukowym Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryjnych SGGW, którego opiekunką jest Pani Dr Beata Grzegrzółka, studenci naszego Koła mogli wziąć udział w Seminarium Naukowym. Prelegentka Pani mgr Magdalena Mleczko z Uniwersytetu Berkeley (USA), przedstawiła intersujący wykład pt. "Modele zwierzęce i przygotowanie zwierzętarni do badań w Uniwersytecie Berkeley". Dodatkowo wystąpienie wzbogacone zostało filmami gdzie Prelegentka omawiała najnowsze badania prowadzone na różnych zwierzętach w Uniwersytetu Berkeley. Spotkanie odbyło się on-line w dniu 20.10.2022 r na platformie MT i spotkało się z wielkim uznaniem naszych studentów.

 

 
W dniach 09-11 grudnia 2021 roku w Szczecinie odbyła się VII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych (XIII Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych)

 

Sesja zorganizowana była przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Konferencja odbyła się zdalnie on-line na platformie Microsoft Teams.  W Sesji aktywny udział wzięli studenci, którzy prezentowali prace: Daria Karina Szalast, Dominik Płatek, Wiktoria Stefaniak. „Polimorfizm 267G˃A w genie GHRL a cechy użytkowości mlecznej bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej”. Blok zwierzęcy, Szczecin 2021, s. 237 oraz kolejna praca: Dominik Płatek, Paulina Tkaczyk, Wiktoria Stefaniak, Daria Karina Szalast. „Analiza przebiegu porodów w stadzie krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Blok zwierzęcy, Szczecin 2021, s. 264. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ISBN 978-83-7663-325-1. Studenci w trakcie Sesji mieli możliwość wymiany poglądów i doświadczeń jak również pogłębiania kompetencji z zakresu wystąpień publicznych.

 

Sukces studentów we Wrocławiu – II miejsce na XXV Międzynarodowej Konferencji SKN i na XXXVII Sejmiku SKN  2020r 

 

W dniach 19-20 listopada 2020 r. odbyła się XXV Międzynarodowa Konferencja SKN, której organizatorami są Studenckie Koła Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest to jedna z cyklicznych konferencji organizowanych w Polsce. Nasze studentki Paulina Sasiuk i Dagmara Wujciuk zaprezentowały pracę pt., „ANALIZA POLIMORFIZMU RS41256849 (1470 C/T) ZMAPOWANEGO W OBRĘBIE EKSONU 11 GENU LHCGR Z CECHAMI ROZRODU U BYDŁA” i zdobyły II miejsce w Sekcji Hodowli Zwierząt. Konferencja obywała się on-line.

Praca realizowana była we współpracy SKN Genetyków Zwierząt, którego opiekunką jest Pani dr hab. Inga Kowalewska-Łuczak, prof. ZUT.

 

Aktywny udział studentek w VI Ogólnopolskiej  Sesji Studenckich Kół Naukowych (XII Uczelniana) ZUT w Szczecinie

W dniach 27 listopada 2020 r odbyła się konferencja on-line SKN organizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Aktywny udział wzięły Panie: Paulina SASIUK, Dagmara WUJCIUK zaprezentowały pracę pt., „ANALIZA POLIMORFIZMU W GENIE LHCGR W ODNIESIENIU DO WYBRANYCH CECH FUNKCJONALNYCH U KRÓW MLECZNYCH”, blok zwierzęcy.

Praca realizowana była we współpracy SKN Genetyków Zwierząt, którego opiekunką jest Pani dr hab. Inga Kowalewska-Łuczak, prof. ZUT.

 
Udział studentów z SKN „Taurus” w XX Międzynarodowych Targach Ferma Bydła w Łodzi – 14-16 lutego 2020 r.

Nasi Studenci zgodnie z wieloletnią tradycją mogli uczestniczyć  w Międzynarodowych Targach w Łodzi gdzie zapoznali się z szerokim spektrum informacji na temat chowu i hodowli zwierząt, genetyki, ochrony zdrowia i profilaktyki, wyposażenia budynków inwentarskich oraz najnowszych trendów technologicznych.

 

V OGÓLNOPOLSKA SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH Szczecin 22-23 listopada 2019 r.

