Wzory druków na praktyki

Wykaz obowiązujących dokumentów na praktyki programowe WBiHZ ZUT w Szczecinie

REGULAMIN PRAKTYK (format:  docx, rozmiar:  19,52 KB)

I. Dokumenty składane w Dziekanacie przed rozpoczęciem praktyki:
     1. Podanie do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk zawodowych (biotechnologia, zootechnika)
 (format:  doc, rozmiar:  29 KB)         Podanie do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk zawodowych (kynologia S1/N1, kynologia S2) (format:  docx, rozmiar:  18,56 KB)
     2. Umowa o Realizację Praktyki Zawodowej (pl.) (format:  doc, rozmiar:  34 KB)
         Umowa o Realizację Praktyki Zawodowej (ang.) (format:  doc, rozmiar:  35 KB)
         Umowa o Realizację Praktyki Zawodowej - kynologia (format:  docx, rozmiar:  18,54 KB)
     3. Kserokopia polisy lub karty potwierdzającej zawarcie ubezpieczenia NNW
Do wydrukowania:
     4. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP i P. poż.*
 (format:  doc, rozmiar:  73 KB)     * instruktaż ogólny 3 godz., instruktaż stanowiskowy 8 godz. → nie mogą odbywać się jednego dnia
     5. Dzienniczek Praktyk (format:  doc, rozmiar:  43 KB)
         Dzienniczek Praktyk - KY S1/N1 (realizacja praktyk w roku akademickim 2021/2022) (format:  docx, rozmiar:  51 KB)
         Dzienniczek Praktyk - KY S2 (format:  docx, rozmiar:  51 KB)
     6. Skierowanie na praktykę zawodową (pl.) (format:  doc, rozmiar:  34 KB)
         Skierowanie na praktykę zawodową (ang.) (format:  doc, rozmiar:  30 KB)

II. Dokumenty składane w Dziekanacie po odbytej praktyce:
     7. Potwierdzenie odbycia praktyki 1 egz. (pl.) (format:  doc, rozmiar:  41 KB)
         Potwierdzenie odbycia praktyki 1 egz. (ang.) (format:  doc, rozmiar:  29 KB)
     8. Opinia wraz z oceną od opiekuna zakładowego
         Opinia Opiekuna praktyk - druk BT S1 (format:  doc, rozmiar:  43 KB)
         Opinia Opiekuna praktyk - druk ZOOT S1 rok II (format:  doc, rozmiar:  41 KB)        
         Opinia Opiekuna praktyk - druk ZOOT S1 rok III
 (format:  doc, rozmiar:  45 KB)
         Opinia Opiekuna praktyk - druk ZOOT S2 (format:  docx, rozmiar:  18,31 KB)
     9. Wzór konspektu (format:  doc, rozmiar:  29 KB)
     10. Kartę szkolenia wstępnego BHP i Ppoż.
     11. Wypełniony Dzienniczek Praktyk

III. Inne dodatkowe dokumenty (wg potrzeb):
     1. Odbywanie praktyk w innym terminie niż zakłada program studiów (wcześniejsze, późniejsze, w trakcie semestru)
 (format:  doc, rozmiar:  63 KB)        Zmiana terminu odbywania praktyki - KY S1 rok I i II, KY S2 (format:  docx, rozmiar:  18,02 KB)
     2. Zwolnienie z części praktyki (format:  doc, rozmiar:  30 KB)
     3. Prośba studenta o przyjęcie na praktykę z WBiHZ ZUT (format:  doc, rozmiar:  31 KB)
     4. Możliwość odbycia praktyki w Katedrze / Zakładzie ZUT (format:  doc, rozmiar:  31 KB)
     5. Dodatkowy termin zaliczenia praktyk (format:  doc, rozmiar:  30 KB)
     6. Uznanie nieważnej praktyki (format:  doc, rozmiar:  31 KB)

 

Odbyta praktyka bez ubezpieczenia NNW oraz Umowy (zgody) Uczelni jest nieważna