Prof. dr hab. inż. Henryk Kamieniecki

Professor Emeritus

 

Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających

 

Tel.: 91-449-6800

 

E-mail: henryk.kamieniecki@zut.edu.pl

 

 

Tematyka badawcza
 • Badania nad środowiskowymi i genetycznymi przyczynami jałowości bydła w chowie wielkostadnym na Pomorzu Zachodnim
 • Doskonalenie niektórych elementów produkcji mleka i mięsa wołowego 
 • Badania nad optymalizacją żywienia zwierząt przeżuwających
 • Ocena wartości użytkowej i hodowlanej bydła 

 

Przebieg pracy naukowej
 • Stanowisko Profesora AR, 1991
 • Stanowisko Profesora Zwyczajnego, 1996
 • Tytuł Profesora AR we Wrocławiu, 1992
 • Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie zootechniki, AR Szczecin, Wydział Zootechniczny, "Wartość hodowlana buhajów rasy czarno-białej makroregionu północnego", 1980
 • Doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki, WSR, Szczecin, Wydział Zootechniczny, "Ocena wartości użytkowej i hodowlanej podstawowych linii genetycznych buhajów rasy nizinno czarno-białej na terenie Pomorza Szczecińskiego", promotor: Doc.dr Arkadiusz Kawęcki, 1970
 • Magister, WSR Szczecin, Wydział Rolniczy, "Porównanie wyników tuczu wolnowybiegowego i bezbudynkowego świń rasy białej zwisłouchej w okresie letnio-jesiennym", promotor: Prof. dr hab. Stefan Hoser, 1962 

 

