Pomoc materialna, stypendia

Uwaga! Od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 zmiany w Regulaminie Świadczeń dla Studentów.

Zarządzenie nr 26 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów ZUT w Szczecinie. (format:  docx, rozmiar:  87 KB) (format:  docx, rozmiar:  87 KB)

Informujemy, że od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 (czyli od 1 marca 2022 r.) będą obowiązywały nowe zasady ustalania okresu przysługiwania prawa do stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla niepełnosprawnych oraz zapomogi.
Do końca semestru zimowego (do 28 lutego 2022 r.) świadczenia te przysługiwały studentowi przez okres 6 lat (72 miesiące).

Zmiana od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022: stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla niepełnosprawnych i zapomogę będzie można otrzymać przez okres do 12 semestrów, z zastrzeżeniem, że:

Ø  na studiach pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;

Ø  na studiach drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów;

Ø  do okresu 12 semestrów wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry (nawet jeden dzień posiadania statusu studenta w danym semestrze należy rozumieć jako „skonsumowanie” całego semestru) , w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopu;

Ø  do okresu 12 semestrów nie wlicza się kolejnych studiów pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego;

Ø  w przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr;

Ø  w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów;

Ø  do powyższych limitów wlicza się okresy studiów i tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Jeżeli limit, o którym mowa powyżej upływa w czasie obowiązywania decyzji stypendialnej (np. po pierwszym semestrze, gdy student otrzymuje stypendium rektora) decyzja o przyznaniu świadczenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia. Oznacza to, że stypendium jest przyznawane na cały rok akademicki, a gdy upłynie okres przysługiwania świadczeń decyzja wygasa z mocy prawa (stypendium przestaje być wypłacane).

Podstawa prawna: art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 t.j.), w brzmieniu nadanym ustawą 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.2232) 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Informujemy, że niebawem zostanie zmieniony Regulamin świadczeń dla studentów, który obowiązywać będzie od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022.

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

REGULAMIN

ZARZĄDZENIE WS. WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH (W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022)

 

UWAGA!!!

STUDENT MOŻE OTRZYMYWAĆ STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGĘ, STYPENDIUM REKTORA  I STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA TYLKO NA JEDNYM, WSKAZANYM KIERUNKU STUDIÓW. DOTYCZY TO STUDIOWANIA NIE TYLKO NA DRUGIM ALBO KOLEJNYM KIERUNKU STUDIÓW W TEJ SAMEJ UCZELNI, ALE TAKŻE NA RÓŻNYCH UCZELNIACH.

STUDENT, KTÓRY ZEZNA NIEPRAWDĘ W OŚWIADCZENIU LUB BĘDZIE POBIERAŁ POMOC MATERIALNĄ Z DWÓCH KIERUNKÓW STUDIÓW W TEJ SAMEJ UCZELNI LUB NA RÓŻNYCH UCZELNIACH, PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED KOMISJĄ DYSCYPLINARNĄ DS. STUDENTÓW. POBIERANIE TEGO SAMEGO ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU STUDIÓW JEST WIDOCZNE W OGÓLNOPOLSKIM ZINTEGROWANYM SYSTEMIE INFORMACJI O UCZELNI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH POL-on.

 
 
Wzory wniosków o stypendia

 STYPENDIUM SOCJALNE (SEMESTR  ZIMOWY I LETNI, ROK AKAD. 2021/2022)

     1.

     2.
        wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym socjalnego w zwiększonej wysokości) na formularzu składającym się z 3 stron
        (zał. nr 3 do Regulaminu):

     3.

    4.
     oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (format:  docx, rozmiar:  13,23 KB) (format:  docx, rozmiar:  13,23 KB) (zał. nr 2 do Regulaminu) (dokument      dostępny cyfrowo) (format:  docx, rozmiar:  18,46 KB) (format:  docx, rozmiar:  18,46 KB) - może (nie musi) złożyć  student, który po otrzymaniu decyzji stypendialnej zrzeka się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o   ponowne rozpatrzenie sprawy

UWAGA: Student, który po dniu 1 stycznia 2022 r. ubiega się o stypendium socjalne, a miesięczny dochód na osobę w jego rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł *, powinien dołączyć  do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny. Jeżeli przyczyny niedołączenia ww. zaświadczenia były nieuzasadnione oraz jeżeli student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny, odmawia się przyznania stypendium socjalnego.**

* Art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, z późn. zm.)

** Na podstawie art. 88 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)

Sugerujemy ww. studentom wcześniejsze zgłaszanie się do ośrodka pomocy rodziny właściwego dla miejsca zamieszkania, ponieważ przewidywany czas na uzyskanie takiego zaświadczenia może trwać dłużej. 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOCHODU STUDENTA

  • Informujemy, że od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadziła nowe zwolnienie z PIT. Zwolnienie obejmuje osoby w wieku do ukończenia 26 lat uzyskujące przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia. Zwolnienie nie dotyczy więc innych dochodów np. z tytułu samozatrudnienia, czy umów o dzieło.

Wobec powyższego wprowadzono zmianę w ustawie o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą za dochód nieopodatkowany uznaje się: „przychody   wolne od podatku dochodowego na podstawie  art. 21 ust. 1 pkt 148  https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne”.

W związku z powyższym studenci lub członkowie ich rodzin w wieku do ukończenia 26 lat, którzy uzyskują przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia, mają obowiązek dołączyć do wniosku o stypendium socjalne, oprócz zaświadczenia o dochodach opodatkowanych z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/,takie zaświadczenie można uzyskać w Urzędzie Skarbowym.

 Uwaga! Student lub członek jego rodziny rozliczający się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne składa wraz z wnioskiem o stypendium socjalne m.in. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego (swoje/członków swojej rodziny) za rok 2020, zawierające niezbędne do wyliczenia dochodu informacje:

  • rozliczenie w formie karty podatkowej (wysokość opłaconego podatku)
  • rozliczenie w formie ryczałtu ewidencjonowanego (wysokość przychodu i stawka podatku)

Dane te są niezbędne do określenia wysokości dochodu osiąganego przez studenta i członków jego rodziny na podstawie tabel zamieszczonych w obwieszczeniu MRPiPS).

Należy w urzędzie skarbowym poprosić o ww. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego jak wymagane do świadczeń rodzinnych.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26.07.2021 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (rok akad. 2021/2022)

Wzory oświadczeń:

OBWIESZCZENIE PREZESA GUS z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach   rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r. 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (rok akademicki 2021/2022) z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2020 r. 3819 zł.

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ustala się na zasadach określonych w Ustawie o świadczeniach rodzinnych. (format:  pdf, rozmiar:  841 KB) (format:  pdf, rozmiar:  841 KB)


POZOSTAŁE STYPENDIA (wzory wniosków i dokumentów)

 

STYPENDIUM REKTORA (SEMESTR LETNI, ROK AKADEMICKI 2021/2022)

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (SEMESTR ZIMOWY I LETNI, ROK AKADEMICKI 2021/2022)


ZAPOMOGA (SEMESTR ZIMOWY I LETNI, ROK AKADEMICKI 2021/2022)