Koło reprezentowały aktywnie: Anna Szewczyk  i  Marcjanna Wrzecińska  (ZUT). Wspólnie zaprezentowały wyniki badań nt. „Wpływ okresu międzywycieleniowego na wydajność tłuszczu w mleku krów”. W bloku zwierzęcym poster otrzymał wyróżnienie. Praca realizowana była we współpracy z SKN Genetyków Zwierząt (opiekun:  dr hab. Inga Kowalewska-Łuczak prof. ZUT).

Kolejne wyniki badań dotyczyły „Polimorfizmu genu DRB1 dla klasy II  u owcy domowej - Analiza in Silico” i prezentowane były przez Panią Marcjannę Wrzecińska (ZUT)  i Darię Aleksandrowicz studentkę SGGW i w ramach współpracy SKN Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryjnych SGGW Warszawa, którego opiekunem naukowym jest Pani dr inż. Beata Grzegrzółka. Studenci mogli wymieniać się swoimi doświadczeniami i opiniami co przyczyniło się do wzbogacenia ich wiedzy, a wzajemna integracja była inspiracją dla nowych pomysłów.

 

Fot 1 Wyróżnienie dla Pani Anny Szewczyk i Marcjanny Wrzecińskiej w bloku zwierzęcym w sesji posterowej

Fot 2 Sesja posterowa (od lewej: Marcjanna Wrzecińska, ZUT; Daria Aleksandrowicz, SGGW;  Anna Szewczyk, ZUT)

 

Warsztaty naukowe w ramach obozu naukowego pod tytułem: „Nowoczesne metody badawcze w hodowli i ochronie zwierząt”, 22-23.11.2019 r.

Nasi studenci  cyklicznie brali aktywny udział w warsztatach naukowych w ramach obozu naukowego pod tytułem: „Nowoczesne metody badawcze w hodowli i ochronie zwierząt” zorganizowanego przez Koło Naukowe Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryjnych SGGW w Warszawie (opiekun naukowy: Dr inż. Beata Grzegrzółka) i SKN Hodowców Zwierząt Przeżuwających „Taurus” ZUT opiekun naukowy Dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska, prof. ZUT) w Szczecinie we współpracy z SKN Genetyków Zwierząt (opiekun naukowy:  Dr hab. Inga Kowalewska-Łuczak, prof. ZUT) oraz SKN Żywieniowców ZUT w Szczecinie (opiekun naukowy:  Dr hab. Wioletta Biel, prof. ZUT). Studenci mogli wysłuchać interesujących wykładów prowadzonych przez prelegentów z różnych ośrodków naukowych.

Pasje naukowe studentów rozwijane były również w warsztatach bioinformatycznych pod tytułem „Bioinformatyka w diagnostyce molekularnej i monitoringu populacji zwierząt” zorganizowanego przez Koło Naukowe Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryjnych SGGW w Warszawie. 22.11.2019r

 

Studenci SKN „Taurus” na  Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu

W dniach 17-19 maja 2019 r w  pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich  studenci  mogli podziwiać różne gatunki zwierząt gospodarskich (bydło, owce, kozy,  rasy rodzime, trzodę chlewną, drób, zwierzęta futerkowe,  pszczoły itd). Największe zainteresowanie studentów wzbudziło bydło mleczne,  podziwiali różne rasy spośród których najpiękniejsze zwierzęta były nagradzane. Wyłoniono czempiony, wiceczempiony, które zachwycały swoją budową.

(Foto archiwum)

 

Studenci z SKN „Taurus” we Wrocławiu

Nasi Studenci zwiedzają pomnik „Ku czci Zwierząt Rzeźnych”, umiejscowiony przy ulicy Stare Jatki. Wcześniej w tym miejscu znajdowały się zakłady rzeźnicze. Dzisiaj jest to miejsce skupiające głównie artystów, którzy z szacunkiem odnieśli się do spuścizny po pierwszych gospodarzach. Dzieło ma za zadanie upamiętniać rolę, jaką na przestrzeni wieków pełniły jatki – miejsca gdzie sprzedawano mięso z uboju a także inwentarz, który się tu znajdował.

