Więcej o Katedrze

Historia Katedry

 

Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających jest spadkobierczynią dorobku naukowo-dydaktycznego jednostek organizacyjnych powołanych do życia w 1956 roku. Jednostki te wielokrotnie zmieniały swoje nazwy i struktury.

 • Organizatorem i kierownikiem Zakładu Hodowli Bydła w 1968 roku był Prof. dr hab. Adam Brzozowski, który kierował następnie Katedrą Hodowli Bydła do 1986 roku. 
 • Katedrą Hodowli Owiec kierowała Doc. dr Aleksandra Chomiczewska-Mazaraki. 
 • Od 1 października 1986 roku do 31 grudnia 2008 roku katedrą kierował prof. zw. dr hab. Henryk Kamieniecki. 
 • Od 1 stycznia 1992 do 30 sierpnia 2002 roku katedra nosiła nazwę Katedry Hodowli Bydła i Owiec. 
 • 1 listopada 2000 roku w Katedrze utworzono Zakład Biostatystyki, a w 2004 roku Zakład Cytogenetyki Molekularnej (przeniesiony 1 października 2003 roku jako Zespół Genetyki Molekularnej z Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt). 
 • 1 stycznia 2009 roku kierownikiem katedry został Prof. dr hab. Jerzy Wójcik. 

Działalność naukowo-badawcza

 

W katedrze zrealizowano wiele wartościowych tematów badawczych - zarówno z punktu widzenia naukowego jak i aplikacyjnego. Do najciekawszych tematów zaliczyć należy:

 • badania nad optymalizacją żywienia zwierząt przeżuwających; 
 • badania nad środowiskowymi i genetycznymi przyczynami jałowości bydła i owiec, 
 • ocenę efektywności żywienia krów mlecznych i bydła opasowego kiszonkami z traw, z zastosowaniem różnych dodatków energetycznych; 
 • uproszczone metody przewidywania cech produkcyjnych u przeżuwaczy; 
 • badania genetycznego polimorfizmu białek mleka, 
 • ocenę przystosowania importowanych ras bydła mięsnego i mlecznego do warunków Pomorza Zachodniego, 
 • nowoczesne technologie żywienia i odchowu cieląt, 
 • badania z zakresu cytogenetyki bydła, owiec i kóz, 
 • analizę populacji przeżuwaczy dzikożyjących - jeleni i saren. 

Dorobek Katedry

 

W katedrze 5 pracowników uzyskało tytuły profesorskie, 9 stopień naukowy doktora habilitowanego, a 25 osób obroniło prace doktorskie. 

Dorobek naukowy, dydaktyczny i popularyzatorski pracowników Katedry obejmuje łącznie ok. 1200 pozycji, w tym ok. 800 oryginalnych prac twórczych. Prace opublikowano w publikatorach o zasięgu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. 

W katedrze wypromowano ponad 500 magistrów i ok. 100 inżynierów. Wykonano wiele recenzji różnego rodzaju prac. 

Większość wniosków wynikających z prac naukowych ma charakter praktyczny. Opracowano i wdrożono w pełni udokumentowanych 19 tematów, w tym wiele uzyskało nagrody NOT. 

Pracownicy katedry byli organizatorami i współorganizatorami konferencji i sesji naukowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym. 

Katedra współpracuje z krajowymi ośrodkami badawczymi, zarówno uczelnianymi jak również Instytutem Zootechniki w Balicach i Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu oraz z ośrodkami zagranicznymi z Niemiec, Czech, Słowacji, Szwajcarii, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Irlandii. Z ośrodkami tymi prowadzone są wspólne tematy badawcze, odbywają się staże naukowe i produkcyjne oraz organizowane są konferencje naukowe. Na szczególne podkreślenie zasługuje współpraca z Krajową Stacją Badawczą Rolnictwa i Rybactwa Meklemburgii-Przedpomorza w Dummerstorfie (Landesforschunganstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern)

 

Ekstensywna produkcja żywca na użytkach ekologicznych

 

Obecnie katedra prowadzi badania we współpracy z Europejską Unią Ochrony Wybrzeża oraz z Katedrą Ekologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Badania te dotyczą wykorzystania wybranych gatunków i ras przeżuwaczy: bydła rasy Scottish Highland i Limousine oraz owcy rasy pomorskiej (Rauhwolliges Pommerschen Landschaf) w ekstensywnej produkcji żywca oraz aktywnych formach ochrony przyrody na terenach łąk zalewowych (użytku ekologicznego) nad Zalewem Szczecińskim. 

