Prof. dr hab. inż. Jerzy Wójcik

Profesor - kierownik

 

Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających

 

Tel.: 91-449-6800

 

E-mail: jerzy.wojcik@zut.edu.pl

 

 
Tematyka badawcza
 • Nowoczesne technologie produkcji mleka i mięsa wołowego
 • Systemy utrzymania i żywienia bydła
 • Doskonalenie populacji różnych gatunków zwierząt przeżuwających 

 

Przebieg pracy naukowej
 • Stanowisko profesora zwyczajnego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2009
 • Tytuł profesora, 2006
 • Stanowisko profesora nadzwyczajnego AR, 1999
 • Magister, AR Szczecin, Wydział Zootechniczny, „Zaburzenia rozwojowe mózgu, mózgoczaszki i oczu u cieląt ”, 1980
 • Doktor, AR Szczecin, Wydział Zootechniczny, "Badania nad możliwością zastąpienia mieszanek treściwych mocznikowanymi suszami z kukurydzy i buraków w żywieniu bydła", promotor: Prof. dr hab. Adam Brzozowski, 1985
 • Doktor hab., AR Szczecin, Wydział Zootechniczny, "Ocena efektywności żywienia krów mlecznych i bydła opasowego kiszonką z traw z zastosowaniem dodatku różnych pasz energetycznych w warunkach Pomorza Zachodniego", 1996 

 

