Publikacje Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska w 2012 roku

Lista filadelfijska (prace z IF)
 •  Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Bąkowska M., Tylkowska A., Marciniak A., Ligocki M., Udała J. (2012): Polychlorinated biphenyl (PCBs) residues in suburban red foxes (Vulpes vulpes) from West Pomerania region (Poland) – preliminary study. Polish Journal of Environmental Studies, 21, 1, 193-199.
 • Kavetska K., Królaczyk K., Pilarczyk B., Kalisińska E. (2012): Stornach nematodes of wild ducks (subfamily Anatinae) wintering in the North-Western Poland. Bull. Vet. Inst. Pulawy 56 56(1): 27-31
 • Kobak P., Pilarczyk B. (2012): Prevalence of gastrointestinal parasites of water buffaloes raised in the Notecka Forest region (Poland). Bull. Vet. Inst. Pulawy 56(1): 33-36
 • Pilarczyk B., Jankowiak D., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Sablik P., Drozd R., Tylkowska A., Skólmowska M., 2012: Selenium Concentration and Glutathione Peroxidase (GSH-Px) Activity in Serum of Cows at Different Stages of Lactation. Biol Trace Elem Res (147): 91-96
 • Fraczek M., Piasecka M., Boksa M., Czernikiewicz A., Gączarzewicz D., Szumala-Kakol A., Kazienko A., Kurpisz M. (2012): Complex analysis of molecular changes in human-ejaculated spermatozoa occuring during in vitro semen bacterial infection. JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY 94, 1, 77-78.
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Kavetska K., Rząd I., Hendzel D., Marciniak A., 2012: Selenium status in sea ducks (Melanitta fusca, Melanitta nigra and Clangula hyemalis) wintering on the southern Baltic coast, Poland. Marine Biology Research 8(10): 1019-1025
 • Fraczek, M., Piasecka, M., Gaczarzewicz, D., Szumala-Kakol, A., Kazienko, A., Lenart, S., Laszczynska, M., Kurpisz, M. 2012: Membrane stability and mitochondrial activity of human-ejaculated spermatozoa during in vitro experimental infection with Escherichia coli, Staphylococcus haemolyticus and Bacteroides ureolyticus. Andrologia 44 (5), 315-329
 • Lydka M., Piasecka M., Gaczarzewicz D., Koziorowski M., Bilinska B. 2012: Administration of Flutamide Alters Sperm Ultrastructure, Sperm Plasma Membrane Integrity and its Stability, and Sperm Mitochondrial Oxidative Capability in the Boar: In Vivo and In Vitro Approach. REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS 47, 4, 635-643
 • Kazienko A., Piasecka M., Rymaszewska A., Gączarzewicz D., Kurzawa R., Frączek M., Kurpisz M., Laszczyńska M.: Molekularne markery niepłodności męskiej: zmiany polimorficzne genów białek chromatyny plemnika – cześć I. Postępy Biologii Komórki 39 (3; 2012): 345-370
 • Kazienko A., Piasecka M., Rymaszewska A., Gączarzewicz D., Kurzawa R., Frączek M., Kurpisz M., Laszczyńska M.: Molekularne markery niepłodności męskiej: zaburzenia transkrypcji i translokacji protamin chromatyny plemnika – cześć II. Postępy Biologii Komórki 39 (3; 2012): 371-394
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Bąkowska M., Ligocki M., Gaik M., 2012: Lead, cadmium and other metals in serum of pet dogs from an urban area of NW Poland. Biol Trace Elem Res. 149,345–351
Inne prace w recenzowanych czasopismach
 • Ramisz A., Balicka-Ramisz A., Jastrzębski G. (2012): Selenium concentration in dairy cows and its influence on production traits. Acta Sci. Pol. Zootechnica 11(1): 49-58.
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz A.,Vovk S., Snitynskyj V. 2012: Prevalence of coccidia infection in goats in Western Pomerania (Poland) and West Ukraine region. Annals of Parasitology 58(3), 167–171
 • Felska-Błaszczyk L., Lasota B., Seremak B., Zielińska-Zygmunt N. (2012): Plasma concentrations of progesterone and testoterone in pregnant mink (Neovision vison) depend on fur-color variety of female. Acta Sci. Pol. Zootechnica 11 (3), 11-20.
 • Felska-Błaszczyk L., Seremak B., Lasota B., Sobczyk J. (2012): Influence of gestation length and multiplicity of mating encounters in different color varieties of the american mink (Mustela vison) on selected parametrs of reproductive performance. Acta Sci. Pol. Zootechnika 11 (3): 21-30.
Rozdziały w książkach wydawanych w wydawnictwach zagranicznych
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Marciniak A.: Products of Animal Origin as a Source of Se in Human Diet. W: Chinatsu Aomori i Megumi Hokkaido .(red.): Selenium: Sources, Functions and Health Effects. Nova Science Publishers, Inc. New York, 2012, 181-194.
Rozdziały w monografiach wydawanych w wydawnictwach polskich
 • Kuba J., Hendzel D., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Udała J.  Parazytofauna przewodu pokarmowego jeleni szlachetnych utrzymywanych w chowie fermowym W: Zarzecka K., Kondracki S., Skrzyczyńska J. (red.): Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. PSW JPII, Bielsko-Biała 2012, 212-219. 