 

Wypas przeżuwaczy na wybranych obszarach łąk zapobiega ich zarastaniu i degradacji stwarzając korzystne warunki lęgowiskowe dla wielu gatunków ptaków chronionych. Celem tych badań jest: 

 • Ocena wpływu bydła ras Limousine, Scottish Highland i owiec rasy pomorskiej na kształtowanie się pożądanego środowiska przyrodniczego łąk zalewowych. 
 • Ocena cech użytkowych oraz jakości mięsa ww. ras, wyprodukowanego w warunkach ekologicznych. 
 • Możliwości urozmaicenia krajobrazu z wykorzystaniem różnych ras zwierząt (tworzenie parków krajobrazowych). 

 

W ramach realizacji celów badawczych przewiduje się również ocenę możliwości wspólnego wypasu różnych gatunków zwierząt gospodarskich (bydło, owce i koniki polskie). 

Bydło

Bydło rasy Scottish Highland (szkockie bydło górskie) jest jedną z najstarszych opisanych ras bydła. Wzmianki o niej można znaleźć w XII-wiecznych źródłach pisanych, zaś archeologiczne dowody jej istnienia pochodzą już z VI wieku, co czyni ją jedną z najstarszych w nowożytnej historii ras bydła. Pierwsza księga hodowlana została założona w 1884 roku. 

Bydło tej rasy cechuje się małymi wymaganiami odnośnie pomieszczeń i żywienia, zwierzęta mogą być utrzymywane przez cały rok na pastwisku zachowując bardzo dobrą kondycję i zdrowie. Charakteryzują się bardzo dobrą płodnością i dużą łatwością wycieleń. Cielęta przy urodzeniu ważą 25-35 kg. Krowy cielą się na pastwiskach bez żadnej pomocy, a porodów nie utrudniają nawet zimowe warunki i temperatury poniżej –20°C. Matki wyróżniają się dużą opiekuńczością. 

 

Bydło rasy Scottish Highland

 

Szkockie bydło górskie jest rasą długowieczną, często 20-letnie krowy użytkowane są jeszcze rozpłodowo. Współcześnie utrzymywane szkockie bydło górskie to zwierzęta długowłose, małego kalibru, użytkowane jednostronnie w kierunku mięsnym. Mięso jest chude, marmurkowate, soczyste o małej zawartości cholesterolu. Bez względu na wielkość stada uzyskuje się wołowinę najwyższej jakości przy minimalnych nakładach. 

Charakteryzując szkockie bydło górskie należy podkreślić jego wielką urodę – różnobarwne, długie owłosienie i imponujące rogi, których rozpiętość może dochodzić nawet do 1,5 m. Umaszczenie jest zazwyczaj od jasnobrązowego przez czerwone do czarnego, ale zdarzają się również osobniki o umaszczeniu białym i srebrnym. Wysokość w kłębie krowy 105 cm, średnia masa ciała 400-450 kg; buhaje 120-130 cm, średnia masa ciała do 625 kg. 

Owce

Owce rasy pomorskiej, Rauhwolliges Pommersches Landschaf, w dawnym typie została sprowadzona na tereny Polski w XVII wieku z Holandii i zasiedlona na Żuławach. 

Obecnie odnowiono stado na terenie Niemiec na Wyspie Rugia (Meklenburgia-Przedpomorze). Od roku 1986 utworzono księgi hodowlane tej rasy. Celem naszych badań jest restytucja tej rasy na Pomorzu Zachodnim. 

Zaletami owcy pomorskiej jest odporność na kulawkę, małe wymagania pokarmowe, stosunkowo wysoka plenność (200%), nadaje się do całkowitego bezbudynkowego utrzymania i wykorzystania na użytkach ekstensywnych, ekologicznych i na terenach chronionych. Uważa się, że powinna być predysponowana do pielęgnacji krajobrazu, szczególnie obszarów porośniętych słonymi trawami, np.: wydm, wałów, polderów w rejonie Morza Bałtyckiego. Ze względu na zalety tej rasy koniecznym wydaje się jej przywrócenie na tereny Pomorza Zachodniego. 

