• Baner Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
  • Baner Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
  • Baner Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

Wygłoszone referaty w ramach Koła PTZ w Szczecinie

W dniu 23.11.2022 r. Pan Prof. Vincent Cheng z Katedry Biotechnologii i Nauk o Zwierzętach, Narodowego Uniwersytetu Ilan, Tajwan, wygłosił referat pt. „Metabolity Bacillus jako alternatywa dla antybiotyków u zwierząt domowych; od fermentacji do walidacji"

Podczas wykładu poruszono następujące kwestie dotyczące produkcji i walidacji probiotyków: historię rozwoju antybiotyków, opracowanie pierwszych przeciwdrobnoustrojowych stymulatorów wzrostu (AGP), zasady działania AGP i ich znaczenie ekonomicznie poprzez poprawę wzrostu zwierząt i wykorzystania paszy, problemy związane ze stosowaniem antybiotyków wynikające z pojawienia się szczepów opornych, konsekwencje wprowadzenia zakazu stosowania antybiotyków w paszach (szczególnie u trzody chlewnej), kryteria oceny alternatyw dla AGP, udział państw regionu Azji i Pacyfiku w produkcji probiotyków i konsekwencje ekonomiczne tego zjawiska. W dalszej części wykładu Prelegent przedstawił główne zalety stosowania probiotyków, aspekty produkcji probiotyków przez bakterie z rodzaju Bacillus (szczególnie Bacillus licheniformis i Bacillus subtilis), korzyści ze stosowania probiotyków uzyskiwanych w wyniku fermentacji na podłożu stałym, właściwości wykorzystania metabolitów wtórnych produkowanych przez Bacillus (biosurfaktanty), rodzaje szczepów Bacillus wytwarzających biosurfaktanty oraz proces biosyntezy surfaktyny, metody analizy metabolitów wtórnych Bacillus, test stabilności produktów fermentacji Bacillus, działanie przeciwbakteryjne surfaktyny. Pan Profesor omówił także zastosowanie probiotyków do zwalczania dyzenterii świń, infekcji wywoływanych przez Clostridium perfringens, martwiczego zapalenia jelit, epidemicznej biegunki świń (poprzez inaktywację wirusów osłonkowych) oraz kokcydiozy. Referat wzbudził duże zainteresowanie wśród studentów i członków Koła. W zebraniu wzięło udział 46 osób.

 

Fot. Gość honorowy spotkania prof. dr hab. Vincent Cheng z Tajwanu

 

 

W dniu 21.06.2022 roku Pan Prof. dr hab. Paulius Matusevičius z Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu, Akademii Weterynaryjnej, wygłosił referat

pt. „Litewski Uniwersytet Nauk o Zdrowiu największą instytucją szkolnictwa wyższego w dziedzinie nauk biomedycznych i rolniczych na Litwie”.

 

Zebranie rozpoczęło się powitaniem gości z Litwy Pana Profesora dr Pauliusa Matusevičiusa i Doktor Ramutė Mišeikienė . Referat, który wygłosił Pan Profesor Paulius Matusevičius poświęcony był przedstawieniu Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu, jego struktury i możliwości kształcenia studentów międzynarodowych. Na początku swojej prelekcji Pan Profesor przedstawił zebranym Litwę i jej najważniejsze miasta, w tym Kowno, w którym mieści się Uczelnia. Jak powiedział Pan Profesor, Litewski Uniwersytet Nauk o Zdrowiu z Kowna powstał 12 lat temu z połączenia Akademii Medycznej i Akademii Weterynaryjnej. Profesor podkreślał, że Akademia Weterynaryjna na Litwie powstała w 1936 roku. W jej strukturze działają dwa Wydziały – Wydział Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydział Nauk o Zwierzętach. Pan Profesor przedstawił strukturę obu Wydziałów oraz przedstawił możliwości kształcenia dla studentów międzynarodowych, m.in. z Polski. W zebraniu wzięło udział 31 osób.

 

Fot. Goście honorowi spotkania – Pani dr Ramutė Mišeikienė i Pan Profesor Paulius Matusevičius

 

W dniu 25 listopada 2021 r. Pani Dr Anna Żywicka z Katedry Mikrobiologii i Biotechnologii, z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, ZUT w Szczecinie wygłosiła referat

pt.: „Probiotechnologia - zastosowanie pożytecznych mikroorganizmów w produkcji zwierzęcej”.


Prelegentka w swoim wystąpieniu poruszyła bardzo aktualny temat stosowania probiotyków, jako dodatku do pasz dla zwierząt gospodarskich. Probiotyki stosowane w formie dodatku do paszy stają się coraz bardziej popularne jako jedna z alternatyw dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu, całkowicie zakazanych od 1 stycznia 2006 r. w krajach Unii Europejskiej (Rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej nr 1831/2003, 2003). Wzrost zainteresowania probiotykami wynika z udowodnionych pozytywnych efektów ich stosowania w żywieniu zwierząt gospodarskich. Wykazano, że wpływają one korzystnie na ograniczenie aktywności patogenów w obszarze przewodu pokarmowego, stymulują odporność gospodarza, poprawiają wchłanianie składników odżywczych, a w końcowym efekcie poprawiają wydajność zwierząt. W referacie zwrócono uwagę na czynniki wpływające na skuteczność stosowania probiotyków oraz skutki uboczne ich stosowania. Prelegentka przedstawiła również najnowsze strategie jakie należy przyjąć, aby zwiększyć skuteczność stosowania probiotyków w żywieniu zwierząt. Referat wzbudził duże zainteresowanie wśród studentów i członków Koła. W zebraniu wzięło udział 38 osób.

 

W dniu 29 marca 2021 r. Pani Dr Katarzyna Królaczyk z Katedry Anatomii Zwierząt i Zoologii Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie wygłosiła dwa referaty on-line na platformie internetowej MS Teams.

 ·         „Tworzywa sztuczne w środowisku”

·         „Recykling/upcykling wybranych odpadów”

Referaty, które wygłosiła Prelegentka były poświęcone bardzo aktualnym problemom związanym z wytwarzaniem, recyklingiem oraz z utylizacją materiałów z tworzyw sztucznych. Oba referaty okazały się bardzo interesujące i bogate ilustracyjnie. W pierwszym referacie pt. „Tworzywa sztuczne w środowisku” prelegentka stwierdziła, że wyprodukowanie torby z tworzywa sztucznego w 1960 roku miało na celu wprowadzenie do obrotu taniego, elastycznego produktu wielorazowego, który zastąpiłby ówczesne opakowania. Niestety z biegiem lat zamiłowanie do produktów z tworzyw sztucznych doprowadziło do masowej produkcji nie tylko opakowań ale także „plastikowych” przedmiotów. Do 2010 roku światowa produkcja tworzyw sztucznych wzrosła do 245 mln ton rocznie. Doprowadziło to do narastającego zanieczyszczenia środowiska naturalnego odpadami z tworzyw sztucznych. W drugim referacie pt. „Recyckling/upcykling wybranych odpadów” Pani Doktor Królaczyk poinformowała słuchaczy, że pogarszająca się sytuacja środowiska zainspirowała wielu ludzi do walki z nagromadzonymi odpadami. Szczególną wagę przyłożono do uwolnienia środowiska od tworzyw sztucznych. Powstało kilka godnych uwagi projektów, tj. Ocean Cleanup, który zakłada likwidację 90% odpadów z oceanów do 2040 roku. Prelegentka w trakcie wykładów podkreślała, że należy edukować społeczeństwo i zachęcać pojedynczych ludzi do postępowania zgodnie z aktualnym trendem zero waste, którego celem jest ograniczenie wytwarzania odpadów przez pojedyncze gospodarstwo domowe. Największe znaczenie ma tutaj: segregowanie śmieci, ograniczenie zakupów, kompostowanie i poddawanie recyklingowi/upcyklingowi produktów, które można jeszcze użyć. Doniesienia ze świata są optymistyczne. Okazało się, że z tworzyw sztucznych można zbudować osiedlowe drogi a nawet domy. Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Planeta albo plastik. Wybór należy do nas. Referaty wzbudziły duże zainteresowanie wśród słuchaczy i pobudził do dyskusji. W zebraniu wzięły udział 53 osoby.

LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Szczecinie

LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, z tematem przewodnim ,,Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska" został zorganizowany przez Szczecińskie Koło PTZ i odbył się w dniach 18-20 września 2019 roku na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 170 osób. Zjazd odbył się dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zadanie finansowane w ramach umowy 540/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę) oraz pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego i Prezydenta Miasta Szczecin. Konferencja była spotkaniem przedstawicieli: rolników, administracji państwowej i samorządowej oraz naukowców w ramach działań Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. W konferencji wzięło udział wiele osób bezpośrednio i pośrednio powiązanych ze sferą rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego oraz naukowców i studentów związanych z kierunkami studiów w których istotnymi obszarami są ekologia, dobrostan, rolnictwo zrównoważone i ochrona środowiska oraz żywność i żywienie ekologiczne. Celem Zjazdu było przedstawienie wyzwań i problemów, z jakimi spotykają się działania współczesnych zootechników realizowane w warunkach rolnictwa zrównoważonego i ochrony środowiska. Uczestników zjazdu powitała przewodnicząca Szczecińskiego Koła PTZ dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska, prof. ZUT, następnie krótkie przemówienia okolicznościowe wygłosili: Jego Magnificencja Rektor ZUT w Szczecinie dr hab. Jacek Wróbel, prof. ZUT następnie Dziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt w Szczecinie dr hab. Arkadiusz Pietruszka. prof. ZUT, oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego prof. dr hab. Roman Niżnikowski, który jednocześnie dokonał oficjalnego otwarcia zjazdu używając do tego celu tradycyjnego „dzwoneczka”. W pierwszej części wydarzenia wręczono uroczyście Pani prof. dr hab. Bogumile Pilarczyk (ZUT w Szczecinie) odznaczenie ,,Zasłużony dla rolnictwa” nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (fot.). W kolejnej część uroczystości wręczono nagrody laureatom 12. edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych i 36. edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych. Przyznano również nagrodę specjalną im. Profesora Bronisława Raka dla autora najlepszej pracy magisterskiej w aktualnej edycji konkursu mgr inż. Dominice Głowackiej za pracę pt. „Genotoksyczność wybranych fitoestrogenów podawanych wraz z dietą u jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedtii)” wykonaną pod opiekę naukową dr Małgorzaty Rzepkowskiej (Samodzielny Zakład Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury, SGGW w Warszawie). Uroczyste otwarcie uświetnił występ wokalny Pana Mgr inż. Wojciecha Majsakowskiego (absolwenta Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, kierunku zootechnika) oraz Aleksandry Śliwowskiej i Pana Krzysztofa Figla (Akademia Sztuki w Szczecinie) (fot). Wszyscy uczestnicy konferencji byli oczarowani i wzruszeni oprawą muzyczną.

W pierwszym dniu konferencji po przerwie obiadowej odbyły się obrady ,,Okrągłego stołu” o charakterze panelu dyskusyjnego pod tytułem pt.: „Nauki zootechniczne dla poprawy dobrostanu zwierząt”. W pierwszym dniu odbył się cykl referatów plenarnych: Pani Prof. dr hab. Krystyna Cybulska oraz Pan  Mgr Wojciech Kucaj z Zakładu Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wygłoszą wykład nt: „Poprawa jakości wody z wykorzystaniem biofiltracyjnych platform roślinnych. Stan i perspektywy w Polsce i na świecie”. Następnie Pan Dr hab. Jacek Walczak – Kierownik Zakładu Systemów i Środowiska Produkcji Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego przedstawi wykład pt. „Precyzyjny chów zwierząt a środowisko naturalne” a Pan Prof. dr hab. Zenon Nogalski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nt. „Produkcja wołowiny z uwzględnieniem ochrony środowiska i wymagań konsumenta”. Obrady Okrągłego Stołu pt: „Nauki zootechniczne dla poprawy dobrostanu zwierząt” stanowiły cykl wystąpień krajowych naukowców zakończony obszerną dyskusją. W tej części obrad poświęcono dużo uwagi na rolnictwo, które powinno być zrównoważone i stanowić integralną część gospodarki. Aby zachować różnorodność biologiczną oraz skutecznie zabezpieczyć dziedzictwo przyrody i dokonania naszych przodków w dziedzinie upraw roślin i hodowli zwierząt. W trakcie obrad w Sekcjach: Sekcja Chowu i Hodowli Bydła, Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Sekcja Chowu i Hodowli Koni, Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Amatorskich i Dzikich, Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych, omawiane były istotne obecnie problemy dotyczące zagospodarowania odpadów pochodzenia zwierzęcego z ograniczeniem ich oddziaływania na stan środowiska, intensywną produkcję zwierzęcą a ochroną otaczającego krajobrazu i zachowanie bioróżnorodności szczególnie na obszarach chronionych. Poruszona została problematyka dotycząca ochrony gatunkowej cennych przyrodniczo obszarów pod względem flory i fauny, co stanowiło ważny element dyskusji podczas prezentowanych doniesień naukowych.  Młodzi naukowcy biorący udział w konferencji otrzymali  nagrody ufundowane przez organizatorów i osoby wspierające wydarzenie. Mając na uwadze promocje zachodniopomorskich obszarów rolniczych i leśnych, prezentacje lokalnych zasobów naturalnych oraz popularyzacje szeroko rozumianej ochrony środowiska regionu dla uczestników tegorocznego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego przygotowano wyjazd specjalistyczny (Fot.), którego organizatorem była Pani dr hab. inż. Katarzyna Michałek. Uczestnicy konferencji w trakcie Zjazdu specjalistycznego mieli okazję zapoznać się z najbardziej atrakcyjnymi miejscami województwa Zachodniopomorskiego oraz wybrzeża Bałtyku. Zorganizowana został również wycieczka po Szczecinie. Podsumowując przebieg LXXXIV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, należy zwrócić uwagę na różnorodność podejmowanych tematów z zakresu dobrostanu zwierząt, ich chowu i hodowli w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska. Formuła zjazdu okazała się interesująca, bowiem prezentowane podczas wydarzenia treści uznano za użyteczne zarówno z teoretycznego jak i praktycznego znaczenia. Wymiernym efektem konferencji było wydanie materiałów konferencyjnych w postaci monografii pt.:,,Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska”., którą otrzymali zarówno uczestnicy Zjazdu jak i wszyscy goście zaproszeni.

Wszystkim uczestnikom zjazdu dziękujemy za tak liczne przybycie i wszystkie pochlebne opinie dotyczące organizacji Zjazdu PTZ. Cieszymy się, że mogliśmy gościć Państwa  w Szczecinie.

 

 

 

 

 

 

 

Foto: archiwum

 

23. W dniu 26 kwietnia 2019 r. Pani Magdalena Góralska z Katedry Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin, Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ZUT wygłosiła dwa referaty w siedzibie Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Szczecinie, dotyczące:

  • „Zastosowanie markerów molekularnych w hodowli roślin”,
  • ,,Zastosowanie markerów molekularnych w hodowli zwierząt”.

Prelegentka omówiła zagadnienia związane z klasyczną hodowlą twórczą, polegającą na doskonaleniu zwierząt i roślin z pokolenia na pokolenie prowadząc do uzyskania odmian czy ras o lepszych parametrach użytkowych. Podawała liczne przykłady zobrazowane materiałami ilustracyjnymi co wzbudziło duże zainteresowanie słuchaczy. Podkreślała także, że na ostateczną efektywność procesu hodowlanego wpływa wiele czynników, zarówno genetycznych jak i środowiskowych. Istotne jest zrozumienie podłoża genetycznego cechy, które w dużej mierze decyduje o fenotypie, a tym samym o wartości użytkowej. Klasyczna hodowla zarówno roślin jak i zwierząt opiera się na selekcji pożądanych osobników, bazując na cechach fenotypowych.  Proces ten jest nie tylko pracochłonny, ale także czasochłonny. Opracowanie technologii markerów molekularnych do zdefiniowania genotypu i tym samym przewidzenia ekspresji cechy ważnej gospodarczo w każdym osobniku stały się niezbędnym narzędziem we współczesnej hodowli roślin uprawnych oraz zwierząt użytkowych. Umożliwiły one zrozumienie podłoża genetycznego oraz sposobu dziedziczenia wielu cech ważnych gospodarczo. Powiązanie markerów molekularnych z ważną agronomicznie cechą powala na zastosowane ich w kolejnych etapach tworzenia odmian czy ras hodowlanych. Prelegentka  podkreślała, że szerokie zastosowanie markerów molekularnych dotyczy wielu strategii hodowlanych, w tym selekcji wspomaganej markerami, krzyżowanie wspomagane markerami, selekcji cyklicznej wspomaganej markerami czy selekcji genomowej. Współcześnie stosowna hodowla molekularna skraca czas oraz obniża koszty procesu wytwarzania nowych odmian oraz udoskonala selekcje pożądanych osobników.

