Pomoc materialna, stypendia

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

REGULAMIN

ZARZĄDZENIE WS. WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH (W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022)

 

UWAGA!!!

STUDENT MOŻE OTRZYMYWAĆ STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGĘ, STYPENDIUM REKTORA  I STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA TYLKO NA JEDNYM, WSKAZANYM KIERUNKU STUDIÓW. DOTYCZY TO STUDIOWANIA NIE TYLKO NA DRUGIM ALBO KOLEJNYM KIERUNKU STUDIÓW W TEJ SAMEJ UCZELNI, ALE TAKŻE NA RÓŻNYCH UCZELNIACH.

STUDENT, KTÓRY ZEZNA NIEPRAWDĘ W OŚWIADCZENIU LUB BĘDZIE POBIERAŁ POMOC MATERIALNĄ Z DWÓCH KIERUNKÓW STUDIÓW W TEJ SAMEJ UCZELNI LUB NA RÓŻNYCH UCZELNIACH, PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED KOMISJĄ DYSCYPLINARNĄ DS. STUDENTÓW. POBIERANIE TEGO SAMEGO ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU STUDIÓW JEST WIDOCZNE W OGÓLNOPOLSKIM ZINTEGROWANYM SYSTEMIE INFORMACJI O UCZELNI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH POL-on.

 

Przed złożeniem wniosku należy obowiązkowo zapoznać się z poniższymi informacjami.

 

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE - DOKUMENTY (ROK AKAD. 2021/2022)

Student składa:

 1. oświadczenie o niepobieraniu świadczeń stypendialnych na więcej niż jednym kierunku studiów (format:  docx, rozmiar:  14,64 KB) (zał. nr 1 do Regulaminu)
 2. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (format:  docx, rozmiar:  13,23 KB) (zał. nr 2 do Regulaminu) - może (nie musi) złożyć  student, który po otrzymaniu decyzji stypendialnej zrzeka się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie  sprawy
 3. wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym socjalnego w zwiększonej wysokości) na formularzu składającym się z 3 stron
      (zał. nr 3 do Regulaminu):

 4. oświadczenie do celów stypendialnych o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (obowiązkowo składa każdy student)  (format:  docx, rozmiar:  17,79 KB)(zał. nr 4 do Regulaminu)
 5. dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we wniosku dotyczące sytuacji materialnej studenta
  (tzn. zaświadczenia z US, oświadczenia itd., zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów ZUT).

  Studenci, którzy w roku akademickim 2021/2022 będą ubiegać się o stypendium socjalne, a ich miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł *, powinni dołączyć  do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny. Studentowi, który nie złoży ww. zaświadczenia odmawia się przyznania stypendium socjalnego.** 

  * Art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593,
  z późn. zm.)

  ** Na podstawie art. 88 ust. 4  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
   z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)

  Sugerujemy ww. studentom wcześniejsze zgłaszanie się do ośrodka pomocy rodziny właściwego dla miejsca zamieszkania, ponieważ przewidywany czas na uzyskanie takiego zaświadczenia może trwać dłużej. 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOCHODU STUDENTA

 • Informujemy, że od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadziła nowe zwolnienie z PIT. Zwolnienie obejmuje osoby w wieku do ukończenia 26 lat uzyskujące przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia. Zwolnienie nie dotyczy więc innych dochodów np. z tytułu samozatrudnienia, czy umów o dzieło.

Wobec powyższego wprowadzono zmianę w ustawie o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą za dochód nieopodatkowany uznaje się: „przychody   wolne od podatku dochodowego na podstawie  art. 21 ust. 1 pkt 148  https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne”.

W związku z powyższym studenci lub członkowie ich rodzin w wieku do ukończenia 26 lat, którzy uzyskują przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia, mają obowiązek dołączyć do wniosku o stypendium socjalne, oprócz zaświadczenia o dochodach opodatkowanych z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/,takie zaświadczenie można uzyskać w Urzędzie Skarbowym.

Uwaga! Student lub członek jego rodziny rozliczający się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne składa wraz z wnioskiem o stypendium socjalne m.in. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego (swoje/członków swojej rodziny) za rok 2020, zawierające niezbędne do wyliczenia dochodu informacje:

 • rozliczenie w formie karty podatkowej (wysokość opłaconego podatku)
 • rozliczenie w formie ryczałtu ewidencjonowanego (wysokość przychodu i stawka podatku)

Dane te są niezbędne do określenia wysokości dochodu osiąganego przez studenta i członków jego rodziny na podstawie tabel zamieszczonych w obwieszczeniu MRPiPS).

Należy w urzędzie skarbowym poprosić o ww. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego jak wymagane do świadczeń rodzinnych.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26.07.2021 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (rok akad. 2021/2022)

Wzory oświadczeń:

OBWIESZCZENIE PREZESA GUS z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach   rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r. 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (rok akademicki 2021/2022) z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2020 r. 3819 zł.

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ustala się na zasadach określonych w Ustawie o świadczeniach rodzinnych. (format:  pdf, rozmiar:  841 KB)


POZOSTAŁE STYPENDIA (wzory wniosków i dokumentów)

 1. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora (rok akad. 2021/2022) (format:  docx, rozmiar:  17,94 KB)

 2. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych  (format:  docx, rozmiar:  46 KB)( zał. nr 6 do Regulaminu)

      3. Wniosek o przyznanie zapomogi (format:  docx, rozmiar:  18,57 KB)