Pomnik przedstawia grupę zwierząt odlanych z brązu: gęś, kozę, świnię, prosię, kaczkę, królika, cielę oraz koguta 
(Foto archiwum)

Na zdjęciach nasi studenci: Aleksandra Guszczenko i Michał Cywiński (Foto archiwum)

 

Warsztaty naukowe w ramach obozu naukowego pod tytułem: „Nowoczesne metody badawcze w hodowli zwierząt”

Nasi studenci w dniach 23–24.11.2018 r. brali aktywny udział w warsztatach naukowych w ramach obozu naukowego pod tytułem: „Nowoczesne metody badawcze w hodowli zwierząt” zorganizowanego przez Koło Naukowe Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryjnych SGGW w Warszawie i SKN Hodowców Zwierząt Przeżuwających „Taurus” ZUT w Szczecinie we współpracy z SKN Genetyków Zwierząt oraz SKN Żywieniowców ZUT w Szczecinie. Studenci mogli wysłuchać interesujących wykładów prowadzonych przez prelegentów z różnych ośrodków naukowych. Wspólna integracja rozwijała pasje naukowe studentów.

(Foto archiwum) 

 

IV OGÓLNOPOLSKA SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH Szczecin 23–24 listopada 2018 r.

Koło reprezentowali aktywnie: Aleksandra Guszczenko, Marcjanna Wrzecińska, Anna Karlak (SGGW),  Michał Cywiński i Paweł Seńko. Część prac realizowano we współpracy z SKN Genetyków Zwierząt (opiekun dr hab. I. Kowalewska-Łuczak), SKN Fizjologii Zwierząt (opiekun: dr hab. Katarzyna Michałek) oraz SKN Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryjnych SGGW Warszawa (opiekun: dr B. Grzegrzółka). Studenci mogli wymieniać się swoimi doświadczeniami i opiniami co przyczyniło się do wzbogacenia ich wiedzy, a wzajemna integracja była inspiracją dla nowych pomysłów.

 

Od lewej Michał Cywiński i Aleksandra Guszczenko (ZUT)

(Foto archiwum) 

Od lewej Anna Karlak (SGGW) i Marcjanna Wrzecińska (ZUT)

(Foto archiwum)

 

Grupa studentów z Koła TAURUS (ZUT) i SGGW z Panią dr hab. Ewą Czerniawską-Piątkowską (ZUT)

(Foto archiwum)

 

Studenci w terenie…

Prezes koła Pani Aleksandra Guszczenko wspólnie z kolegami i koleżankami w terenie

(Foto archiwum)

 
Nowy rok akademicki, nowe wyzwania, nowy rok wysiłku i zdobywania wiedzy

Choć niedawno rozpoczął się nowy rok akademicki, to praca na uczelni wre już na dobre – wykłady, kolokwia, ćwiczenia… W wirze wielu obowiązków warto pamiętać o chwili na odpoczynek i nawiązywanie relacji koleżeńskich. Nasi studenci z Koła naukowego „Taurus” nie zapominają o tym. Życzymy wszystkim wielu sukcesów w nauce i przyjaźni, które przetrwają wiele lat.

(Foto archiwum)

 

Międzynarodowa konferencja na Ukrainie 23–25 maja 2018 r.

Dzięki zaangażowaniu studentów: Filip Hilarski, Dorota Pietrzykowska, Zuzanna Łakomy i Magdalena Malepsza SKN Hodowców Zwierząt Przeżuwających „Taurus” miało swój udział w konferencji międzynarodowej w Kijowie (23–25 maja 2018 roku) nt.: „THE THIRD MILLENNIUM SUSTAINABLE DEVELLOPMENT GOALS: CHALLENGES FOR LIFE SCIENCES UNIVERSIYIES”. Konferencja połączona była z obchodami 120-lecia Uczelni.
Nawiązano współpracę ze znanym ośrodkiem naukowym Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej na Ukrainie (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv). Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzięło w niej aktywny udział ponad 1100 osób, naukowców, młodych naukowców i studentów reprezentujących rozmaite obszary badawcze z różnych dziedzin nauk przyrodniczych. W konferencji brali udział przedstawiciele wielu Państw: Ukrainy, Polski, USA, Korei Południowej, Chin, Wietnamu, Nigerii, Holandii Cypr, Niemcy, Francja, Austria, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, Gruzja, Mołdawia, Słowacja, Rumunia, Grecja, Bułgaria, Uzbekistan, Kazachstan i Turcja.
Należy podkreślić, iż Kijów to ważny ośrodek kulturowo-naukowy, integrował społeczność akademicką oraz zachwyca ciekawą architekturą, zielenią i życzliwością ludzi.

