Dr hab. Danuta Majewska, prof. ZUT

Adiunkt

Tematyka badawcza

 • Użytkowość rozpłodowa oraz doskonalenie techniki lęgów emu i strusi
 • Ocena jakości jaj (emu, strusi, przepiórek) z uwzględnieniem składu morfologicznego i chemicznego
 • Ocena jakości produktów pozyskiwanych od bezgrzebieniowców użytkowych
 • Żywienie drobiu: wykorzystanie oligosacharydów wyizolowanych z nasion łubinu i grochu, jako naturalnego stymulatora produkcyjności i odporności, optymalizacja żywienia przepiórek

Przebieg pracy naukowej

 • 1995r. -  magister inżynier zootechniki, Akademia Rolnicza w Szczecinie/Wydział Zootechniczny
 •  1999r. - doktor nauk rolniczych/ Akademia Rolnicza w Szczecinie/Wydział Zootechniczny, / dysertacja pt. „Ocena wylęgowości emu (Dromaius novaehollandiae) w okresie adaptacji do warunków krajowych”,   
 • 2012r. - doktor habilitowany nauk rolniczych/ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie/ Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, rozprawa habilitacyjna pt. ”Jakość jaj i wskaźniki wylęgowości strusi afrykańskich (Struthio camelus) w zależności od wieku ptaków”,

Wybrane publikacje

 • Tarasewicz Z., Szczerbińska D., Majewska D., Dańczak A., Romaniszyn K., Gulewicz P., 2004, Assessment of the influence of oligosaccharides isolated from pea seeds on functional quality of quail, Czech. J. Anim. Sci., 49, 6, 257-264  - IF 0,227
 • Tarasewicz Z., Szczerbińska D., Ligocki M., Dańczak A., Majewska D., Romaniszyn K., 2005, The effect of low-protein diet on Japanese quail rearing, egg quality and hatchability, Journal of Anim. and Feed Sci., 14, suppl. 1, 499-502 – IF 0,316
 • Tarasewicz Z., Szczerbińska D., Majewska D., Dańczak A., Ligocki M., Wolska A., 2006, The effect of magnetic field on hatchability of Japanese guail eggs, Czech J. Anim. Sci., (8), 51, 355-360 -  IF 0,421
 • Tarasewicz Z., Ligocki M., Szczerbińska D., Majewska D., Dańczak A., 2006, Different level of crude protein and energy - protein ratio in adult quail diets, Arch. Tierz. Dummerstorf, 49, (Spec. ISS.), 325-331 -  IF 0,518
 • Tarasewicz Z., Szczerbińska D., Ligocki M., Wiercińska M., Majewska D., Romaniszyn K., 2006, The effect of differentiated dietary protein level on the performance of breeder quails, Anim. Sci. Pap. and Reports, 24, 3, 207-216-  IF 0,470
 • Tarasewicz Z., Gardzielewska J., Szczerbińska D., Ligocki M., Jakubowska M., Majewska D., 2007, The effect of feeding with low-protein feed mixes on the growth and slaughter value of young male Pharaoh quails, Arch. Tierz., Dummersdorf, 50, 5, 520-530 - IF 0,612
 • Tarasewicz Z., Ligocki M., Lis S., Szczerbińska D., Majewska D., Vovk S., 2008, Vergleich des Einflusses von Flavomycin und Oligosacchariden als Futterzusätze auf die Ei-und Fleischqualität von Wachteln, Tierärztl. Umschau, 63, 2, 104-109- IF 0,138
 • Majewska D., Szczerbińska D., Tarasewicz. Z., Ligocki M., Dańczak A., 2008, Age-related changes in the quality of emu (Dromaius novaehollandiae) eggs, Arch. Geflügelk., 72 (4), 168-173 -  IF 0,373
 • Tarasewicz Z., Ligocki M., Majewska D., Lis S., Szczerbińska D., Mackiewicz P., 2008, Schalenfarbe und deren Einfluss auf die Ei-und Brutqualitat von Wachtelen der Rasse Faraho, Tierärztl. Umschau, 63, 12, 673-677-  IF 0,138
 • Majewska D., Jakubowska M., Ligocki M., Tarasewicz Z., Szczerbińska D., Karamucki T., Sales J., 2009, Physiochemical characteristics, proximate analysis and mineral composition of ostrich meat as influenced by muscle, Food Chemistry, 117, 207- 211 -  IF 3,146
 • Tarasewicz Z., Szczerbińska D., Majewska D., Ligocki M., Dańczak A., 2010, Anwendung von Erbsen In der Futterung von jungen Wachteln der Rasse Faraho, Tierärztl. Umschau, 65, 119-124 - IF 0,167
 •  Majewska D., Dańczak A., 2000, Walory dietetyczne mięsa, jaj, tłuszczu pozyskiwanych od strusi i emu, Polish Journal of Human Nutrition and Metabolism, XXVII, 367-372,
 • D. Majewska., 2001, The influence of emu (Dromaius novaehollandiae) storage time on hatchability and chick survival, EJPAU, Series Animal Husbandry, V.4, I.2
 • ,Majewska D., Szczerbińska D., Dobrowolski W., Tarasewicz Z., Wnukiewicz A., Romaniszyn K., 2002, Ocena wylęgowości jaj emu (Dromaius novaehollandiae) zależnie od czasu ich przechowywania, Rocz. Nauk. Zoot. z. 16, 79-84
 • Szczerbińska D., Majewska D., Dańczak A., Tarasewicz Z., Ligocki M., 2003, Hatchability of emu eggs in relation to incubation temperature, EJPAU., Ser. Anim. Husb. V. 6, 2, 1-6 -
 • Majewska D., Szczerbińska D., Dańczak A., Tarasewicz Z., Romaniszyn K., 2003, Assessment of hatching rate of emu eggs in first year of egg laying, Acta Sci. Polonorum, Zootechnica, 2(2), 57-63
 • Majewska D., Szczerbińska D., Tarasewicz Z., 2003, Ocena jakości jaj emu w początkowym okresie pierwszego sezonu nieśnego, Żywność, Technologia, Jakość, 4, (37), 299-7.
 • Szczerbińska D., Tarasewicz Z., Majewska D., Dańczak A., Ligocki M., Romaniszyn K., 2004, Effect of relative humidity on the hatchability of emu (Dromaius novaehollandiae) eggs, EJPAU, Ser. Anim. Husb. 2004, V. 7, 2
 • Tarasewicz Z., Szczerbińska D., Ligocki M., Dańczak A., Majewska D., Kurzawa J., 2004, Effect of the origin of quails on their utility type and selected egg quality traits, EJPAU, Ser. Anim. Husb. 2004, V. 7, 2
 • Majewska D., Ligocki M., Wołosiak K., 2010, Masa jaja a wskaźniki wylegowości strusia afrykańskiego, Acta Scientarum Polonorum, 9 (4),147-152
 • Tarasewicz Z., Szczerbińska D., Dańczak A., Majewska D., Romaniszyn K., 2000, Oligosacharydy wyizolowane z nasion łubinu wąskolistnego a użytkowość młodych przepiórek rzeźnych, Folia Univ. Agric. Stetin., Zootechnica (39), 169-174
 • Szczerbińska D., Tarasewicz Z., Majewska D., Dańczak A., Soja A., Romaniszyn K., 2001, Jakość jaj a wskaźniki wylęgowości przepiórek faraon, Folia Univ. Agric. Stetin., Zootechnica (41), 97-104
 • Majewska D., Szczerbińska D., Tarasewicz Z., Linke E., 2005, Wpływ czasu przechowywania jaj przed inkubacją na wskaźniki wylęgowości strusia (Struthio camelus), Folia Univ. Agric. Stetin. Zootechnica, 243 (47), 105-110