Referat wzbudził duże zainteresowanie wśród studentów i członków Koła. W zebraniu wzięło udział – 34 osoby.

Foto:  Ewa Czerniawska-Piątkowska

 

22. W dniu 22 listopada Pani prof. Viktoria Havryliak z Katedry Technologii Substancji Biologicznie Czynnych, Farmacji i Biotechnologii Politechniki Lwowskiej wygłosiła wykład w siedzibie Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Szczecinie, dotyczący „Wpływu żywienia mineralnego na produkcyjność różnych ras owiec utrzymywanych na Ukrainie”.     

Prelegentka zwróciła szczególną uwagę na czynniki, mające wpływ na zapotrzebowanie owiec na składniki mineralne, przyczyny nadmiaru i niedoboru tych składników w organizmie oraz mogące wystąpić interakcje pomiędzy nimi. W dalszej części wykładu przedstawiła wydajność mleczną, skład chemiczny mleka, owiec różnych ras utrzymywanych na Ukrainie (m.in. rasy ukraińsko karpackiej, precos oraz karakuł). Duża część wykładu poświęcona była zagadnieniom związanym ze składem mineralnym wełny. W przedstawionych badaniach dokonano oceny wpływu pierwiastków mineralnych (S, Zn, Cu, J, Co) i suplementu  tłuszczowego na produkcyjność i wartość biologiczną mleka owiec rasy precos. Zawartość poszczególnych składników oznaczano w wełnie owiec. Pani Profesor wykład zakończyła krótkim podsumowaniem i zapoznaniem z interesującymi miejscami oraz historią Lwowa.

Referat wzbudził duże zainteresowanie wśród pracowników naukowych, studentów i członków Koła. W zebraniu wzięło udział – 54 osoby.

Foto archiwum

 

21. W dniu  16 listopada 2018 r. Pan Mateusz Wilk z firmy Interquell wygłosił wykład w siedzibie Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Szczecinie, dotyczący „Żywienie psów karmami suchymi oraz specyfikacja karm Happy Dog”.     

Referat, który wygłosił Pan Mateusz Wilk (country manager Poland), reprezentujący Interquell – Happy Dog oraz Happy Cat, był bardzo intersujący. Dowiedzieliśmy się dużo ciekawych informacji o korzeniach rodzinnego przedsiębiorstwa Interquell w Bawarii (Niemcy). W 1950 r. przędsiębiorstwo wprowadziło pionierską innowację – wykorzystując najnowsze technologie i odpowiednią maszynerię, wyprodukowano płatki zbożowe, które po połączeniu z mięsem, stanowiły pierwszą kompletną karmę dla psów. Rok później ruszyła produkcja płatków ziemniaczanych w celu uszlachetnienia ziemniaków i przedłużenia ich przydatności do spożycia jako karmy dla zwierząt. Marka jest dzisiaj dostępna nie tylko w Niemczech, ale także w całej Europie, niektórych krajach azjatyckich, afrykańskich i Południowej Ameryce. Działa na trzech Kontynentach. Obecnie produkty firmy Happy Dog są eksportowane do ponad 66 krajów. Wszystkie suche karmy są produkowane w rodzinnym przedsiębiorstwie w Wehringen. Oferowany asortyment jest skierowany do psów i kotów, korzystając w recepturach z wielu różnorodnych źródeł białka zwierzęcego – z mięsa, ryb i drobiu. Dla psów, które cierpią z powodu alergii pokarmowych, w ofercie można znaleźć karmy tylko z jednym źródłem białka. Ciekawostką jest, że w składzie karm znajdziemy również zioła. Poza kamami dla psów i kotów w różnych grupach wiekowych są też przekąski i produkty specjalne. Podczas wystąpienia Pana Mateusza słuchacze mogli dowiedzieć się także jak należy dopasowywać karmy, aby zaspokajały indywidualne potrzeby psa i kota.

Referat wzbudził duże zainteresowanie wśród studentów i członków Koła. W zebraniu wzięło udział – 46 osób.

Foto archiwum

 

20. W dniu 30 maja 2018 r. Pan Bartosz Nowak z firmy Biovico wygłosił wykład w siedzibie Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Szczecinie, dotyczący profilaktyki oraz leczenia chorób zwyrodnieniowych stawów zwierząt towarzyszących. 

W wykładzie poruszono zagadnienia związane m.in. z problemami, dotyczącymi chorób stawów psów. Tematem przewodnim była choroba zwyrodnieniowa stawów u psów, a mianowicie przyczyny, objawy, leczenie i rehabilitacja. Słuchacze poznali budowę chrząstki stawowej, co pozwoliło na lepsze zrozumienie dalszej części wykładu. Omówiono również działania profilaktyczne, zapobiegające temu schorzeniu. Duże zainteresowanie wśród uczestników wzbudziła tematyka z zakresu zagadnień związanych z odpowiednią chondroprotekcją oraz medycyną regeneracyjną. Prelegent omówił zagadnienia dotyczące chondroprotetyków stosowanych w leczeniu choroby zwyrodnieniowej zwierząt. Przedstawione zostało również laboratoryjne pozyskiwanie osocza bogatopłytkowego.

Referat wzbudził duże zainteresowanie wśród pracowników naukowych, studentów i członków koła oraz uczniów Technikum Weterynaryjnego, o czym świadczyła liczna frekwencja – 48 osób.

 Na zdjęciu wykład Pana Bartosza Nowaka z firmy Biovico

Foto ze zbiorów Bartosza Nowaka z firmy Biovico 

 

19. W dniu 25 stycznia 2018 r. został wygłoszony referat przez Pana dr. Andrzeja Wróbla z firmy Trouw Nutrition pt. „Stres cieplny u zwierząt”.

 25 stycznia dr inż. Andrzej Wróbel z ramienia Trouw Nutrition przeprowadził wykład w siedzibie Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Szczecinie, dotyczący m.in. problemu stresu cieplnego u zwierząt oraz możliwości zmniejszenia jego skutków. W pierwszej części wykładu przedstawiono historię firmy Nutreco/Trouw Nutrition oraz krótką charakterystykę produktów oferowanych dla poszczególnych gatunków zwierząt na polskim rynku. Zwrócono uwagę na prowadzoną w firmie kontrolę jakości produktów od początkowego etapu, czyli surowca aż do momentu odbioru przez kupującego. Omówiono rolę oraz sposób działania betainy i jej wykorzystanie przez różne gatunki zwierząt. Czynniki żywieniowe i środowiskowe panujące w warunkach intensywnej produkcji zwierzęcej wpływają na zaburzenia składu mikroflory jelitowej zwierząt. Ma to swoje konsekwencje w pogorszeniu wyników produkcyjnych oraz podwyższeniu kosztów leczenia. W badaniach naukowych udowodniono korzyści wynikające ze stosowania betainy w żywieniu zwierząt monogastrycznych. Betaina jest doskonałym naturalnym osmolitem, sprawnie wchłanianym przez komórki, nie wywierając na nie żadnego negatywnego wpływu. Dodatkowo chroni makrocząsteczki komórkowe przed inaktywacją. Wpływa m.in. na utrzymywanie się właściwej równowagi wodnej w komórce i w tkankach. Po raz pierwszy betainę zastosowano w pokarmie dla ryb i zaobserwowano istotna poprawę w ich bytowaniu. Stosowanie betainy jako suplementu diety do pasz spowodowało również u różnych gatunków zwierząt m.in. wzrost przyrostów masy zwierząt, polepszenie jakości mięsa. W badaniach na kurczętach z objawami kokcydiozy po podaniu betainy stwierdzono zwiększoną strawność lizyny, białka, tłuszczu i karotenoidów. Dodatkowo podczas cyklicznie zmieniającego się stresu termicznego oraz oddziaływania kokcydiów jako czynników stresowych kurczęta otrzymujące w diecie betainę lepiej zatrzymywały wodę w organizmie niż kurczęta, które tego suplementu nie otrzymywały. Z prezentowanych wyników badań wynika również, że betaina powinna stanowić kluczowy element strategii minimalizacji strat powodowanych stresem termicznym u drobiu. Stanowi również wartościowy czynnik w poprawie statusu zdrowotnego i ekonomicznego chowu brojlerów kurzych i indyków. W normalnych warunkach produkcyjnych dzięki dodatkowi 1,0–1,5 kg na tonę betainy do paszy, średnio można uzyskać 3 proc. poprawę wydajności produkcji mięśni piersiowych