Ponadto celem badań będzie ocena przydatności owcy pomorskiej do produkcji jagnięciny wysokiej jakości (mięso zbliżone smakowo do dziczyzny) z wykorzystaniem trwałych użytków zielonych oraz ekologicznych (nieużytków). 

Prowadzimy również badania z zakresu wzrostu, rozwoju i biologii owiec rasy wrzosówka polska. Głównymi walorami owiec tej rasy są małe wymagania z równoczesną łatwością przystosowania się do trudnych warunków środowiskowych, przy jednocześnie dobrej żywotności i zdrowotności oraz wysokich wskaźnikach płodności (97-99%) i plenności (160-190%) oraz przeżywalności jagniąt (90-95%). Produkcyjnie ważną cechą jest naturalna skłonność do uzyskiwania potomstwa dwukrotnie w ciągu roku. Szczególną uwagę zwracają niepowtarzalne własności cech użytkowości wełnistej i kożuchowej. W produkcji kożuchów i welurowej konfekcji futrzarskiej skóry owiec rasy wrzosówka oceniane są niezwykle wysoko. 

 

Wrzosówka polska

 

W ostatnich latach badania szeregu niezależnych zespołów naukowych wykazały wysoki stosunek mięsa do tłuszczu u tej rasy, wzrost wydajności rzeźnej oraz udziału cennych wyrębów w tuszy u mieszańców będących efektem wielostopniowego krzyżowania międzyrasowego tej owcy z importowanymi rasami mięsnymi. Zwraca uwagę ciemna barwa mięsa, oraz skład chemiczny mięsa wrzosówek (zawartość suchej masy, białka) bardzo zbliżony do składu chemicznego dziczyzny. W mięsie stwierdzono znacznie niższy udział kwasów nasyconych oraz wyższy jednonienasyconych i wielonienasyconych w tłuszczu wewnątrzmięśniowym w porównaniu z powszechnym krajowym merynosem oraz mieszańcami merynosa i innymi rasami owiec. Ma to szczególnie istotne znaczenie ze względu na pozytywny wpływ tych kwasów na zmniejszenie ryzyka chorób układu krążenia. 

Wybitne walory użytkowe skłaniają do chowu i hodowli owiec rasy wrzosówka w gospodarstwach agroturystycznych, do pielęgnacji krajobrazu i na terenach odłogowanych rolniczo.

 

Genetyka molekularna

 

Nieprawidłowości determinacji i różnicowania płci

 

Badania cytogenetyczne i molekularne z zakresu nieprawidłowości determinacji i różnicowania płci u zwierząt gospodarskich obejmują zjawisko frymartynizmu, które występuje u samic przeżuwaczy, pochodzących z urodzeń bliźniaczych różnopłciowych. Bezpośrednią jego przyczyną jest pojawienie się we wczesnym życiu zarodkowym anastomoz łożyskowych, czyli połączeń tętniczo-żylnych między łożyskami płodów różnej płci. W konsekwencji dochodzi do zaburzeń rozwojowych układu rozrodczego, manifestujących się występowaniem różnego stopnia fenotypowej maskulinizacji. 

W diagnostyce zjawiska frymartynizmu wykorzystuje się analizę cytogenetyczną, umożliwiającą identyfikację chimeryzmu komórkowego, bądź też badania molekularne, których celem jest identyfikacja genów sprzężonych z chromosomem płci Y. 

Skutki hodowlane frymartynizmu u bydła, owiec i kóz to przede wszystkim niepłodność samic, którą nie zawsze można identyfikować w oparciu o nieprawidłowo rozwinięte zewnętrzne narządy rozrodcze. 

Innym zjawiskiem będącym przedmiotem badań zespołu są zaburzenia rozwojowe układu rozrodczego sprzężone z bezrożnością, obserwowane u kóz, przy czym stopień maskulinizacji w tym przypadku może być tak daleko posunięty, że samice są błędnie klasyfikowane do grupy samców. 

Skutki hodowlane obojnactwa uwidaczniają się przede wszystkim u potomstwa bezrogich rodziców, bowiem kojarzenie takich osobników może doprowadzić do występowania obojnactwa bądź całkowitej transformacji płci na poziomie 25%. 

 

Chimeryzm komórkowy w obrazie chromosomowym i molekularnym

 

Pracownicy katedry dążą również do wykrycia form polimorficznych wybranych genów gołębia pocztowego oraz do wyjaśnienia zróżnicowania cech fenotypowych (głównie tzw. dzielności powrotnolotowej) w zależności od genotypu. W badaniach uwzględniono geny kandydujące: dehydrogenazy mleczanowej A i B, alfa-globiny, cytochromu b, rodopsyny oraz receptora glutaminowego. 

