O Wydziale

 

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt jest Jednostką o 60-letniej tradycji. Od lat kształci inżynierów i magistrów nauk przyrodniczych, a konsekwentnie rozwijany potencjał badawczy oraz troska pracowników o wysoki poziom studiów spowodowały, że jego strukturę tworzy 10 samodzielnych jednostek organizacyjnych

 

 


Kadrę Wydziału stanowi 61 nauczycieli akademickich. Rocznie Wydział opuszcza około 160 absolwentów, a ogólna liczba wypromowanych magistrów i inżynierów w historii Jednostki przekracza liczbę 6000. 

 

 

Ofertę dydaktyczną Wydziału stanowią cztery kierunki kształcenia: 

 

 

 

Od roku akademickiego 2013/2014 studenci kierunku Biologia na studiach pierwszego stopnia, oprócz kształcenia się z zakresu ogólnej biologii (tzw. biologia bez specjalności), mają możliwość wyboru po pierwszym roku specjalności : 

Na studiach drugiego stopnia studenci kierunku Biologia mają możliwość wyboru jednej z czterech specjalności:

 

 

 

Kształcący się na kierunku Biotechnologia mają możliwość wyboru na studiach drugiego stopnia jednej z trzech specjalności:

Studiujący w ramach kierunku zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu prac badawczych w laboratoriach naukowych i przemysłowych, szpitalach, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Pracują w agendach międzynarodowego systemu kontroli obrotu produktami spożywczymi. 

 

 

 

Studenci kierunku Zootechnika na studiach I stopnia poza kształceniem z zakresu ogólnej hodowli i użytkowania zwierząt (tzw. zootechnika bez specjalności), po pierwszym roku studiów mają możliwość wyboru specjalności: 

a od roku akademickiego 2013/2014 uruchomiona została dodatkowa specjalność:

Na studiach drugiego stopnia studenci kierunku Zootechnika dokonują wyboru jednej z czterech specjalności:

Studenci kierunku Zootechnika zdobywają praktyczne umiejętności w pracy ze zwierzętami, przez pracodawców chętnie zatrudniani są w gabinetach weterynaryjnych, w ogrodach zoologicznych, stadninach koni oraz w turystycznych ośrodkach rekreacyjnych, w których główną atrakcją są zwierzęta różnych gatunków, a także w szeroko rozumianym rolnictwie i dziedzinach mu pokrewnych. 

 


Podczas studiów studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania czynnie uczestnicząc w pracach 11 Studenckich Kół Naukowych.

 

 

Dzięki szerokim kontaktom pracowników istnieje możliwość realizacji prac dyplomowych, praktyk i staży w zagranicznych ośrodkach naukowych oraz w renomowanych jednostkach doświadczalnych w kraju. Wydział współorganizuje praktyki zagraniczne połączone z możliwością zarobkowania. 

Najlepsi absolwenci mogą kontynuować kształcenie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego.

 

 

 

Bazę dydaktyczno-naukową Wydziału stanowią wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny sale wykładowe i ćwiczeniowe, a laboratoria w najnowszej generacji sprzęt do hodowli komórkowych, oznaczeń immunologicznych, aparaty do amplifikacji DNA, chromatografy i spektrofotometry, analizatory hematologiczne i biochemiczne, mikroskopy i zestawy do mikromanipulacji. 

 

 

Do celów dydaktycznych i naukowo badawczych wykorzystywane są istniejące na terenie Wydziału zwierzętarnie, w których utrzymywane są zwierzęta inwentarskie i rodziny pszczele. Studenci mają do dyspozycji dwie wielostanowiskowe sale komputerowe i "kawiarenkę" internetową. 

 

 

Integralną częścią Wydziału jest Akademicki Ośrodek Jeździecki, w którym utrzymywane są konie wykorzystywane w dydaktyce i zajęciach wychowania fizycznego.