Wybrane publikacje
 1. Pilarczyk R., Wójcik J., Czerniak P., Sablik P., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., 2013: Concentrations of toxic heavy metals and trace elements in raw milk of Simmental and Holstein-Friesian cows from organic farm. Environmental Monitoring and Assessment, DOI 10.1007/s10661-013-3180-9 (WWW). IF: 1,4
 2. Wójcik J., Pilarczyk R., Bilska A., Weiher O., Sanftleben P., 2012: Performance and health of group-housed calves kept in igloo calf hutches and calf barn. Pak. Vet. J. 33, (2), 175-178 (WWW). IF: 1,255 
 3. Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Kowieska A., Wójcik J., Sablik P., Tylkowska A., Hendzel D., 2011: Selenkonzentration im Blutserum und in der Milch von Kuhen aus einem okologischen Betrieb und aus konventionellen Betrieben in einem Selenmangelgebiet. Tierarztliche Umschau 66(6): 248-252. IF: 0,273 
 4. Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Bąkowska M., Pilarczyk R., Wójcik J., Marciniak A., Hendzel D., 2011: Relationship Between Selenium and Selected Heavy Metals Concentration in Serum of Cattle from a Non-Polluted Area. Biol Trace Elem Res. 144: 517–524. IF: 1,923 
 5. Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Bąkowska M., Pilarczyk R., Wójcik J., 2011: Heavy Metals and Other Elements in Serum of Cattle from Organic and Conventional Farms. Biological Trace Element Research(143): 863–870. IF: 1,923 
 6. Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Mituniewicz-Małek A., Wieczorek M., Pilarczyk R., Wójcik J., Balicka-Ramisz A., Bąkowska M., Dmytrów I., 2010: Selenium content in selected products of animal origin and estimation of the degree of cover daily Se requirement in Poland. International Journal of Food Science and Technology 45: 186–191. IF: 1,223 
 7. Kamieniecki H., Wójcik J., Pilarczyk R., Lachowicz K., Sobczak M., Grzesiak W., Błaszczyk P., 2009: Growth and carcass performance of bull calves born from Hereford, Simmental and Charolais cows sired by Charolais bulls. Czech J. Anim. Sci.(54): 47–54. (WWW) IF: 0,735 
 8. Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk R., Sablik P., Wójcik J., 2008: Dynamik des Verlaufs der Invasion von Cryptosporidium sp. unter Berücksichtigung einer Behandlung der Kälbern mit Halocur. Tierärztl. Umschau 63: 656-661.. IF: 0,138 
 9. Pilarczyk R., Wójcik J., 2008: Comparison of body weight and reproduction performance in cows of various beef breeds managed under equal conditions in West Pomerania. Archiv Für Tierzucht 51(4): 318-328. IF: 0,612 
 10. Wójcik J., Pilarczyk R., Jasiński A., Piłat D., 2008: Comparison of growth and development in cows of different meat breeds in the Western Pomerania area based on parameterized results. Ann. Anim. Sci. 8(1): 13-22. 
 11. Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk R., Sablik P., Wójcik J., 2008: Selengehalte im Blutserum von aus Deutschland, Tschechien, Frankreich und Holland nach Polen importierten Rindern. Tierärztl. Umschau 63: 243-246. IF: 0,138 
 12. Pilarczyk R., Wójcik J., 2007: Comparison of calf rearing results and nursing cow performance in various beef breeds managed under the same conditions in north-western Poland. Czech J. Anim. Sci. 52(10): 325-333. IF: 0,421 
 13. Bilska A., Wójcik J., Pilarczyk R., Weiher O., Sanftleben P., 2007: Möglichkeiten zur Verkürzung der Fütterung verschiedener Milchaustauscher in Verbindung mit frühzeitiger Festfutterverabfolgung unter Berücksichtigung von Pansenentwicklung und Blutparametern. Tierärztl. Umschau 62(10): 537-547. IF: 0,209 
 14. Lachowicz K., Kamieniecki H., Gajowiecki L., Wójcik J., Szarkowski K., Sobczak M., Żochowska-Kujawska J., Kotowicz M., Żych A., 2007: Comparison of texture and structure of st (semitendinosus) muscle of Black-White cattle crossbreds with Charolaise, Marchigiana, Piemontese and Chianina and its susceptibility to massaging. Pol. J. Food Nutr. Sci. 57(1): 63-68. 
 15. Sobczak M., Lachowicz K., Kamieniecki H., Wójcik J., Gajowiecki L., Żochowska J., Żych A., Kotowicz M., Sablik P., Rzewucka E., 2005: The effect of cattle genotype on texture of selected muscles during post-mortem ageing. Electronic J. Polish Agric. Univ., Food Science and Technolgy Vol. 8(Issue 3) 
 16. Pałasz L., Kamieniecki H., Wójcik J., 2005: Technical and economic effectiveness of fodders in high quality beef production. Electronic J. Polish Agric. Univ., Economics Vol. 8,(Issue 1) 
 17. Pilarczyk R., Kamieniecki H., Wójcik J., Czerniawska-Piątkowska E., 2004: Porównanie wydajności oraz składu mleka krów pierwiastek importowanych do Polski i ich matek w Holandii. Med. Weter.(8): 832-835. IF: 0,236 
 18. Grzesiak W., Wójcik J., Binerowska B., 2003: Prediction of 305-day first lactation milk yield in cows with selected regression models. Arch. Tierz. 46(3): 215-226. IF: 0,267 
 19. Grzesiak W., Lacroix R., Wójcik J., Błaszczyk P., 2003: A comparison of neural network and multiple regression predictions for 305-day lactation yield using partial lactation records. Can. J. Anim. Sci. 83: 307-310. (WWW) IF: 0,650 

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Polskie Towarzystwo Zootechniczne, od roku 1988 
 • Członek Prezydium Sekcji Hodowli Bydła PTZ, 2000-2003 
Dorobek naukowy
 • Oryginalne opublikowane prace twórcze - 84 
 • Skrypty - 6 
 • Podręczniki - 2 
 • Doniesienia i komunikaty naukowe - 29 
 • Prace popularno - naukowe - 25 
 • Prace nieopublikowane - 4 
 • Opinie i ekspertyzy - 6 
 • Wdrożone rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne - 12 
 • Inne - 2 
 • ŁĄCZNIE - 170 

 