Badaniami objęte zostały osobniki utrzymywane w gołębniku Akademii Rolniczej w Szczecinie (głównie analiza ekspresji genów), gołębie miejskie i innych ras (grupa kontrolna) oraz wybitne gołębie polskie i zagraniczne (m.in. elitarne gołębie pocztowe z Tajwanu). W analizie polimorfizmu DNA wykorzystywane są następujące metody: PCR-RFLP, PCR-SSCP, oraz sekwencjonowanie DNA. 

Wstępne wyniki badań potwierdzają, iż analizowane geny gołębia pocztowego mają formy polimorficzne. Wykrycie i opisanie nowych miejsc polimorficznych w badanych genach Columba livia var. domestica będzie cenne zarówno z czysto poznawczego punktu widzenia (brak takich badań na świecie), jak również, w niedalekiej przyszłości, przyczynić się może do wzbogacenia tradycyjnych metod selekcji tych ptaków o nowe źródło informacji (markery DNA).

 

Użytkowość mleczna i rozrodcza bydła

 

Katedra prowadzi też kompleksowe badania użytkowości mlecznej i rozrodczej stad bydła mlecznego pochodzącego z importu z uwzględnieniem niektórych wskaźników biochemicznych krwi. Celem tych badań jest charakterystyka struktury genetycznej stad bydła mlecznego z uwzględnieniem somatoliberyny i polimorfizmu białek mleka (kappa kazeiny i betalaktoglobuliny). Ponadto zajmujemy się: 

 • prognozowaniem wydajności zwierząt i ich potomstwa na podstawie genów - markerów cech ilościowych (quantitative trait loci) co przyczyni się do zwiększenia skuteczności selekcji przez 
 • wykorzystanie informacji o wartości hodowlanej zwierząt; 
 • wykorzystaniem polimorfizmu białek mleka mającego wpływ na skład i właściwości technologiczne mleka; 
 • charakterystyką molekularną mutacji genów odpowiedzialnych za ważne cechy użytkowe, takie jak m.in. hipertrofia mięśniowa u niektórych ras bydła mięsnego. 

Krowa mięsnej rasy Limousin

 

Biostatystyka

 

W zakresie biostatystyki prowadzone są badania dotyczące prognozowania cech użytkowych zwierząt gospodarskich w oparciu o modele statystyczne oraz sztuczne sieci neuronowe.

 

Pracownicy Zakładu Biostatystyki zajmują się również informatyzacją Wydziału, opiekują się wydziałową siecią komputerową oraz prowadzą szereg przedmiotów informatycznych.

 

Konferencje

 

Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających jest organizatorem wielu konferencji naukowych lub naukowo-produkcyjnych, często o międzynarodowym zasięgu:

 • „Intensyfikacja produkcji żywca wołowego z uwzględnieniem różnych genotypów” (Trzęsacz – Nowielice – Cerkwica – Stuchowo, 1989), 
 • „Produkcja żywca wołowego i baraniego w oparciu o pasze gospodarskie z uwzględnieniem nowych metod konserwacji” (Szczecin – Barzkowice, 1994), 
 • „Wpływ czynników środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu żywienia na ilość i jakość mleka i żywca wołowego” (Barzkowice, 1995), 
 • „Zastosowanie biotechnologii w chowie i hodowli zwierząt oraz produkcji pasz i żywności” (Szczecin – Międzyzdroje, 2000), 
 • „Optymalizacja warunków odchowu cieląt i młodzieży” (Kołbacz, 2002), 
 • „Racjonalny odchów cieląt i młodzieży warunkiem uzyskania zdrowych i wysokoprodukcyjnych krów” (Szczecin – Maciejewo, 2004), 
 • „Wykorzystanie najnowszych osiągnięć genetyki w hodowli bydła mlecznego i mięsnego” (Międzyzdroje, 2006), 
 • „Aktualne problemy chowu i hodowli bydła oraz innych przeżuwaczy w zróżnicowanych warunkach środowiskowych” (Dziwnów 4-6 czerwca, 2009) 

Wyposażenie aparaturowe

 

Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających

 

Zestaw do analizy tłuszczów firmy BÜCHI Labortechnik AG oparty na technice chromatografii gazowej. Przeznaczony do ekstrakcji tłuszczów i oznaczania profilu tłuszczów wraz z oznaczeniem tłuszczu całkowitego.