Referat wzbudził duże zainteresowanie wśród studentów i członków Koła. W zebraniu wzięło udział 33 osoby.

(Fot. Ewa Czerniawska-Piątkowska)

 

18. W dniu 15 listopada 2017 r. został wygłoszony referat przez Pana Doktora Petra Slama z Katedry Morfologii, Fizjologii i Genetyki Zwierząt Uniwersytetu Mendla w Brnie pt. „Apoptosis of lymphocytes and cytokine production in inflamatory response of the bovine mammary gland.

Pan dr inż. Petr Slama przedstawił w sposób bardzo interesujący oraz przystępny dla szerokiego grona słuchaczy obecny stan wiedzy oraz wyniki swoich badań związanych z apoptozą oraz produkcją cytokin w odpowiedzi na zapalenie gruczołu mlekowego u krów mlecznych. Pan dr inż. Petr Slama przedstawił główne problemy związane z Mastitis zarówno ekonomiczne jak i w opiece oraz leczeniu chorych zwierząt. Podczas swojego wykładu przypomniał również słuchaczom przebieg i znaczenie procesu apoptozy w kontekście zapalenia gruczołu mlekowego.

Wykład został bardzo dobrze przyjęty przez uczestników zebrania. W zebraniu uczestniczyło blisko 50 osób.

(Fot. Katarzyna Michałek)

 

17. W dniu 21 listopada  2017 r. został wygłoszony referat pt. „Budowa limfatycznego łożyska wybranych narządów zwierząt” przez Pana prof. dr. hab. Volodymyra Kostiuka z National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.

Prof. dr hab. Volodymyr Kostiuk przeprowadził bardzo interesujący, na wysokim poziomie, wykład dotyczący zagadnień weterynaryjnych w chowie zwierząt gospodarskich. Omówił układ limfatyczny, obejmujący narządy oraz naczynia limfatyczne wybranych gatunków zwierząt domowych i gospodarskich. Szczegółowo na kolorowych fotografiach wykonywanych przy pomocy mikroskopu elektronowego pokazywał grudki limfatyczne i węzły chłonne oraz śledzionę. Prezentacja została wzbogacona o materiał filmowy, przedstawiający metodykę badań. Wykład wzbudził zachwyt i został entuzjastycznie przyjęty przez uczestników.

Referat wzbudził duże zainteresowanie wśród studentów i członków Koła. W zebraniu wzięło udział 38 osób.

(Fotografie Ewa Czerniawska-Piątkowska)

Od lewej: dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska, prof. Volodymyr Kostiuk,  dr hab. Arkadiusz Terman, Oksana Voloshchuk (Foto archiwum)

 

16. W dniu  29 maja  2017 rzostał wygłoszony referat pt. „Żywność XXI wieku przez Panią dr hab. Małgorzatę Jakubowską z Katedry Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej ZUT w Szczecinie.

Wzrost wymagań konsumentów wobec produkowanej żywności, wyłonił nową odmianę żywności „żywność nowej generacji”. Jest to tzw. nowa żywność (novelty food), dzieląca się na trzy zasadnicze grupy: żywność funkcjonalna, żywność wygodna i żywność transgeniczna. Charakteryzuje się ona wysoką jakością i zaspokaja nawet największe wymagania konsumentów. Oprócz składników odżywczych, zawiera substancje dodatkowe oraz naturalne substancje bioaktywne. Uzyskuje się nią dzięki składnikom wyizolowanym z organizmów genetycznie modyfikowanych lub z zastosowaniem tych organizmów, a także przy użyciu nowych technologii (żywność wygodna). Uzupełnianie żywności w substancje dodatkowe (żywność funkcjonalna) i wprowadzenie do obrotu żywności transgenicznej jest regulowane specjalnymi aktami prawnymi w poszczególnych państwach jak i samej Unii Europejskiej. Stosowanie substancji bioaktywnych oraz spożywanie żywności GMO budzi wśród ludzi zastrzeżenia i lęki ze względu na niedostateczną wiedzę na temat mechanizmów ich działania w organizmie, biodostępności i interakcji z innymi składnikami żywności. Prelegentka podkreśliła, że niepokój budzi również wśród konsumentów stosowanie w żywności wygodnej konserwantów oraz utrata wartości zdrowotnej tej żywności, która powstaje w trakcie procesów utrwalania. Natomiast korzyści to: pozytywny wpływ na zdrowie, polepszenie samopoczucia, zapobieganie chorobom, oszczędność czasu, nieograniczony dostęp do produktów sezonowych, ograniczenie zużycia pestycydów, przedłużenie trwałości żywności oraz lepsza wartość odżywcza i sensoryczna żywności funkcjonalnej i transgenicznej. 

Referat cieszył się dużym zainteresowaniem wśród studentów i członków Koła. W zebraniu wzięło udział 53 osoby.

 15. W dniu 14 marca 2017 r. został wygłoszony referat przez Pana dra Adama Lepczyńskiego z Katedry Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki ZUT w Szczecinie pt. „Analiza składu białkowego osocza krwi konia (equus caballus).

Głównymi celami omawianego wykładu przedstawionego przez Prelegenta były: analiza składu białkowego osocza krwi konia oraz określenie efektywności usuwania białek wysokokopijnych, a także współczynnika wzbogacenia frakcji białek średnio- i niskokopijnych.  Analizy przeprowadzono na osoczu krwi trzech klaczy szlachetnej pół krwi. W celu sporządzenia map białkowych osocza krwi koni do rozdziału białek zastosowano elektroforezę dwukierunkową, a narzędziem do identyfikacji rozdzielonych białek był spektrometr masowy typu MALDI-ToF. W wyniku identyfikacji rozdzielonych białek, udało się określić tożsamość 136 spotów białkowych reprezentujących 46 produktów genowych. Wśród nich 22 produkty genowe nie były wcześniej zidentyfikowane na żelach 2-D reprezentujących osocze krwi konia. Analiza Gene Ontology zidentyfikowanych produktów genowych wykazała, że niemal 30 proc. zidentyfikowanych białek należy do kaskad układu dopełniacza i krzepnięcia krwi. Te dane, a także opracowana metodyka wskazują na możliwość ich zastosowania w monitorowaniu stanu zdrowia zwierząt, a także poszukiwania białkowych wskaźników procesów patofizjologicznych. Zastosowanie narzędzi, bazujących na bibliotekach heksapeptydów, do usuwania białek wysokokopijnych znacząco redukuje koncentrację: albumin, immunuglobulin G oraz transferryny z prób osocza krwi, jednocześnie znacznie podwyższając koncentrację białek niskokopijnych, umożliwiając analizę ich ekspresji, pierwotnie ograniczoną ich niskim stężeniem. 

Referat wzbudził duże zainteresowanie wśród studentów i członków Koła. W zebraniu wzięło udział 48 osób.