Prezydium konferencyjne

Prezydium konferencyjne

Uczestnicy konferencji – sala

Uczestnicy konferencji

Gmach uniwersytetu kijowskiego

Gmach uniwersytetu kijowskiego

Opiekunka koła TAURUS dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska wraz z prof. Volodymyrem Kostiukiem wizytuje zajęcia studentów na uniwersytecie w Kijowie

Opiekunka koła TAURUS dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska wraz z prof. Volodymyrem Kostiukiem wizytuje zajęcia studentów na uniwersytecie w Kijowie

 

Opiekunka koła TAURUS dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska w drodze na uniwersytet

Opiekunka koła TAURUS dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska w drodze na uniwersytet

 

Sukces studentów we Wrocławiu – I miejsce na XIII Międzynarodowej Konferencji SKN!

Wspólny sukces członków SKN Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” i SKN Żywieniowców na XXIII Międzynarodowej Konferencji SKN we Wrocławiu, która odbyła się w dniach 17–18 maja 2018 roku!
W dniach 17–18 maja odbyła się XXIII Międzynarodowa Konferencja SKN, której organizatorami są Studenckie Koła Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a wiodącymi są koła naukowe Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Jest to jedna z cyklicznych konferencji organizowanych w Polsce, na której Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie jest reprezentowany przez członków najbardziej aktywnych studenckich kół naukowych. Co roku studenci naszego wydziału zdobywają na tej konferencji nagrody i wyróżnienia. Obecny rok nie był pod tym względem odmienny.
I miejsce w sesji referatowej Sekcja Biologii i Hodowli Zwierząt zajęli studenci: Pan Filip Hilarski i Pani Katarzyna Pszczoła, którzy połączyli swoje zainteresowania i pasje z zakresu żywienia i hodowli bydła. Wspólnie zaprezentowali wyniki badań nt. „WPŁYW ŻYWIENIA NA WYNIKI PRODUKCYJNE BYDŁA MIĘSNEGO RASY ANGUS”.
Opiekę naukową nad działalnością Studenckiego Koła Naukowego Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” sprawuje Pani dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska. Opiekę naukową nad działalnością Studenckiego Koła Naukowego Żywieniowców sprawuje Pani dr hab. inż. Wioletta Biel.

Plakat XIII Międzynarodowej Konferencji SKN

Plakat XIII Międzynarodowej Konferencji SKN

Na zdjęciu zwycięzcy: Pan Filip Hilarski i Pani Katarzyna Pszczoła

Na zdjęciu nasi zwycięzcy studenci: Pan Filip Hilarski i Pani Katarzyna Pszczoła

Uczestnicy XIII Międzynarodowej Konferencji SKN

Uczestnicy XIII Międzynarodowej Konferencji SKN

 

Największe Targi Motoryzacyjne w Polsce, czwarte w Europie „MOTOR SHOW 2018” Poznań

Uczestnictwo studentów w największych Targach Motoryzacyjnych w Polsce „MOTOR SHOW 2018” w Poznaniu (8.04.2018 r.) dało możliwość podziwiania motoryzacji na światowym poziomie. Zaprezentowane zostały nowoczesne traktory, piękne auta osobowe oraz ciężarowe a także szybkie motocykle. Zaprezentowało się 300 wystawców.

 

Aktywny udział studentów z SKN „Taurus” w XVIII Międzynarodowych Targach „FERMA” bydła w Łodzi – 
16-18 lutego 2018 r. w halach EXPO

Studenci mogli uczestniczyć w ciekawych wykładach  wybitnych specjalistów różnych  dziedzin: żywienia przeżuwaczy, paszoznawstwa oraz weterynarii. Poruszane były ciekawe tematy: Aktualne programy zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w Polsce i Europie, Profilaktyka Mastitis w zasuszaniu czy Zarządzenie rozrodem w stadzie bydła mlecznego. Można było uczestniczyć w panelach dyskusyjnych firm m.in. Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt, Top Agrar Polska czy A-Consult. Każdy znalazł coś dla siebie. Wiele emocji wzbudziły pokazy nowoczesnych  maszyn rolniczych. Podczas FERMY 256 wystawców zaprezentowało bogatą ofertę z zakresu produkcji zwierzęcej.