 

BÜCHI B-820


BÜCHI B-815


Spektrofotometr Marcel Media Plus do oznaczania parametrów biochemicznych.

 

Spektrofotometr Marcel Media Plus

 

Półautomatyczny analizator włókna surowego metodą „Filter Bag”.

Analizator włókna Ankom A 220

 

Termocykler do przeprowadzania PCR.

Termocykler T Personal Biometra

 

Generator wodoru.

Generator wodoru Parker Balston H2PEM

Wirówka laboratoryjna MPW - 350R


Wyposażenie Zakładu Cytogenetyki Molekularnej

 

Amplifikator DNA z detekcja w czasie rzeczywistym.Dwukanałowy aparat do przeprowadzania ilościowej reakcji PCR z detekcją w czasie rzeczywistym.

 

Amplifikator DNA Rotor-Gene Corbett Research

 

Termocykler do przeprowadzania PCR.

 

Termocykler T Personal Biometra

Perkin ELMER GeneAmp PCR System 2400

 

Mikroskop.

Mikroskop Nikon TS-100

Komora laminarna

Autoklaw Sterilclave firmy COMINOX

Wirówka laboratoryjna Eppendorf Centrifuge 5804 R

 

Działalność dydaktyczna

 

W Katedrze realizowane są następujące przedmioty:

 

Kierunek BIOLOGIA: 

Studia I stopnia 

Przedmioty obowiązkowe: 

 • Technologie informatyczne 
 • Badania in vivo i in vitro (wsp) 

Przedmioty obieralne: 

 • Biologiczne i ekologiczne podstawy użytkowania wybranych gatunków przeżuwaczy 
 • Żywność funkcjonalna 

Studia II stopnia 

Przedmioty obowiązkowe: 

 • Metody statystyczne w biologii 
 • Bioinformatyka 

Przedmioty obieralne: 

 • Markery genetyczne 
 • Zwierzęta roślinożerne w kształtowaniu środowiska 
 • Gospodarowanie populacjami zwierząt dziko żyjących 

Kierunek BIOTECHNOLOGIA: 

Studia I stopnia 

Przedmioty obowiązkowe: 

 • Informatyka 
 • Matematyka - Biometria 
 • Inżynieria genetyczna 
 • Kultury tkankowe i komórkowe in vitro roślin i zwierząt (wsp.) 
 • Metody inżynierii genetycznej zwierząt (wsp.) 
 • Biotechnologia w hodowli zwierząt (wsp.) 

Przedmioty obieralne: 

 • Biologiczne bazy danych 
 • Żywność funkcjonalna 

Studia II stopnia 

Przedmioty obowiązkowe: 

 • Bioinformatyka 
 • Planowanie i analiza eksperymentu 
 • Cytogenetyka i inżynieria chromosomowa ssaków (wsp.) 
 • Embriologia i genetyka rozwoju (wsp.) 

Kierunek ZOOTECHNIKA: 

Studia I stopnia 

Przedmioty obowiązkowe: 

 • Chów i hodowla bydła 
 • Chów i hodowla owiec i kóz 
 • Organizacja grup producentów zwierząt gospodarskich 
 • Podstawy informatyki 

Przedmioty obieralne: 

 • Fermowy chów jeleniowatych 
 • Gospodarka surowcami pochodzenia owczego i koziego 
 • Komputerowe zarządzanie stadem bydła mlecznego i mięsnego 
 • Podstawy introdukcji wybranych gatunków przeżuwaczy 
 • Żywność funkcjonalna 

Studia II stopnia 

Przedmioty obowiązkowe: 

 • Metody badań na zwierzętach 
 • Statystyka matematyczna 
 • Diagnostyka genetyczna 
 • Chów zwierząt w gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznych (wsp.) 
 • Zastosowanie informatyki w pracy hodowlanej (sp. HZG) 
 • Metody prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskich (wsp.) (sp. HZG) 
 • Hodowla zachowawcza zwierząt gospodarskich (sp. HZG) 
 • Akwarystyka (sp. HZA) 

Przedmioty obieralne: 