14.   W dniu 30 listopada 2016 r. został wygłoszony referat pt. Wykorzystanie termografii w diagnostyce chorób zwierząt przez Panią dr Katarzynę Pęzińską-Kijak z Akademii Rehabilitacji i Diagnostyki Zwierząt w Szczecinie.

W wykładzie Prelegentka szczegółowo omówiła czym zajmuje się termografia. Termografia (IRT) jest nieinwazyjną, bezkontaktową i bezpieczną metodą wykorzystywaną do wykrywania zmian temperatury powierzchniowej u zwierząt. Dzięki temu pomiary można wykonać w warunkach bezstresowych dla zwierzęcia. Metoda ta ze względu na bezinwazyjność może być wykonywana zarówno u młodych jak i starszych zwierząt oraz ciężarnych samic bez konieczności ich uśpienia. Podczas wykładu przeanalizowano kilka przypadków zmian chorobowych występujących u zwierząt i przedstawiono na czym polega diagnostyka opierająca się o termografię oraz jakie wnioski można wyciągnąć na po badaniu zwierzęcia. 

Referat wzbudził duże zainteresowanie wśród studentów i członków Koła. W zebraniu wzięło udział 54 osoby.

 

13.   W dniu 7 czerwca 2016 r. został wygłoszony referat pt. Wykorzystanie zakwaszaczy w żywieniu zwierząt przez Pana dra Andrzeja Wróbla z firmy Trow Nutrition.

Na początku przedstawiono historię firmy Nutreco / Trouw Nutrition oraz krótką charakterystykę produktów oferowanych dla poszczególnych gatunków zwierząt na polskim rynku. Zwrócono uwagę na prowadzoną w firmie kontrolę jakości produktów od początkowego etapu, czyli surowca aż do momentu odbioru przez kupującego. W początkowej części wykładu omówiono rolę oraz sposób działania produktu Selacid® Gree Growth. Wycofanie antybiotykowych stymulatorów wzrostu – (AGP) jest już faktem. Obecnie istnieje konieczność dokonywania wyboru innych produktów dostępnych na rynku. Wśród wielu możliwych a jednocześnie uniwersalnych (możliwość stosowania u wszystkich gatunków) rozwiązań, czołowe miejsce zajmuje koncepcja oparta na wykorzystaniu kompozycji krótko i średnio łańcuchowych kwasów tłuszczowych – SCFA i MCFA. Taką, dokładnie przebadaną in vitro i in vivo, i opatentowaną mieszaninę stanowi Selacid® Green Growth produkcji Selko.

Kwasy organiczne są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie jako naturalne składniki roślin i tkanek zwierzęcych. Powstają również na skutek fermentacji węglowodanów, przez drobnoustroje. U drobiu proces ten występuje głównie w jelicie grubym. Dotychczas, kwasy organiczne były znane bardziej jako konserwanty środków spożywczych a mniej jako zakwaszacze do pasz. Ich aktywność antybakteryjna i antygrzybowa (selektywne w stosunku do konkretnych ras patogenów, blokowanie lub spowolnianie ich wzrostu) dokonuje się przez obniżanie pH paszy lub wody do picia. Działając bezpośrednio - "w komórce" patogenu, ograniczają jego populację a pośrednio, redukując pojemność buforową paszy wpływają na fizjologię przedżołądka.

Ważnym elementem działania kwasów jest zakwaszenie przewodu pokarmowego z uwzględnieniem korzystnego wpływu na konwersję pepsynogenu w pepsynę. Skuteczność kwasów w hamowaniu rozwoju mikroorganizmów jest uzależniona od wielkości współczynnika pKa, wyraża on poziom pH przy którym dysocjacji ulega 50% cząsteczek kwasu. Kwasy organiczne z wysokim współczynnikiem pKa są bardziej skuteczne jako konserwanty, a ich efektywność w zwalczaniu mikroorganizmów wzrasta wraz ze wzrostem długości łańcucha i poziomu nienasycenia. W dalszej części wykładu omówiono efekty działania kwasów organicznych w paszy oraz w przewodzie pokarmowym zwierząt. Na podstawie badań prowadzonych przez pracowników firmy Trow Nutrition stwierdzono, że testy wykonane na różnych gatunkach zwierząt potwierdzają przydatność Selacidu® Green Growth jako środka stabilizują- cego rozwój pożytecznej mikrofl ory przewodu pokarmowego oraz poprawiającego wskaźniki produkcyjne poprzez wzajemne, synergistyczne działanie SCFA i MCFA. Zdaniem doktora Andrzeja Wróbla analiza dostępnej literatury można jednoznacznie stwierdzić, iż Selacid® Green Growth stanowi idealną alternatywę dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu.

Referat był bardzo interesujący, poparty wieloma wynikami badań. Przez cały czas Pan dr Andrzej Wróbel podtrzymywał kontakt z młodzieżą poprzez 
zadawanie pytań i dyskusję. Na koniec nagrodził najbardziej aktywne osoby symbolicznymi gadżetami. W zebraniu wzięło udział 45 osób.

 

Wykład Pana dra Andrzeja Wróbla z Firmy Trow Nutrition (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

 Od lewej dr Andrzej Wróbel, następnie prof. dr. hab. Jan Udała (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

 

12.  W dniu 2 czerwca 2016 r. został wygłoszony referat pt. Analiza zmian proteomu wątroby rosnących prosiąt żywionych dietą suplementowaną 1-proc. lub 3-proc. wodnym wyciągiem inuliny przez Panią dr inż. Agnieszkę Herosimczyk z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie.

Spośród bioaktywnych składników diety, szczególne zainteresowanie, w kontekście ich działania prozdrowotnego wzbudzają prebiotyki, do których zalicza się między innymi inulinę. Korzystny wpływ diety wzbogaconej o tego typu fruktany bierze swój początek w przewodzie pokarmowym, głównie w jelicie grubym. Największy wpływ tych składników diety manifestowany jest w okrężnicy, gdzie stymulują wzrost m.in. bifidobakterii. Ich zwiększone namnażanie przyczynia się do wzrostu syntezy krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (KKT), do których zaliczane są m.in. kwas octowy, propionowy i masłowy. Wyniki licznych badań wskazują, że duże ilości kwasu propionowego i masłowego dostają się z jelit do wątroby za pośrednictwem żyły wrotnej. Ponadto wątroba zaangażowana jest w wiele fizjologicznych funkcji między innymi w metabolizm lipidów. Biorąc powyższe pod uwagę Prelegentka podjęła się badań, których celem była ocena wpływu podaży diety z dodatkiem 1-proc. lub 3-proc. wodnego wyciągu inuliny z korzenia cykorii na zmiany proteomu wątroby rosnących prosiąt i podczas wykładu omówiła efekty tych badań. Wyniki niniejszych badań wskazują jednoznacznie, że podaż diet eksperymentalnych wpłynęła istotnie na obniżenie ekspresji białek cytoszkieletu hepatocytów prosiąt. Wydaje się również, że podaż inuliny wpływa na obniżenie ekspresji białek, które w sposób pośredni lub bezpośredni zaangażowane są w proliferację i migrację hepatocytów u rosnących prosiąt, nie mniej jednak zdaniem Pani dr inż. Agnieszki Herosimczyk poznanie dokładnego mechanizm wymaga dalszych badań.

Referat cieszył się dużym zainteresowaniem wśród studentów i członków Koła. W zebraniu wzięło udział 40 osób.

Wykład Pani dr inż. Agnieszki Herosimczyk (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

 

11. W dniu 26 listopada 2015 r. został wygłoszony referat pt. „Suplementy diety mity i fakty” przez Panią dr hab. Joannę Sadowską z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie.