Wybrane publikacje
 1. Kamieniecki H., Wójcik J., Pilarczyk R., Lachowicz K., Sablik P., Rzewucka E., 2006: Porównanie wyników dysekcji buhajków mieszańców pochodzących z opasu intensywnego. Rocz. Nauk. PTZ 2((1):): 121-126. 
 2. Kamieniecki H., Wójcik J., Pilarczyk R., Błaszczyk P., 2005: Ocena wartości rzeźnej buhajków rasy Charolaise oraz jej mieszańców z rasami Hereford i Simental. Acta Sci. Pol., Zootechnika 4(2): 59-66. 
 3. Kamieniecki H., Wójcik J., Pilarczyk R., Rzewucka E., Czerniawska-Piątkowska E., Durnaś B., 2005: Porównanie wymiarów tuszy oraz masy wyrębów jałówek mieszańców opasanych intensywnie. Rocz. Nauk. Zoot.(22): 541-545. 
 4. Kamieniecki H., Lachowicz K., Wójcik J., Pilarczyk R., Durnaś B., 2005: Ocena wartości rzeźnej buhajków mieszańców pochodzących z opasu intensywnego. Acta Sci. Pol., Zootechnika(4 (1)): 65-72. 
 5. Sobczak M., Lachowicz K., Kamieniecki H., Wójcik J., Gajowiecki L., Żochowska J., Żych A., Kotowicz M., Sablik P., Rzewucka E., 2005: The effect of cattle genotype on texture of selected muscles during post-mortem ageing. Electronic J. Polish Agric. Univ., Food Science and Technolgy Vol. 8(Issue 3) 
 6. Pałasz L., Kamieniecki H., Wójcik J., 2005: Technical and economic effectiveness of fodders in high quality beef production. Electronic J. Polish Agric. Univ., Economics Vol. 8,(Issue 1) 
 7. Dybus A., Grzesiak W., Kamieniecki H., Szatkowska I., Sobek Z., Błaszczyk P., Czerniawska-Piątkowska E., Zych S., Muszyńska M., 2005: Association of genetic variants of bovine prolactin with milk production traits of Black-and-White and Jersey cattle. Archives of Animal Breeding 48(2): 149-156. IF: 0,491 
 8. Pilarczyk R., Kamieniecki H., Wójcik J., Czerniawska-Piątkowska E., 2004: Porównanie wydajności oraz składu mleka krów pierwiastek importowanych do Polski i ich matek w Holandii. Med. Weter.(8): 832-835. IF: 0,236 
 9. Pilarczyk R., Kamieniecki H., Wójcik J., Czerniawska-Piątkowska E., Durnaś B., 2004: Kształtowanie się wskaźników fizjologicznych krwi krów pierwiastek holsztyńsko-fryzyjskich importowanych jako jałowice cielne z Holandii. Acta Sci. Pol., Zootechnika(3(1)): 57-66. 
 10. Kamieniecki H., Wójcik J., Kwiatek A., Skrzypek R., 2004: Czynniki oddziaływujące na jakość higieniczną mleka zbiorczego. Med. Weter.(3): 323-326. IF: 0,236 
 11. Czerniawska-Piątkowska E., Kamieniecki H., Pilarczyk R., Rzewucka E., 2004: A comparison of protein polymorphisms in milk produced by two large-herd dairy farms in West Pomerania. Archiv für Tierzucht 47(2): 155-164. 
 12. Czerniawska-Piątkowska E., Kamieniecki H., 2004: Polimorfizm białek mleka u bydła. Med.Wet. 60(7): 692-694. 
 13. Sablik P., Kamieniecki H., Pilarczyk R., 2003: Poziom mocznika i białka w mleku w ocenie prawidłowego zbilansowania dawki pokarmowej dla krów mlecznych. Zesz. Nauk. Przeg. Hod.(68 (1)): 99-106. 
 14. Kamieniecki H., Pilarczyk R., Sablik P., Surmacz F., Wójcik J., 2003: Ocena wyników opasu intensywnego buhajków mieszańców międzyrasowych. Zesz. Nauk. Przeg. Hod.(68 (1)): 307-314. 
 15. Czerniawska-Piątkowska E., Kamieniecki H., Mikuła A., 2002: Polimorfizm białek mleka a poziom produkcyjności mlecznej stada krów. Acta Scientiarum Polonorum, serii Zotech 1(1-2): 17-26. 
 16. Czerniawska-Piątkowska E., Durnaś B., Kamieniecki H., Mikuła A., Wójcik J., 2002: Wartość użytkowa stada krów mlecznych z uwzględnieniem polimorfizmu białek mleka. Rocz. Nauk. Zoot.,Supl., z.15: 63-69. 
 17. Czerniawska-Piątkowska E., Kamieniecki H., 2002: Frekwencja genów i genotypów białek mleka krów w wielkostadnym gospodarstwie z terenu Pomorza Zachodniego. Folia Univ. Agric. Stetin., Zootech. 227(44): 35-40.. 
 18. Szatkowska I., Kamieniecki H., Błaszczyk B., Kulig H., Udała J., Ziemak J., Dybus A., 2000: Molekularna i cytogenetyczna analiza przypadków frymartynizmu u kóz, owiec i bydła. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zastosowanie biotechnologii w chowie i hodowli zwierząt oraz produkcji pasz i żywności" Szczecin-Międzyzdroje: 97-104. 
 19. Kamieniecki H., Wójcik J., Rzewucka E., 2000: Ocena wzrostu oraz przebiegu ocieleń importowanych z Francji jałowic rasy Charolaise z uwzględnieniem niektórych wskaźników fizjologicznych krwi. Zesz. Nauk. AR Wrocław(375): 173-177. 

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego, od roku 1963 (aktualnie Przewodniczący Szczecińskiego Koła i Członek Zarządu Głównego) 
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa, 1973 
 • Polskie Towarzystwo Genetyczne, 1978 
 • Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, 1979 
 • Przewodniczący Rady Hodowlanej Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego regionu pomorskiego, 2003 
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Hodowli Bydła i Produkcji Mleka SGGW w Warszawie 
 • Członek Klubu Profesorskiego Hodowców Bydła w Polsce 

 

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą
 • Polska, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego, staż produkcyjny – 3 miesiące, 1962 
 • Czechosłowacja, Wyższa Szkoła Rolnicza w Nitrze, stypendium naukowe – 4 tygodnie, 1970 
 • Niemcy, Uniwersytet w Rostoku, staż naukowy - 4 tygodnie, 1989 
 • Czechosłowacja, Wyższa Szkoła Rolnicza w Pradze, stypendium naukowe – 4 tygodnie, 1989 
 • Czechosłowacja, Wyższa Szkoła Rolnicza w Brnie, stypendium naukowe – 2 tygodnie, 1989 
 • Łotwa, Wyższa Szkoła Rolnicza w Jełgawie, stypendium naukowe – 2 tygodnie, 1989 
 • Niemcy, Uniwersytet w Rostoku, staż naukowy - 4 tygodnie, 1990 
 • Czechosłowacja, Wyższa Szkoła Rolnicza w Pradze, stypendium naukowe – 4 tygodnie, 1990 
 • Włochy, Cuneo, Cremona, Perugia, Związek Hodowców Bydła Mięsnego, szkolenie - tydzień, 1992 i 1993 
 • Dania, Hering, szkolenie – tydzień, 2000 
 • Niemcy, współpraca z Krajową Stacją Badawczą Rolnictwa i Rybactwa w Dummerstorfie, staże krótkoterminowe od 1990 