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą
 • Niemcy, Uniwersytet w Rostoku, staż naukowy - 2 tygodnie, 1983 
 • Niemcy, Uniwersytet w Rostoku, staż naukowy - 2 tygodnie, 1985 
 • Czechosłowacja, Wyższa Szkoła Rolnicza w Pradze, staż naukowy - tydzień, 1988 
 • Włochy, Cuneo, Związek Hodowców Bydła Mięsnego, szkolenie - tydzień, 1992 
 • Dania, szkolenie - 2 tygodnie, 1984 
 • Dania, Hering, szkolenie - tydzień, 2000 
 • Niemcy, współpraca z Krajową Stacją Badawczą Rolnictwa i Rybactwa w Dummerstorfie, staże krótkoterminowe - wielokrotnie, od 1990 
 • Szwecja, staż - 2 tygodnie, 1987 

 

Dydaktyka
 • Planowanie i analiza eksperymentu - kierunek biotechnologia i zootechnika 
 • Chów zwierząt z zoohigieną - kierunek rolnictwo 
 • Chów wybranych gatunków zwierząt - kierunek rolnictwo 
 • Proekologiczne aspekty w chowie zwierząt - kierunek rolnictwo 
 • Hodowla bydła - kierunek zootechnika 
 • Hodowla i użytkowanie zwierząt przeżuwających - kierunek zootechnika 
 • Towaroznawstwo bydła - kierunek towaroznawstwo 
 • Organizacja gospodarstw agroturystycznych - kierunek towaroznawstwo, 2005 
 • Grupy producentów surowców zwierzęcych - kierunek zootechnika 
 • Usługi agroturystyczne - kierunek towaroznawstwo, 2006-2009 
 • Żywność funkcjonalna - kierunek biotechnologia, 2009-2010 

 

Funkcje i działalność organizacyjna
 • Członek Senatu AR, 1999-2002; 2005-2008 
 • Członek Senackiej Komisji ds. Kadry, 1999-2002 
 • Członek Rektorskiej Komisji Mieszkaniowej, od 1999 r. 
 • Członek Rady Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt (wcześniej Zootechnicznego), od 1986 r. 
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia, od 2002 
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej, 1996-2004 
 • Kierownik Zakładu Biostatystyki, 11.2000 - 07.2006 
 • Członek Jury Studenckiej Sesji Kół Naukowych, 1998-2002 
 • Opiekun studenckich praktyk krajowych i zagranicznych, wielokrotnie 
 • Członek Uczelnianej Komisji Odwoławczej do Rozpatrywania Odwołań Pracowników, od 2004 roku 
 • Opiekun roku, 1986-1990 
 • Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji ds. Pracowniczych, 2005-2008 
 • Przewodniczący Rektorskiej Komisji Mieszkaniowej, 2005-2008 
 • Kierownik Zakładu Środowiska Przeżuwaczy, od 01.08.2006 do 31.12. 2008 
 • Kierownik Katedry Nauk o Zwierzętach Przeżuwających, od 1 stycznia 2009 
 • Członek Senatu ZUT, 2009-2010; 2010-2012 

 

Granty Komitetu Badań Naukowych
 • Kierownik projektu badawczego MNiSW nr N311 221738: Określenie wpływu polimorfizmu genu receptora insulinopodobnego czynnika wzrostu typu 1 (IGF-IR) na cechy użytkowości mlecznej i mięsnej wybranych ras bydła, okres realizacji: 20.04.2010-20.04.2012 
 • Wykonawca grantu KBN - Badania nad parazytofauną oraz zwalczaniem inwazji pasożytniczych u zwierzyny płowej na terenie Polski Północno- Zachodniej, nr 5 P06K 01515, okres realizacji: 1998-2000 
 • Główny wykonawca grantu KBN - Produkcja mięsa wołowego wysokiej jakości w regionie północno-zachodniej Polski, nr 3 P06Z 017 22, okres realizacji: 2002-2004 
 • Wykonawca projektu badawczego MNiSW: Klasyfikacja liczby zabiegów inseminacyjnych w oparciu o dostępne informacje hodowlane oraz geny przy użyciu sztucznych sieci neuronowych, nr N311 017 31/3536, okres realizacji: 2006-2009 