W wykładzie Prelegentka przedstawiła i szczegółowo omówiła zróżnicowanie rynku suplementów diety w Polsce, który aktualnie obejmuje ok. 10 tys. suplementów i stale się rozszerza. Wprowadzanie na rynek suplementów diety jest procesem nieskomplikowanym i tanim, a zyski czerpane z ich sprzedaży są znaczne. Przedstawiono w wykładzie zagadnienia związane z sytuacją prawną suplementów oraz różnice pomiędzy suplementami diety a produktami leczniczymi. Podano przykłady produktów o zbliżonym składzie, zakwalifikowanych do suplementów lub produktów leczniczych. Wiele uwagi poświęcono procedurom wprowadzania suplementów diety na rynek polski oraz zasadom ich znakowania. Omówiono podział suplementów diety, uwzględniając ich skład i przeznaczenie. Przedstawiono skład popularnych suplementów diety, porównując je między sobą oraz odnosząc go do zapotrzebowania człowieka na wybrane składniki odżywcze. Najwięcej uwagi Prelegentka poświęciła zagrożeniom związanym z bezzasadnym stosowaniem suplementacji diety, omawiając wyniki przerwanych badań klinicznych, w których stosowano suplementację diety wybranymi witaminami, która zamiast działań ochronnych w zakresie poprawy stanu zdrowia wywierała efekty niekorzystne, sprzyjając m.in. chorobom nowotworowym czy sercowo-naczyniowym.

Referat cieszył się dużym zainteresowaniem wśród studentów i członków Koła. W zebraniu wzięło udział 41 osób.

 

Wykład dr hab. Joanny Sadowskiej (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

 

10. W dniu 25 maja 2015 r. został wygłoszony referat pt. „Co zrobić gdy nie przychodzi sen? przez Panią dr inż. Zuzannę Goluch-Koniuszy z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie.

W wykładzie przedstawiono sen, jego rytmy, czuwania oraz rolę melatoniny w tych procesach. Omówiono zapotrzebowanie na sen w zależności od wieku, płci i stanu fizjologicznego. Przedstawiono również Klasyfikację Zaburzeń Snu – ICSD (The International Classification of Sleep Disorders) oraz omówiono trójczynnikowy model powstawania bezsenności (czynniki predysponujące, wywołujące i utrwalające). W dalszej części prelekcji Prelegentka scharakteryzowała negatywny wpływ krótkotrwałego i długotrwałego niedoboru snu na organizm człowieka, zarówno spowodowanego deprywacją snu, jak i bezsennością. Omówiła zalecenia dotyczące prawidłowej higieny snu u młodzieży i osób dorosłych. W kolejnej części zwróciła uwagę na zasadność korzystania z konsultacji lekarskiej w przypadku utrzymujących się problemów ze snem oraz rozwagę przed stosowaniem (bez wyraźnych wskazań medycznych) leków nasennych. Przedstawiła także dopuszczone do sprzedaży farmaceutycznej preparaty roślinne na bazie ziół o działaniu pronasennym. Szczególną uwagę zwróciła na rolę żywienia w procesie utrzymania rytmu snu i czuwania w ciągu doby (ilości posiłków, odstępów czasowych pomiędzy nimi, rozłożenia wartości energetycznej diety na poszczególne posiłki, utrzymanie prawidłowej gliekemi we krwi oraz znaczenie wypijania płynów). Zaproponowała skład komponentowy poszczególnych posiłków z uwzględnieniem roli składników będących prekursorami do syntezy neuroprzekaźników biorących udział w procesie snu i czuwania takich jak dopamina, acetylocholina i serotonina. Pani dr omówiła i wyjaśniła rolę aminokwasu tryptofanu w syntezie serotoniny a z niej hormonu snu – melatoniny.

Referat cieszył się dużym zainteresowaniem wśród studentów i członków Koła. W zebraniu wzięło udział 41 osób.

 Wykład dr inż. Zuzanny Goluch-Koniuszy (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

 

9. W dniu 9 marca 2015 r. został wygłoszony wykład pt. „Epigenetyczne modyfikacje genomu w odpowiedzi na dietę” przez Panią dr hab. Hannę Kulig z Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, WBiHZ ZUT w Szczecinie.

Epigenetyka zajmuje się mechanizmami, które kontrolują ekspresję genu, ale nie są związane ze zmianami w sekwencji DNA. Wśród tych mechanizmów znajdują się: metylacja DNA, modyfikacje potranslacyjne histonów (acetylacja, sumoilacja, ubikwitynacja, biotynylacja, metylacja, cytrulinacja, ADP-rybozylacja, fosforylacja) oraz mechanizmy oparte na RNA. Szereg zjawisk zachodzących w komórkach związane jest z modyfikacjami epigenetycznymi. Należą do nich m.in. piętnowanie genomowe, inaktywacja chromosomu X, regulacja sekwencji repetytywnych, ustanawianie centromeru, regulacja telomerów, bookmarking. Zmiany w profilach epigenetycznych są bardziej powszechne niż mutacje genetyczne. Mogą występować w odpowiedzi na bodźce środowiskowe, behawioralne, psychologiczne i patologiczne. Składniki diety, szczególnie pochodzenia roślinnego, mogą w różny sposób wpływać na profil epigenetyczny. Metionina, cholina, betaina, czy też witaminy z grupy B mogą oddziaływać na metylację DNA i histonów przez wpływ na poziom S-adenozylometioniny (donora grupy metylowej) lub S-adenozylohomocysteiny (inhibitora produktów metylotransferaz). Niedobory tych składników mogą powodować hipometylację DNA, a w efekcie niewłaściwą ekspresję niektórych genów i niestabilność genetyczną. Niektóre składniki diety mogą uczestniczyć w modyfikacja histonów. Cytrulina stanowi substrat cytrulinacji, a biotyna – biotynylacji histonów. Niacyna bierze udział w: ADP-rybozylacji histonów jako substrat polimerazy poli(ADP-rybozy) oraz w acetylacji histonów jako substrat białka SIRT1. Kwas pantotenowy jest natomiast składową CoA do wytworzenia acetylo-CoA – źródła grupy acetylowej w acetylacji histonów. Poznano też oddziaływanie cząsteczek aktywnych z diety na enzymy uczestniczące w mechanizmach epigenetycznych. Mogą one nich wpływać na aktywność deacetylaz histonów (genisteina, rezweratrol, sulforafan, siarczek diallilu), kurkumina), na aktywność acetylotransferaz histonów (kurkumina, galusan epigallokatechiny), bądź na aktywność metylotransferaz DNA (genisteina, galusan epigallokatechiny).

Pani Prelegentka podkreśliła, że nieprawidłowy profil modyfikacji DNA i histonów może być przyczyną wielu chorób (nowotworowych, metabolicznych, neurodegeneracyjnych), a dieta wpływająca na profil epigenetyczny może wspierać ich leczenie.

Referat cieszył się dużym zainteresowaniem wśród studentów i członków Koła. W zebraniu wzięło udział 41 osób.

 Uczestnicy wykładu (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

Wykład dr hab. Hanny Kulig (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

 

8. W dniu 21 listopada 2014 r został wygłoszony referat przez Panią dr hab. Ingę Kowalewską-Łuczak z Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie pt. „Telomery – niedocenione elementy DNA”.

Badania genetyczne ukierunkowane są między innymi na poznanie szczegółowej organizacji genomów oraz opisanie i określenie funkcji struktur składających się na nie, do których zaliczamy także telomery. Telomery są to wyspecjalizowane nukleoproteinowe struktury znajdujące się na końcach wszystkich liniowych chromosomów eukariotycznych. W większości przypadków telomery składają się z krótkich, tandemowo powtarzających się sekwencji dwuniciowego DNA. Chromatyna telomerowa zbudowana jest z nukleosomów, podobnie jak większości chromatyny jądrowej. Telomery wykazują silny konserwatyzm gatunkowy pod względem długości sekwencji. Zasadniczą rolą telomerów jest zapewnienie szeroko rozumianej integralności chromosomów, czyli zabezpieczenie ich przed degradacją, rekombinacją oraz fuzją. Telomery biorą także udział w przestrzennej organizacji jądra komórkowego oraz segregacji chromosomów podczas podziałów komórki.

Długość telomerów może wskazywać na proces starzenia się komórki, ale niekoniecznie jest związana z procesem starzenia się organizmu. U sklonowanych zwierząt nie zawsze dochodzi do skracania się telomerów, a molekularne mechanizmy regulujące długość oraz aktywność telomerazy są nadal przedmiotem badań.