 

Wyróżnienie dla Filipa Hilarskiego na III Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych

Pan Filip Hilarski student kierunku Zootechnika otrzymał wyróżnienie za przygotowanie i prezentację posteru nt.: „Porównanie wyników użytkowości pierwiastek i wieloródek bydła rasy Angus” na III Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych (blok zwierzęcy), Szczecin 24–25 listopada 2017 r.

 

Na zdjęciu Filip Hilarski (Fot. Ewa Czerniawska-Piątkowska)

 

Studenckie Koło Naukowe „Taurus” aktywnie prezentowało prace także we współpracy z National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine przedstawiając w sesji posterowej temat” Some features of structure of stroke feathers peer of domestic duck and domestic goose” autorstwa: Julia Ustenko, Oksana Voloshchuk, Volodymyr Kostiuk, Ilona Cichocka na III Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych (blok zwierzęcy), Szczecin 24–25 listopada 2017 r.

Na zdjęciu od lewej: prof. Volodymyr Kostiuk, Julia Ustenko, Oksana Voloshchuk, dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska (Foto archiwum) 

 

Na zdjęciu od lewej: Oksana Voloshchuk, Ilona Cichocka, prof. Volodymyr Kostiuk, Julia Ustenko (Fot. Ewa Czerniawska-Piątkowska)

Na zdjęciu od prawej: dr hab. Arkadiusz Terman, prof. Volodymyr Kostiuk, Oksana Voloshchuk, Julia Ustenko (Fot. Ewa Czerniawska-Piątkowska)

W ramach współpracy z Studenckim Kołem Naukowym Fizjologii Zwierząt, którego opiekunem jest Pani dr hab. Katarzyna Michałek realizowany był temat pt.: „Analiza profilu białkowego osocza krwi krów mlecznych Mastitis. Badania wstępne" autorstwa: Dorota Pietrzykowska, Dorota Rudolf, Ilona Cichocka, Philipe Bolzan oraz Dario Tempini, który przedstawiony został podczas sesji referatowej (blok zwierzęcy) na III Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych (blok zwierzęcy), Szczecin 24–25 listopada 2017 r.

 

Certyfikaty naszych studentów przywiezione z Ukrainy

Pani Ilona Cichocka oraz Filip Hilarski studenci kierunku Zootechnika brali aktywny udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Kijowie na Ukrainie, 12.09.2017 r.

 INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

 „EPIZOOTOLOGY, ANIMAL HEALTH AND WELFARE OF ANIMALS, CHALLENGES OF THE PRESENT 

 September 12, 2017, Kyiv, Ukraine

Cichocka1.jpg2_Hilarski.jpg

 

RETRO MOTOR SHOW 2017 w Poznaniu

Uczestnictwo studentów w Targach Pojazdów Zabytkowych „RETRO MOTOR SHOW” 2017 w Poznaniu, (5.11.2017 r.), gdzie mogli podziwiać klasyczną motoryzację XX wieku, zaprezentowane zostały unikatowe okazy m.in, stare z minionej epoki traktory, auta i motocykle.

 

(Fot. Ewa Czerniawska-Piątkowska)

 

Studenci koła naukowego TAURUS na Międzynarodowej Konferencji pt. „Nauki Przyrodnicze we Współczesnym Świecie” w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (2 czerwca 2017 r.)

Udział naszych studentów w Międzynarodowej Konferencji „NAUKI PRZYRODNICZE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE” w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w dniu 2 czerwca 2017 r. ZUT w Szczecinie. Studenci przygotowali doniesienia naukowe, które zostały opublikowane w formie książkowej.

– Doniesienie naukowe Pana Filipa Hilarskiego, pt. „Rolnictwo ekologiczne”.
– Doniesienie naukowe Pani Ilony Cichockiej, pt. „Mastitis – problem wciąż aktualny”.