 

Odznaczenia i nagrody
 • Młodzieżowa Odznaka im. Janka Krasickiego, 1976 
 • Złota Honorowa Odznaka ZMW, 1968 i 1987 
 • Złota Honorowa Odznaka ZSSP, 1975 
 • Za działalność naukową, dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną: -Złoty Krzyż Zasługi, 1972 
 • Złota Honorowa Odznaka SITR, 1981 
 • Złota Odznaka TWP- "Zasłużony w popularyzowaniu wiedzy", 1978 
 • Medal 40-lecia PRL, 1984 
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 1985 
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 1994 
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, 2002 i 2004 
 • Odznaka "Zasłużony dla AR w Szczecini", 1979 
 • Medal 25-lecia AR w Szczecinie, 1979 
 • Medal 50-lecia AR w Szczecinie, 2004 
 • Odznaka "Zasłużony dla Wyższej Szkoły Rolniczej w Brnie", 1989 
 • Nagroda NOT za pracę "Badania nad technologią produkcji żywca wołowego na trwałych użytkach zielonych typowych dla Pomorza Zachodniego", 1992 
 • Odznaczenia regionalne "za zasługi" dla woj. szczecińskiego (1969), koszalińskiego (1979), pilskiego (1982), słupskiego (1984), gorzowskiego (1986) 
 • Odznaka "Zasłużony Pracownik Rolnictwa", 1997 
 • Nagradzany wielokrotnie nagrodami, w tym Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz JM Rektora AR w Szczecinie (m.in. nagroda zespołowa II-go stopnia - 1996; nagroda indywidualna II-go stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej - 1997) 

 

Promotorstwo w przewodach doktorskich
 • Krzysztof Szarkowski: "Badania nad optymalizacją żywienia letniego krów mlecznych na trwałych i przemiennych pastwiskach na Pomorzu Zachodnim", 1990 
 • Tadeusz Wróblewski: "Badania nad technologią produkcji żywca wołowego na trwałych użytkach zielonych w kombinacie PGR Stuchowo", 1991 
 • Piotr Sablik: "Badania nad środowiskowymi i genetycznymi przyczynami jałowości krów mlecznych w oborach wielkostadnych Pomorza Zachodniego", 1992 
 • Krzysztof Klimczak: "Badania nad płodnością populacji bydła czarno-białego w chowie wielkostadnym na terenie Pomorza Zachodniego", 1993 
 • Eugeniusz Malinowski: "Wpływ zestawów paszowych z udziałem kiszonki ziarna jęczmienia o dojrzałości mleczno-woskowej na opasanie buhajków czarno-białych", 1995 
 • Ewa Czerniawska-Piątkowska: "Badania nad ilością i jakością mleka z uwzględnieniem genotypów krów oraz genetycznego polimorfizmu białek mleka", 2001 
 • Dawid Marek: "Porównawcza ocena wzrostu buhajków i jałówek otrzymanych w wyniku inseminacji i transplantacji amerykańskich zarodków rasy Hf, urodzonych i odchowywanych w Polsce i USA", 2003 
 • Małgorzata Szewczuk: "Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju cieląt bydła rasy czaro-białej na terenie Pomorza Zachodniego", 2005 

 

Współpraca z zagranicą
 • Współpraca z Krajową Stacją Badawczą Rolnictwa i Rybactwa w Dummerstorfie, Niemcy, Mecklemburgia - Pomorze Przednie 
 • Współpraca z producentami mleka i mięsa wołowego na terenie Mecklemburgii - Pomorze Przednie (Niemcy) 
 • Współpraca z Regionalnym Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej w Pasewalku 

 

Zainteresowania, hobby
 • Podróże, odpoczynek w kontakcie z naturą, działka