Prelegentka podkreślała, że prowadzono również różne badania w odniesieniu do ludzi mające na celu określenie jak różnego rodzaju zamiany trybu życia przekładają się na długość telomerów lub aktywność telomerazy. Wyniki przeprowadzonych badań są informacją wystarczająco pomocną w podjęciu decyzji dotyczących stylu życia, zwłaszcza diety, aktywności fizycznej i narażania się na stres.

Referat cieszył się dużym zainteresowaniem wśród studentów i członków Koła. W zebraniu wzięło udział 49 osób.

Wykład dr hab. Ingi Kowalewskiej-Łuczak (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

Uczestnicy wykładu (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

 

7. W dniu 6 czerwca 2014 r. w sali wykładowej B-19 – Aula im. Profesora L. Felińskiego na terenie Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie odbyła się Międzynarodowa konferencja dla młodych naukowców pt. „Zwierzęta w nauce” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne Koło szczecińskie oraz Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie.

W pierwszej części konferencji wygłoszone zostały wykłady wiodące przez zaproszonych gości:

Pan Harald Nitschke – „Od żywienia do mleka. Produkcja mleczna w gospodarstwie niemieckim Raminer Agrar GmbH&Co KG” (wykład w języku niemieckim, tłumaczył dr hab. Bogusław Lasota, prof. nadzw.);

Pan Andrzej Syczewski – Informacje na temat stanu hodowli bydła mlecznego w Polsce i regionie. Prezes Szczecińskiego Związku Hodowców Bydła;

Pan Marcin Romanowski „Wpływ zastosowania efektywnych mikroorganizmów (EM PROBIOTYK) na jakość tuczu brojlera w porównaniu z metodą tradycyjną”. EKO-IDEA. Technologie Ekologiczne, właściciel i doradca rolniczy.

W dalszej części konferencji odbyła się sesja referatowa (21 referatów) i posterowa. W krótkiej przerwie na kawę uczestnicy konferencji mogli wymienić się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wiedzą z osobami zainteresowanymi podobną tematyką badań. Na zakończenie Przewodnicząca Koła PTZ dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska podsumowała wystąpienia i podkreśliła celowość organizowania tego typu konferencji, na których wiedza teoretyczna może być poparta praktyczną. Przewodnicząca również podziękowała Uczestnikom konferencji za przybycie i żywą dyskusję związaną z prezentowanymi referatami. Międzynarodowa konferencja dla młodych naukowców cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 47 osób wśród których byli zaproszeni goście, pracownicy WBiHZ ZUT w Szczecinie, członkowie szczecińskiego koła PTZ oraz młodzi naukowcy.

Otwarcie Międzynarodowej konferencji dla młodych naukowców pt. „Zwierzęta w nauce” 
Od lewej: dr hab. Małgorzata Jakubowska, dr hab Ewa Czerniawska-Piątkowska, dr inż. Małgorzata Szewczuk oraz dr hab. Artur Rybarczyk
(foto Paweł Czerniak)

Wykład gościa z Niemiec – Pana Haralda Nitschke (Raminer Agrar GmbH&Co KG) (foto Paweł Czerniak)

Wykład Pana Andrzeja Syczewskiego –  Prezesa Szczecińskiego Związku Hodowców Bydła (foto Paweł Czerniak)

Wykład Pana Marcina Romanowskiego z firmy EKO-IDEA Technologie Ekologiczne (foto Paweł Czerniak)

Uczestnicy międzynarodowej konferencji (foto Paweł Czerniak)

Młodzi prelegenci – Pan Jarosław Kuba (foto Paweł Czerniak)

Uczestnicy konferencji otrzymali pamiątkowe dyplomy
Dyplomy wręczała dr hab. Małgorzata Jakubowska (foto Paweł Czerniak)

W przerwie można było obejrzeć przygotowane postery (foto Paweł Czerniak)

Sesja posterowa (foto Paweł Czerniak)

 

6. W dniu 15 maja 2014 r. został wygłoszony wykład pt. „Betaina – kamień milowy w rozwoju technologii żywienia zwierząt” przez Pana dra Andrzeja Wróbla z firmy Trouw Nutrition.

Na początku przedstawiono historię firmy Nutreco/Trouw nutrition oraz krótką charakterystykę produktów oferowanych dla poszczególnych gatunków zwierząt na polskim rynku. Zwrócono uwagę na prowadzoną w firmie kontrolę jakości produktów od początkowego etapu, czyli surowca aż do momentu odbioru przez kupującego. W początkowej części wykładu omówiono rolę oraz sposób działania betainy i jej wykorzystanie przez przeżuwacze. Betaina posiada wiele użytecznych, dla organizmów żywych funkcji. Wynika to z tego, że funkcjonuje w dwóch niezwykle istotnych obszarach – jako idealny osmoregulator dzięki polarności cząsteczki i jako, najlepszy ze znanych, dawca grup metylowych (CH3). W dalszej części wykładu omówiono wpływ betainy na mleczność zwierząt oraz na poziom produkcji mięsa. Doświadczenia z bydłem mięsnym wykazały, że żywienie z dodatkiem betainy skutkuje zwiększonymi istotnie przyrostami dziennymi i większą wagą tuszy. Wspomniano również o korzyściach wynikających ze stosowania tego produktu w żywieniu cieląt. Udowodniono również korzyści wynikające ze stosowania betainy w żywieniu zwierząt monogastrycznych. Z prezentowanych wyników badań wynika również, że betaina powinna stanowić kluczowy element strategii minimalizacji strat powodowanych stresem termicznym u drobiu. Stanowi również wartościowy czynnik w poprawie statusu zdrowotnego i ekonomicznego chowu brojlerów kurzych i indyków. W normalnych warunkach produkcyjnych dzięki dodatkowi 1,0–1,5 kg na tonę betainy do paszy, średnio można uzyskać 3% poprawę wydajności produkcji mięśni piersiowych.

Referat cieszył się dużym zainteresowaniem wśród studentów i członków Koła. W zebraniu wzięło udział 74 osoby.

Wykład Pana dra Andrzeja Wróbla z firmy Trouw Nutrition (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

 

4. W dniu 8 kwietnia 2014 r. został wygłoszony wykład pt. PCB i dioksyny w produktach pochodzenia zwierzęcego” przez Panią dr inż. Agnieszkę Tomzę-Marciniak z Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska, WBiHZ ZUT w Szczecinie.

Wykład poświęcony był problemowi obecności w środowisku i żywności niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i zwierząt związków, charakteryzujących się trwałością w środowisku, zdolnością do biokumulacji i wywoływania efektów toksycznych. Pierwsza część wykładu dotyczyła źródeł emisji PCB i dioksyn do środowiska oraz skutków zdrowotnych wynikających z długotrwałej ekspozycji na niskie dawki tych związków. W dalszej części wykładu zaprezentowano wyniki badań dotyczących pozostałości omawianych zanieczyszczeń w różnych krajowych produktach spożywczych i odniesiono je do aktualnych normatywów. Zwrócono uwagę, że głównym źródłem narażenia są środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, a następnie przedstawiono procentowy udział różnych rodzajów żywności pochodzenia zwierzęcego w łącznym pobraniu tych związków z dietą.

Referat cieszył się dużym zainteresowaniem wśród studentów i członków Koła. W zebraniu wzięło udział 69 osób

Wykład Pani dr Agnieszki Tomzy-Marciniak (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

Uczestnicy wykładu (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

(foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

 

5. W dniu 7 maja 2014 r. został wygłoszony wykład pt. „Diety wysokobiałkowe – zdrowe, bezpieczne?” przez Panią prof. dr hab. Mariolę Friedrich z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, Zakładu Fizjologii i Żywienia Człowieka ZUT w Szczecinie.

W referacie przedstawiono fizjologiczną rolę białek, ze szczególnym uwzględnieniem prozdrowotnej roli peptydów pochodzących z trawienia białek zwierzęcych i roślinnych; zalecaną, wg obowiązujących norm, ilość białka w diecie i ich najlepsze źródła; objawy niedoboru, charakterystyczne dla różnych okresów życia człowieka oraz objawy nadmiaru. Ten ostatni problem omówiono szerzej, przedstawiając niekorzystny wpływ nadmiaru białka w diecie na: tempo metabolizmu i funkcjonowanie wątroby i nerek; układ krążenia; florę bakteryjną jelit oraz zmianę pH ustroju i jej skutki. Wskazano również przyczyny determinujące wielkość spożycia białka.