Wystąpienie Pani prof. dr hab. Bogumiły Pilarczyk – Przewodniczącej Konferencji

 

Referat naszego studenta w XIV Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych
w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (3–4 kwietnia 2017 r.)

Aktywny udział Pana Filipa Hilarskiego studenta kierunku Zootechnika w XIV MIĘDZYNARODOWYM SEMINARIUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE (3–4 kwietnia 2017 roku).

Wygłosił referat na temat: „Wpływ wybranych czynników na łatwość wycieleń i masę ciała cieląt rasy charolaise i mieszańców z jej udziałem utrzymywanych w gospodarstwie ekologicznym”.

 

 

III miejsce dla naszej studentki w XIII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych „Środowisko–Zwierzę–Produkt” Lublin 2016 r.

Miło mi poinformować, że nasza studentka Pani Magdalena Skibicka ze STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO HODOWCÓW ZWIERZĄT PRZEŻUWAJĄCYCH TAURUS” zdobyła III miejsce w sesji referatowej „Biologia i hodowla zwierząt” XIII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych „Środowisko–Zwierzę–Produkt” organizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – 7.04.2016 r.

 Wygłoszony temat: „Wpływ systemu utrzymania na zdrowotność i wyniki odchowu cieląt”

 

Fot. Nagroda Sesji kół w Lublinie 2016, III miejsce (fot. E. Czerniawska-Piątkowska)

Uczestnicy XIII Międzynarodowego Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie (fot. Sknbihz, Lublin 2016)

Nagrodzona Pani Magdalena Skibicka wraz z Komisją UP w Lublinie (fot. Sylwia Sikora)

 

XIV Wystawa Bydła Mlecznego pt. „Święto Mleka i Zwierząt Hodowlanych" w Glinnej pod Starym Czarnowem 2016 r.

W dniach 4–5 czerwca 2016 roku studentki z SKN Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS" Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt brały aktywny udział w XIV Wystawie Bydła Mlecznego – Święto Mleka i Zwierząt Hodowlanych w Glinnej pod Starym Czarnowem. W programie imprezy, obok wystawy bydła mlecznego, można było zobaczyć pokazy owiec, kóz, gołębi, królików i ptactwa ozdobnego. Na stoisku WBiHZ można było zapoznać się z nową ofertą kształcenia, spróbować miodu z uczelnianej pasieki oraz wziąć udział w konkursie rozpoznawania jaj ptasich. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt reprezentowały Panie inż. Agnieszka Wróbel, inż. Oliwia Nagórska oraz inż. Joanna Kotowska. 

Na zdjęciu od lewej inż. Joanna Kotowska i inż. Oliwia Nagórska (foto archiwum)

 Pani inż Agnieszka Wróbel (foto archiwum)

 

Wystąpienie Pana Filipa Hilarskiego podczas II Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych
(VIII Uczelniana) ZUT w Szczecinie (25–26 listopada 2016 r.)

 
(fot. Kornelia Hilarska) 

 

II miejsce w sesji referatowej w XII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych „Środowisko–Zwierzę–Produkt” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2015 r.

II miejsce dla Pani Magdaleny Skibickiej oraz Pana Wojciecha Majsakowskiego (studentów Zootechniki) w sesji referatowej „Biologia i hodowla zwierząt” na XII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych „Środowisko-Zwierzę-Produkt” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 14 kwietnia 2015 r.

 Temat nagrodzonego referatu: „Wpływ preparatu typu drink poporodowy na występowanie hipokalcemii u starszych krów po porodzie”.

 

 

Wojciech Majsakowski i Magdalena Skibicka studenci w trakcie referowania – XII Międzynarodowe Seminarium SKN w Lublinie (fot. J. Piasecki)

II Miejsce – nagrodzeni studenci wraz z Komisją UP w Lublinie (fot. J. Piasecki)

Wspólne zdjęcie studentów uczestników (fot. J. Piasecki)

 

DYPLOM za wyróżnienie

Dyplom za wyróżnienie dla Pani Soni Hiller w sekcji klinicznej zwierząt gospodarskich i koni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, XX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXII Sejmik SKN Wrocław, 14–15 maja 2015 r.
(Praca realizowana przy współpracy ze Studenckiem Kołem Naukowym Mikrobiologów, którego opiekunem jest Pan dr inż. Karol Fijałkowski).

