Współpraca z zagranicą

Współpraca z zagranicą

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt współpracuje z następującymi jednostkami zagranicznymi:

 • Uniwersytet w Rostocku
 • Uniwersytet w Berlinie
 • Uniwersytet w Pradze
 • Mendlowski Rolniczo-Leśny Uniwersytet w Brnie
 • Akademia Rolnicza im. Kolarowa w Plovdiv
 • Szkoła Rolnicza w Bollerup
 • Wyższa Szkoła Rolnicza w Nitrze
 • Uniwersytet w Grazu
 • Instytut Parazytologii Uniwersytetu w Zurichu
 • Krajowy Instytut Pszczelarsktwa w Hohen NeuenDorf
 •  

W ramach tej współpracy realizowano wiele wspólnych projektów, m.in. "Cooperative Research on  Echinococcus multilocularis in Poland" - we współpracy z Uniwersytetem w Zurichu; "Badania nad zastosowaniem nowych preparatów biologicznych w produkcji zwierzęcej" - we współpracy z Uniwersytetem w Rostocku; "Badania nad wpływem niektórych ras i linii mięsnych świń z Czech na użytkowość tuczną i mięsną świń białych z fermy w Kołbaczu" - we współpracy z Instytutem Genetyki Wydziału Rolniczego Mendlowskiego Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu w Brnie.

Wymierny efekt pracy twórczej naszej kadry naukowo-dydaktycznej i technicznej stanowią tysiące artykułów oryginalnych i popularnonaukowych, doniesień na konferencje, opublikowanych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, liczne wdrożenia i instrukcje upowszechnieniowe oraz zorganizowane konferencje i seminaria naukowe.

prof. dr hab. inż. Jan Udała