Wspomnienie

Zdjęcie przedstawiające Prof. dr hab. Krum Petkov

Pro memoria – Profesor Krum Petkov (1947–2015)

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko" - ks. J. Twardowski

W najdalszą z dróg odszedł od nas 26 listopada 2015 roku profesor dr hab. Krum Petkov – ceniony naukowiec i wychowawca młodzieży akademickiej, wybitny specjalista w dziedzinie żywienia zwierząt, długoletni kierownik Katedry Żywienia Zwierząt i Żywności, Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Prof. dr hab. Krum Petkov urodził się 16 stycznia 1937 r. w Rakowski w Bułgarii. Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami ukończył studia w 1959 r. na Uniwersytecie Agrotechnicznym w Plovdiv (Bułgaria). Kariera naukowa Prof. Petkova dzięki jego uporowi i zaangażowaniu przebiegała dynamicznie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1982 r. na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Szczecinie. Decyzją Ministra Szkolnictwa Wyższego 1 sierpnia 1983 r. został mianowany na stanowisko docenta, a 15 października 1991 r. - na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W roku 1994 Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora, a w 1998 r. Minister Edukacji Narodowej mianował Go profesorem zwyczajnym.

Profesor Petkov od 1986 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Akademii Rolniczej w Szczecinie (późniejszej Katedry Żywienia Zwierząt i Żywności Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie). Funkcję tę pełnił do 2006 r.

Na dorobek naukowy ś. p. prof. zw. dr hab. Kruma Petkova składają się książki i rozdziały w książkach, artykuły w zagranicznych czasopismach naukowych, w obcojęzycznych czasopismach wydawanych w Polsce, w ogólnokrajowych czasopismach naukowych, w zeszytach lokalnych, inne publikowane prace naukowe, prace i streszczenia w materiałach konferencyjnych międzynarodowych i krajowych, wdrożone rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, prace i projekty wyróżnione, nagrodzone, prace na rzecz podmiotów gospodarczych, opinie, ekspertyzy, ogółem ponad 339 pozycji. Z ważnych publikowanych pozycji warto wymienić skrypt do ćwiczeń ”Genetyka zwierząt i metody hodowlane” (współautor), przewodnik metodyczny z przedmiotu „Chów zwierząt” dla studentów ZSZ Wydziału Rolniczego (współautor), przewodnik metodyczny dla studentów zaocznych studiów magisterskich Wydziału Rolniczego (współautor), przewodnik metodyczny z zakresu żywienia zwierząt i paszoznawstwa dla studentów ZSZ (współautor), przewodnik metodyczny dla studentów zaocznych kierunku rolnictwo Wydziału Rolnego (współautor), podręcznik „Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo” (współautor).

Profesor Petkov brał czynny udział w pracach wielu rad naukowych i komisji uczelnianych i krajowych, w tym m.in.: Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, w pracach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Badań Naukowych oraz Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN – sekcji żywienia zwierząt; był członkiem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego.

Przez wiele lat prowadził różnorodne formy zajęć dla studentów, dzieląc się swoją wiedzą, wynikającą z zagranicznych i polskich badań naukowych. Prof. Petkov był bardzo lubiany przez studentów. Był uważany za wymagającego, ale bardzo sprawiedliwego nauczyciela akademickiego. Był autorem programów nauczania wielu przedmiotów na kilku specjalnościach. Pod jego kierunkiem ponad 100 osób napisało prace dyplomowe. Profesor Petkov wypromował siedmiu doktorów. Starał się docierać z wiedzą również do uczniów na wszystkich szczeblach edukacji. Wygłaszał pogadanki w szkołach podstawowych i średnich.

Za osiągnięcia zawodowe, naukowe i organizacyjne odznaczano Profesora wielokrotnie i nagradzano. Otrzymał między innymi: medal „Zasłużony dla Akademii Rolniczej w Szczecinie”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

My, uczniowie i wychowankowie prof. Kruma Petkova, mieliśmy wielkie szczęście, że mogliśmy spotkać go na swojej drodze i z nim pracować, czerpać z jego mądrości i doświadczenia. Zawsze chętnie dzielił się z nami swoją wiedzą, służył radą i wspierał przy doborze metody badawczej. Profesor był bardzo ciepły, dobry, pogodny i zawsze otwarty na drugiego człowieka.  

Pożegnaliśmy Profesora Kruma Petkova 1 grudnia 2015 r. na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Podczas uroczystości pogrzebowych licznie w ostatniej drodze towarzyszyli Mu przyjaciele, wychowankowie, współpracownicy, pracownicy Wydziału i Uczelni, a także koledzy z innych jednostek naukowych w Polsce.

Śmierć Profesora zaskoczyła wszystkich. Pozostawił niezrealizowane plany. Po odejściu Profesora Petkova pozostała pustka, której nie sposób wypełnić. W naszej pamięci pozostanie zawsze, jako człowiek uczciwy i życzliwy, który nigdy się nie poddawał i zawsze walczył z przeciwnościami.

Wszystkim nam będzie bardzo brakowało Pana Profesora Kruma Petkova.

Człowiek tak długo żyje, jak długo trwa pamięć o nim... A my pamiętać będziemy.

Wychowankowie, uczniowie i współpracownicy