 

Wystąpienie Pani Magdy Skibickiej podczas I Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych
(VII Uczelniana) ZUT w Szczecinie (20–21 listopada 2015 r.)

 

 

Międzynarodowa konferencja na Łotwie 2014 r.

W dniach 24–25.04.2014 r. studenci SKN Hodowców Zwierząt Przeżuwających „Taurus” – Katarzyna Olejnik i Wojciech Majsakowski wzięli udział w konferencji międzynarodowej na Łotwie. Jej organizatorem był Łotewski Uniwersytet Rolniczy (Latvia University of Agriculture). Konferencja miała charakter interdyscyplinarny o szerokiej tematyce. Nasi studenci reprezentowali ZUT w bloku „Rolnictwo”, wygłaszając doniesienie naukowe pt. „Effect of probiotic Effective Microorganisms on selected parameters of milk performance of cows and results of bred and healthiness of calves Polish Holstein-Fresian Black-and-White”. Przedstawiona praca spotkała się z uznaniem i została wyróżniona. Studenci brali również udział w targach rolniczych „RygaAgro”, gdzie mogli zapoznać się z nowinkami technologicznymi w zastosowaniu praktycznym. W Rydze studenci mogli zapoznać się także z najciekawszymi zabytkami miasta, zwiedzać muzea, cerkwie, podziwiać piękne parki oraz smakować kuchni łotewskiej.

Studenci w trakcie referowania (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

Nasi studenci z dyplomami (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

Wspólne zdjęcie stunentów z Polski, Litwy, Kazachstanu i Łotwy (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

W muzeum… (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

Targi rolnicze w Rydze (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

Promocja naszego Wydziału na targach w Rydze z polskimi wystawcami (foto archiwum)

 

2014 r. VI sesja Kół Naukowych

Prezentowane prace:

Magda Skibicka i Wojciech Majsakowski  pt. 

Wpływ preparatu typu drink poporodowy na występowanie hipokalcemii u starszych krów po porodzie.

Wyróżniona praca Soni Hiller pt. 

Analiza wzajemnych oddziaływań między bakteriami z rodzaju STAPHYLOCOCCUS.

(Praca realizowana przy współpracy ze Studenckiem Kołem Naukowym Mikrobiologów, którego opiekunem jest Pan dr inż. Karol Fijałkowski).

Studenci w trakcie prezentacji – M. Skibicka i W. Majsakowski

 

Wystąpienie Pani Soni Hiller

Pani Sonia Hiller odbiera dyplom – wyróżnienie z rąk  Prorektora ds. Studenckich Pana dra hab. inż. Jacka Wróbla, prof. nadzw.

 

2013 r. V sesja Kół Naukowych

Prezentowane prace:

Katarzyna Olejnik i Wojciech Majsakowski pt. 

Wpływ preparatu probiotycznego „efektywne mikroorganizmy” na wybrane parametry użytkowości mlecznej krów oraz wyniki odchowu i zdrowotności cieląt rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej.

 

2012 r. IV sesja Kół Naukowych

Prezentowane prace:

Weronika Gajdka pt. Portret żubra i żubronia,

Michał Grudziński pt. Porożogenne komórki macierzyste MIC-1,

Michał Mikołajczyk pt. Wpływ wieku pierwszego wycielenia na wydajność mleczną krów.

 

2011 r. III Sesja Kół Naukowych

Wyróżnienie pracy Katarzyny Gralli pt. 

Porównanie wydajności, składu i jakości mleka krów w zależności od doju dwu- i czterokrotnego.

 

2010 r. II Sesja Kół Naukowych

Prezentacja pracy Pana inż. Aleksandra Ambroziaka pt.

Porównanie zawartości wybranych pierwiastków mleka krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej oraz simental utrzymywanych w chowie ekologicznym.

 

Niektórzy byli członkowie Koła Naukowego są obecnie magistrantami lub doktorantami ZUT w Szczecinie.