 • Cytogenetyka (sp. HZG) 
 • Metody inżynierii genetycznej w hodowli zwierząt (sp. HZG) 
 • Hodowla zachowawcza zwierząt gospodarskich (sp. EPZ) 
 • Podstawy gospodarowania populacjami zwierząt dziko żyjących (sp. EPZ) 
 • Hodowla zachowawcza zwierząt (sp. HZA) 
 • Podstawy gospodarowania populacją zwierząt łownych (sp. HZA) 
 • Wędkarstwo (sp. HZA) 

Studia III stopnia 

 • Planowanie i analiza statystyczna wyników badań 

Kierunek ROLNICTWO

 • Chów zwierząt z zoohigieną 
 • Chów wybranych gatunków zwierząt 

Kierunek TOWAROZNAWSTWO (Sp. Towaroznawstwo Produktów Zwierzęcych): 

Przedmioty obowiązkowe: 

 • Towaroznawstwo bydła 
 • Towaroznawstwo owiec i kóz 

Przedmioty obieralne: 

 • Towaroznawstwo surowców pochodzenia owczego i koziego 
 • Usługi agroturystyczne 

Proponowane tematy prac dyplomowych

 

Tematy prac dyplomowych na kierunku Bioinformatyka: 

Prace inżynierskie: 

 • Wykorzystanie narzędzi bioinformatycznych w analizie genów/genomów (in silico). 
 • Klasyfikacja cech produkcyjnych za pomocą sztucznych sieci neuronowych.

 

Tematy prac dyplomowych na kierunku Biologia: 

Prace magisterskie: 

 • Ocena prawidłowości gospodarowania populacjami jelenia, sarny i daniela na terenie koła łowieckiego X, Y, Z. 
 • Cytogenetyczne i molekularne podłoże zaburzeń w determinacji płci u ssaków z wykorzystaniem modelowych zwierząt gospodarskich. 
 • Określanie polimorfizmu w genach kandydujących oraz potencjalny wpływ na cechy użytkowe i rozrodcze zwierząt. 
 • Analiza polimorfizmu oraz ekspresji wybranych genów gołębia domowego (Columba livia var. domestica). 

Prace licencjackie: 

 • Markery genetyczne wydolności fizycznej gołębi sportowych (pocztowych). 
 • Markery genetyczne jakości produktów pochodzenia zwierzęcego.

 

Tematy prac dyplomowych na kierunku Biotechnologia: 

Prace magisterskie: 

 • Cytogenetyczne i molekularne podłoże zaburzeń w determinacji płci u ssaków z wykorzystaniem modelowych zwierząt gospodarskich. 
 •  Określanie polimorfizmu w genach kandydujących oraz potencjalny wpływ na cechy użytkowe i rozrodcze zwierząt gospodarskich. 
 • Analiza polimorfizmu oraz ekspresji wybranych genów gołębia domowego (Columba livia var. domestica). 
 • Analiza ekspresji genów białek mleka w komórkach nabłonkowych gruczołu mlekowego. 
 • Analiza ekspresji genów cytoszkieletu w komórkach nabłonkowych gruczołu mlekowego. 
 • Analiza procesu chondrogenezy w warunkach in vitro.

Prace inżynierskie: 

 • Determinacja płci - mechanizmy molekularne. 
 • Identyfikacja wybranych miejsc polimorficznych genów ważnych w produkcyjności zwierząt przeżuwających.

 

Tematy prac dyplomowych na kierunku Zootechnika: 

Prace magisterskie: 

 • Porównanie wskaźników użytkowości mlecznej krów w zależności od ich genotypu. 
 • Porównanie wskaźników użytkowości mięsnej bydła w zależności od ich genotypu. 
 • Ocena efektywności produkcji mleka w wyniku zastosowania preparatu X. 
 • Ocena efektywności wyników opasu w wyniku zastosowania preparatu X. 
 • Porównanie efektywności odchowu cieląt różnych genotypów. 
 • Ocena profilu kwasów tłuszczowych w zależności od genotypu lub sposobu żywienia. 
 • Przewidywanie poziomu cech produkcyjnych w oparciu o metody data mining.

Prace inżynierskie: 

 • Ocena technologii produkcji bydła mlecznego w fermie X. 
 • Ocena technologii produkcji bydła mięsnego w fermie X. 
 • Ocena technologii odchowu cieląt w fermie X. 
 • Analiza występowania szkód łowieckich na terenie obwodu nr X.