Działalność naukowa

Efektem wszystkich badań prowadzonych w Zakładzie, w ostatnim dwudziestoleciu jest ponad 300 publikacji naukowych i popularno – naukowych.

Klacze na pastwisku (fot. Angelika Cieśla)

 

Na dorobek naukowy Pracowni, a wcześniej Katedry Hodowli Koni składają się wieloletnie badania prof. dr Jana Grabowskiego nad koniem fiordzkim i ekonomicznym koniem roboczym oraz cykl badań poświęconych koniom arabskim. 

Uzyskane wyniki badań dotyczących opłacalności chowu koni w zależności od kierunku użytkowania, rasy i struktury własnościowej wskazują na celowość podjętych badań i konieczność ich kontynuacji, zwłaszcza w zakresie rozwoju agroturystyki i rekreacji konnej. Wskazania możliwości obniżenia kosztów utrzymania koni, jak i też doboru najodpowiedniejszych ras do rekreacji konnej i hipoterapii spełniły oczekiwania hodowców. 

Analiza stężeń wybranych pierwiastków, w tym również metali ciężkich surowicy krwi i sierści koni w zależności od rasy, wieku, płci dała wiele interesujących informacji z zakresu monitoringu skażenia środowiska. 

Przeprowadzone badania nad zrównoważeniem nerwowym koni pozwoliły wybrać najodpowiedniejsze osobniki przydatne w rekreacji. 

W cyklu badań osiągnięć zakresu behawioru koni ustalono istotny wpływ instynktów na kształtowanie się hierarchii w równoważnych wiekowo grupach. Obserwacje prowadzone w różnych ośrodkach hodowlanych umożliwiły ustalenie wpływu warunków atmosferycznych na zachowanie się koni na pastwisku oraz kształtowanie się instynktu macierzyńskiego w pierwszym okresie po porodzie. 

Do osiągnięć w zakresie badań nad polimorfizmem białek krwi koni należy zaliczyć badania nad monitoringiem zmian zachodzących w strukturze genetycznej koni różnych ras w zależności od preferowanego kierunku użytkowego np. przekształcenie typu koni półkrwi z wszechstronnie użytkowego na wierzchowy, wykorzystanie polimorfizmu białek krwi koni jako markerów szacowania wartości użytkowej koni oraz utworzenie na podstawie rankingu punktowego fenotypów hipotetycznego hemotypu ogiera półkrwi o najwyższej wartości użytkowej, stwierdzenie istotnych różnic między określonym fenotypem niektórych białek krwi a dzielnością wyścigową koni czystej krwi arabskiej. W chwili obecnej prowadzone są unikatowe na skalę światową badania nad polimorfizmem genu leptyny, hormonu wzrostu i cytochromu b w zależności od typu rasowego i użytkowego koni oraz poszukiwanie zależności między tym polimorfizmem a wartością użytkową koni. 

W związku z rosnącym zainteresowaniem hipoterapią i innymi formami animaloterapii w Pracowni realizowane są badania dotyczące wykorzystania zwierząt w terapii i rehabilitacji człowieka oraz zrównoważeniem nerwowym psów.