Przynależność do towarzystw i organizacji naukowych

 • Członek Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (od 2001r.),
 • Członek zarządu i sekretarz Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (od 2007r.),
 • Członek The World’s Poultry Science Association – Polish Branch (od 2005r.).

Organizacja konferencji, zjazdów i sympozjów

 • Współudział w organizacji XIV Miedzynarodowego Sympozjum Młodych Drobiarzy WPSA Szczecin - Międzyzdroje 13-14. 06. 2002r.,
 • Współudział w organizacji Seminarium “Edukacja dla potrzeb turystyki wiejskiej w rozwoju zrównoważonym województwa zachodniopomorskiego”, Wolin, 5 czerwca 2008r.,
 • Współorganizator LXXIV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Szczecin, 17-19. 09. 2009r.
 • Współorganizator XXIX Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego WPSA Szczecin- Kołobrzeg 12-14. 09.2012r.

Działalność organizacyjna

 • Członek komisji rekrutacyjnej (2000/01r.),
 • Członek komisji w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (2002, 2003, 2011, 2012),
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej (2008r.),
 • Elektor w wyborach Dziekana (2005r.),
 • Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Praktyk Zagranicznych (2002-2005r.),
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. kształcenia w kadencji (2010-2014r.).

Nagrody, wyróżnienia i medale

 • 2002r.- Medal Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego – Amicus Scientiae et Veritatis,
 • 2003r.- nagroda zespołowa I stopnia J.M. Rektora AR za osiągnięcia naukowe,
 • 2009r.- nagroda zespołowa II stopnia J.M. Rektora ZUT za osiągnięcia naukowe,
 • 2010r.- nagroda zespołowa III stopnia J.M. Rektora ZUT za osiągnięcia organizacyjne.