 

Inne
 • Członek zespołu ekspertów prowadzących szkolenie nt. "Prowadzenia i rozwoju gospodarstw specjalizujących się w produkcji żywca wołowego w aspekcie racjonalizacji wykorzystania podstawowych czynników produkcji" w ramach projektu SAPARD PL-6-02/00, 2003, 2005 

 

Odznaczenia i nagrody
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 3 lipca 2006 
 • Nagroda indywidualna III-go stopnia JM Rektora AR w Szczecinie za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej, 1986 
 • Nagroda zespołowa II-go stopnia JM Rektora AR w Szczecinie za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej, 1991 
 • Wojewódzka Nagroda Naczelnej Organizacji Technicznej II-stopnia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki, 1991 
 • Złota Odznaka Honorowa za zasługi w rozwoju województwa pilskiego, 1992 
 • Nagroda zespołowa II-go stopnia JM Rektora AR w Szczecinie za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, 1996 
 • Srebrny Krzyż Zasługi, 2002 
 • Odznaką "Zasłużony Pracownik Rolnictwa", 1997 
 • Odznaką "Zasłużony dla Akademii Rolniczej w Szczecinie", 1997 
 • Wielokrotnie listami gratulacyjnymi za udział w organizacji i przeprowadzeniu Olimpiad Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz prac na rzecz Uczelni i regionu 

 

Organizator konferencji naukowych
 • Produkcja żywca wołowego i baraniego w oparciu o pasze gospodarskie z uwzględnieniem nowych metod konserwacji (Szczecin - Barzkowice), 1994 
 • Wpływ czynników środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu żywienia na ilość i jakość mleka i żywca wołowego (Barzkowice), 1995 
 • Zastosowanie biotechnologii w chowie i hodowli zwierząt oraz produkcji pasz i żywności (Szczecin - Międzyzdroje), 2000 
 • Racjonalny odchów cieląt i młodzieży warunkiem uzyskania zdrowych i wysokoprodukcyjnych krów (Szczecin - Maciejewo), 2004 
 • Optymalizacja warunków odchowu cieląt i młodzieży (Kołbacz), 2002 
 • Organizator LXVI Zjazdu PTZ (Międzyzdroje), 2001 
 • Intensyfikacja produkcji żywca wołowego z uwzględnieniem różnych genotypów (Trzęsacz - Nowielice - Cerkwica - Stuchowo), 1989 
 • Wykorzystanie najnowszych osiągnięć genetyki w hodowli bydła mlecznego i mięsnego (Międzyzdroje), 2006 
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji: Aktualne problemy chowu i hodowli bydła oraz innych przeżuwaczy w zróżnicowanych warunkach środowiskowych, połączonej z jubileuszem 70-lecia Prof. dr hab. H. Kamienieckiego , 4-6 czerwca 2009 

 

Promotorstwo prac magisterskich
 • Promotor 50. prac magisterskich i 30. prac inżynierskich 

 

Promotorstwo w przewodach doktorskich
 • Renata Pilarczyk: Ocena przebiegu zmian i porównanie użytkowania rozpłodowego i niektórych cech macierzyńskich krów oraz wyników odchowu cieląt różnych ras bydła mięsnego utrzymywanych w systemie bezbudynkowym, 2004 
 • Anna Bilska: Możliwości poprawy efektywności odchowu cieląt z wykorzystaniem nowych technologii utrzymania i żywienia, 2005 

 

Współpraca z zagranicą
 • Współpraca z Krajową Stacją Badawczą Rolnictwa i Rybactwa w Dummerstorfie, Niemcy, Mecklemburgia - Pomorze Przednie 
 • Współpraca z producentami bydła w Niemczech, na terenie Mecklemburgii - Pomorze Przednie 

 

Zainteresowania, hobby
 • łowiectwo, wędkarstwo, przyroda 

 

Znajomość języków obcych
 • Niemiecki 
 • Rosyjski