Referat cieszył się dużym zainteresowaniem wśród studentów i członków Koła. W zebraniu wzięły udział 33 osoby.

Wykład Pani prof. dr hab. Marioli Friedrich (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

Uczestnicy wykładu (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

 

3. W dniu 6 marca 2014 r. został wygłoszony referat pt. Hodowla bydła mięsnego na Ukrainie i w Polsce” przez Pana prof. dra hab. Stakh Vovk z Lviv National Agrarian University, Lwów Dublyany (Ukraina).

Prelegent podkreślił, że większość wołowiny na Ukrainie była i jest obecnie otrzymywana z opasu cieląt pochodzących od krów mlecznych. Warunkiem niezbędnym do stworzenia stada bydła mięsnego jest zorganizowanie dobrej bazy paszowej, która spełni wymagania wszystkich grup produkcyjnych zwierząt. Nauka i praktyka udowodniły, że tylko wtedy bydło może w pełni wykazać swoje możliwości genetyczne. Pełnowartościowe żywienie powinno być określone nie tylko przez ilość paszy potrzebnej w dawce, ale także dostępnej energii, składników odżywczych i substancji bioaktywnych. Wielkość populacji krów na Ukrainie w ostatnich latach drastycznie spadła, dlatego też znaczne ilości wołowiny pochodzą z eksportu. W dalszej części wykładu Profesor przedstawił główne wymagania dotyczące żywienia bydła mięsnego i produkcji pasz, zgodnie z koncepcją rozwoju tego sektora na Ukrainie w okresie do 2020 roku podając, że obejmują:

  • systemy strefowe produkcji pasz i żywienia;
  • maksymalne wykorzystanie pasz zielonych poprzez wypasanie zwierząt;
  • kombinowane stosowanie pasz zielonych, siana, kiszonek z pasz gospodarskich oraz wypasu na stepie;
  • karmienie paszami objętościowymi (siano, kiszonki) w końcowej fazie opasu;
  • zapewnienie maksymalnej wydajności energetycznej i białkowej z jednego ha gruntów ornych i pastwisk oraz ich minimalnego kosztu jednostkowego;
  • adekwatność biologiczna dawki pokarmowej poprzez poprawę jakości pasz i odpowiedniego bilansowania dawki z uwzględnieniem szczegółowych zasad żywienia z wykorzystaniem pasz i suplementów białkowo-witaminowo-mineralnych, premiksów opartych na rzeczywistych niedoborach witamin i minerałów w pożywieniu w różnych strefach biogeochemicznymi Ukrainy.

W ostatnich latach Ukraina zgromadziła bogate doświadczenie w zakresie chowu i hodowli krajowych i zagranicznych ras bydła mięsnego. Prowadzona jest aktywna praca hodowlana, której celem jest dobór nowych wyspecjalizowanych ras charakteryzujących się wysoką jakością mięsa. W dalszej części wykładu Prelegent ciekawie scharakteryzował rasy bydła mięsnego hodowane na terenie Ukrainy przedstawiając liczne fotografie. Profesor podał w liczbach strukturę pogłowia bydła mięsnego utrzymywanego w Polsce i na Ukrainie z uwzględnieniem ras i regionów hodowli w latach 2011–2012.

Wykład cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów i członków Koła. W zebraniu wzięło udział 58 osób.

Wykład prof. dra hab. Stakha Vovka z Ukrainy (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

Zgromadzona publiczność na wykładzie prof. Stakha Vovka (foto Ewa Czerniawska-Piątkowska)

 

2. W dniu 25 listopada 2013 r. został wygłoszony referat pt. Befsztyk po angielsku z naszej szkapy” przez Pana dr inż. Wojciecha Sawickiego z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, Katedry Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej ZUT w Szczecinie.

W ciągu ostatnich miesięcy media przedstawiały coraz to nowsze sensacje na temat zafałszowań żywności. Na początku 2012 roku, informowano o tak zwanej „aferze solnej”, w której to do sprzedaży, jako sól spożywcza trafiła sól przemysłowa. Niedługo później całą Polskę obiegła informacja o „aferze jajecznej”, gdzie w suszu jajecznym, który w przemyśle zastępuje jajka przy produkcji m.in. makaronów, pasztetów, lodów, ciast, wykryto niebezpieczne dla zdrowia pierwiastki takie jak kadm i ołów, oraz bakterie z grupy coli. Pan doktor poruszył bardzo kontrowersyjny temat jakim było podawane w mediach dodawanie koniny do mięsa wołowego. „Największym echem” odbiła się w mediach, w całej Europie, informacja o dodatku do mięsa wołowego, koniny. Koninę w hamburgerach wykryto po raz pierwszy 27 stycznia 2013 roku w Irlandii, skąd eksportowano je do supermarketów Tesco i Aldi w Wielkiej Brytanii. Kolejne badania wykazały, że niektóre mrożone potrawy brytyjskiej firmy Findus zawierają dużą ilość koniny, o czym nie informowano na opakowaniu. I choć skandal z koniną dodawaną do potraw i sprzedawaną, jako wołowina wybuchł początkowo w Irlandii i Wielkiej Brytanii to w ciągu następnych kilkunastu tygodni dania z koniną odnaleziono w wielu europejskich krajach, m.in. na Słowacji, w Czechach, we Włoszech, w Finlandii, Norwegii, Portugalii, Niemczech, Austrii, oraz jak wynika z niniejszych badań również w Polsce. Polskich eksporterów i zakłady przetwórcze zaczęto oskarżać o fałszowanie mięsa wołowego. Niestety mnogość instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad żywnością w Polsce i brak ich zdecydowanych działań nie poprawił sytuacji. Sami przedsiębiorcy zaczęli się zrzeszać i kontrolować oraz promować swoje wyroby. W dalszej części wykładu pan Doktor podał systemy i programy – „Dobra wołowina QMP (Quality Meat Program)” czy System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) wspierające hodowców, promujące ich dobre mięso. Dlatego bardzo istotne jest wsparcie polskich producentów oraz wskazywanie, że większość tzw. „afer” to jedynie wydarzenia medialne. A nieuczciwe praktyki na rynku, które się zdarzają, zdaniem prelegenta należy napiętnować, ale jednocześnie pamiętać, że nie mogą one rzutować na ogół produkcji żywności, której Polski przemysł spożywczy staje się liderem w Europie.

Referat cieszył się dużym zainteresowaniem wśród studentów i członków Koła. W zebraniu wzięło udział 55 osób.

 

1. W dniu 25 października 2013 r. został wygłoszony referat przez Panią dr inż. Katarzynę Michałek z Katedry Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie pt. Analiza zmian nerkowego wydalania akwaporyny 2 (AQP2) u cieląt w pierwszym miesiącu życia".

Prelegentka w wystąpieniu przedstawiła badania oraz wyniki, które otrzymała wraz z zespołem. Celem badań była analiza zmian nerkowego wydalania akwaporyny 2 (AQP2) u cieląt w pierwszym miesiącu życia przed i po podaniu cielętom preparatu mlekozastępczego wraz z dodatkiem laktozy. Badania przeprowadzono na 8 cielętach buhajkach, rasy czarno-białej. W moczu badanych cieląt z zastosowaniem techniki Western Blot zidentyfikowano dwie formy AQP2, niezglikolizowaną o masie czasteczkowej 29 kDa oraz zglikolizowaną o masie cząsteczkowej 35–45 kDa. Ponadto stwierdzono statystyczny wzrost ekspresji AQP2 w moczu cieląt po podaniu dodatku laktozy wraz preparatem mlekozastepczym. W dalszej części wykładu prelegentka dokonanała oceny immunolokalizacji oraz immunoekspresji AQP w nerkach analizowanych zwierząt.

Referat cieszył się zainteresowaniem wśród studentów i członków koła. W zebraniu wzięło udział 36 osób