 Publikacje różne

 • Balicka-Ramisz A. (2012): Kokcydioza cieląt. Bydło 1, 72-73.
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz G. (2012): Odrobaczanie bydła. Bydło 4,78-79.
 • Balicka-Ramisz A. (2012): Kokcydioza bydła (Dysenteria coccidiosa bovum) – problem nadal aktualny. Bydło 8,85-86.
 • Gączarzewicz D., Udała J., Błaszczyk B., Stankiewicz T.: Znaczenie inseminacji w rozrodzie trzody chlewnej. Informator 51 (1; 2012), 30-33

Doniesienia na konferencje krajowe i międzynarodowe

 • Gączarzewicz D., Piasecka M., Błaszczyk B., Stankiewicz T., Udała J.: Relationships between chromatin structural organization and motility, mitochondrial membrane potential and plasma membrane integrity in boar sperm. VIth International Scientific Symposium Application of scientific researches in pig production improvement and their influence on rural areas development.; 20-22.09.2012, Bydgoszcz-Toruń, Poland; s: 72-73
 • Fraczek M., Piasecka M., Boksa M., Czernikiewicz A., Gączarzewicz D., Szumala-Kakol A., Kazienko A., Kurpisz M.: Complex analysis of molecular changes in human-ejaculated spermatozoa occuring during in vitro semen bacterial infection. Journal of Reproductive Immunology 94, (1; 2012): 77-78
 • Fraczek M., Boksa M., Czernikiewicz A., Piasecka M., Szumala-Kakol A., Kolanowski T., Kazienko A., Gączarzewicz D., Kurpisz M.: Bacteria and leukocytes as inducers of molecular changes in human ejaculated sperm plasma membranes during in vitro semen infection. J Reproduktionsmed Endokrinol 9 (5; 2012): 327
 • Lydka M., Piasecka M., Gaczarzewicz D., Bilinska B.: Administration of flutamide on the sperm membrane integrity, mitochondrial diaphorase activity, and sperm morphology in adult boars: in vivo and in vitro approach. J Reproduktionsmed Endokrinol 9 (5; 2012): 365-366
 • Kazienko A., Rymaszewska A., Gill K., Gaczarzewicz D., Kurzawa R., Laszczyńska M., Fraczek M., Kurpisz M., Piasecka M.: Molecular markers of male infertility: single nucleotide polymorphism of protamine-1 and -2 genes and human sperm protamine deficiency. J Reproduktionsmed Endokrinol 9 (5; 2012): 389-390
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Bąkowska M., Marciniak A., Molenda M. (2012): Selen w wodzie, osadach dennych i wybranych gatunkach ryb jeziora Dąbie. Journal of Elementology 17, (3), str. 68, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza „Dziś i jutro magnezuSandomierz, 14-16 września 2012 r.
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Bąkowska M., Gaik M. (2012): Stężenie selenu w surowicy psów w zależności od występujących schorzeń. Journal of Elementology 17 (3), str. 52, Suplement, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza „Dziś i jutro magnezuSandomierz, 14-16 września 2012 r.
 • Prokulewicz A. (2012): Ocena skuteczności preparatu Dectomax w zwalczaniu inwazji słupkowców (Strongylidae, Cyathostominae) u koni. Konferencja Komitetu Parazytologii Polska Akademia Nauk, str 65, Warszawa 12 grudnia 2012 r.
 • Balicka-Ramisz A., Grupiński T., Laurans Ł., Cieloszyk J. (2012): Włośnica powracający problem. Konferencja Komitetu Parazytologii Polska Akademia Nauk, str 38, Warszawa 12 grudnia 2012 r.
 • Balicka-Ramisz A., Żychlińska-Buczek J.  (2012): Monitoring parazytologiczny owiec utrzymywanych w systemie pastwiskowym. Konferencja Komitetu Parazytologii Polska Akademia Nauk, str 39, Warszawa 12 grudnia 2012 r.