O Wydziale

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt jest Jednostką o 60-letniej tradycji. Od lat kształci inżynierów i magistrów nauk przyrodniczych, a konsekwentnie rozwijany potencjał badawczy oraz troska pracowników o wysoki poziom studiów spowodowały, że jego strukturę tworzy 7 samodzielnych jednostek organizacyjnych

Kadrę Wydziału stanowi 61 nauczycieli akademickich. Rocznie Wydział opuszcza około 160 absolwentów, a ogólna liczba wypromowanych magistrów i inżynierów w historii Jednostki przekracza liczbę 6000. 

Ofertę dydaktyczną Wydziału stanowią trzy kierunki kształcenia:

 

Kształcący się na kierunku biotechnologia mają możliwość wyboru na studiach drugiego stopnia jednej z trzech specjalności:

  • Bioinżynieria
  • Biotechnology in Animal Production and Environmental Protection
  • Nanobioinżynieria

Studiujący w ramach kierunku zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu prac badawczych w laboratoriach naukowych i przemysłowych, szpitalach, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Pracują w agendach międzynarodowego systemu kontroli obrotu produktami spożywczymi. 

 

Kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunku kynologia odbywa się w ramach jednej specjalności:

  • Żywienie psów i profilaktyka zdrowotna

Studenci kierunku kynologia mogą znaleźć zatrudnienie jako specjaliści w służbach mundurowych, ośrodkach szkolenia psów, lecznicach weterynaryjnych, organizacjach i związkach kynologicznych, czy ośrodkach zajmujących się zapobieganiem bezdomności.

Studenci kierunku zootechnika na studiach I stopnia poza kształceniem z zakresu ogólnej hodowli i użytkowania zwierząt (tzw. zootechnika bez specjalności), po pierwszym roku studiów mają możliwość wyboru specjalności: 

  • Hodowla i użytkowanie zwierząt
  • Hodowla koni i jeździectwo
  • Pielęgniarstwo zwierząt

Na studiach drugiego stopnia studenci kierunku zootechnika dokonują wyboru jednej z trzech specjalności:

  • Hodowla zwierząt gospodarskich
  • Ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
  • Pielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt

Studenci kierunku zootechnika zdobywają praktyczne umiejętności w pracy ze zwierzętami, przez pracodawców chętnie zatrudniani są w gabinetach weterynaryjnych, w ogrodach zoologicznych, stadninach koni oraz w turystycznych ośrodkach rekreacyjnych, w których główną atrakcją są zwierzęta różnych gatunków, a także w szeroko rozumianym rolnictwie i dziedzinach mu pokrewnych. 

Podczas studiów studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania czynnie uczestnicząc w pracach studenckich kół naukowych.

Dzięki szerokim kontaktom pracowników istnieje możliwość realizacji prac dyplomowych, praktyk i staży w zagranicznych ośrodkach naukowych oraz w renomowanych jednostkach doświadczalnych w kraju. Wydział współorganizuje praktyki zagraniczne połączone z możliwością zarobkowania. 

Najlepsi absolwenci mogą kontynuować kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej.

 

Bazę dydaktyczno-naukową Wydziału stanowią wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny sale wykładowe i ćwiczeniowe, a laboratoria w najnowszej generacji sprzęt do hodowli komórkowych, oznaczeń immunologicznych, aparaty do amplifikacji DNA, chromatografy i spektrofotometry, analizatory hematologiczne i biochemiczne, mikroskopy i zestawy do mikromanipulacji. 

Do celów dydaktycznych i naukowo badawczych wykorzystywane są istniejące na terenie Wydziału zwierzętarnie, w których utrzymywane są zwierzęta inwentarskie i rodziny pszczele. Studenci mają do dyspozycji dwie wielostanowiskowe sale komputerowe. 

Integralną częścią Wydziału jest Akademicki Ośrodek Jeździecki, w którym utrzymywane są konie wykorzystywane w dydaktyce i zajęciach wychowania fizycznego.