Prof. dr hab. inż. Iwona Szatkowska

Profesor - kierownik

Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających

 

Pracownia Cytogenetyki Molekularnej

 

Tel.: 91-449-6808

 

E-mail: iwona.szatkowska@zut.edu.pl

 

Tematyka badawcza
 • Cytogenetyczne i molekularne podłoże zaburzeń w determinacji płci u ssaków z wykorzystaniem modelowych zwierząt gospodarskich.
 • Poszukiwanie markerów genetycznych cech użytkowych i rozrodczych zwierząt gospodarskich.
 • Klonowanie genów i analiza poziomu ich ekspresji. 

 

Przebieg pracy naukowej
 • Mgr inż., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Zootechniczny, 1986
 • Dr, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Zootechniczny, 1994
 • Dr hab., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, 2000
 • Tytuł prof., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2011 


Wybrane publikacje
 1. Szatkowska I., Grzesiak W., Jędrzejczak M., Dybus A., Zaborski D., Jankowiak D., 2011: An analysis of CYP19, CYP21 and ER genotypes in Polish Holstein-Friesian cows with regard to the selected reproductive traits. Acta Veterinaria Brno 80: 65-71. (WWW) IF: 0,534 
 2. Jędrzejczak M., Grzesiak W., Szatkowska I., Dybus A., Muszyńska M., Zaborski D., 2011: Association between polymorphisms of CYP19, CYP21, and ER1 genes and milk production traits in Black-and-White cattle. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 35(1): 41-49. IF: 0.342 
 3. Szatkowska I., Muszyńska M., Grzesiak W., Dybus A., Jędrzejczak M., Zaborski D., Żukiewicz A., 2010: Zusammenhang zwischen dem Polymorphismus des BTN/HaeIII-Gens und Milchleistungs-merkmalen bei Kuhen der Rassen Jersey und Polnische Holstein-Friesian. Tieraztliche Umschau 65(3): 99-102. IF: 0,167 
 4. Muszyńska M., Szatkowska I., Grzesiak W., Dybus A., Zaborski D., 2010: Two single nucleotide polymorphisms within bovine butyrophilin gene (BTN/HaeIII and BTN/SchI) and their association with milk performance traits in Jersey cattle. Archives Animal Breeding 53(5): 501-509. (WWW) IF: 0,519 
 5. Grzesiak W., Zaborski D., Sablik P., Żukiewicz A., Dybus A., Szatkowska I., 2010: Detection of cows with insemination problems using selected classification models. Computers and Electronics in Agriculture(74): 265-273. IF: 1,312 
 6. Grzesiak W., Zaborski D., Sablik P., Żukiewicz A., Dybus A., Szatkowska I., 2010: Detection of cows with insemination problems using selected classification models. Computers and Electronics in Agriculture(74): 265-273. IF: 1,312 
 7. Ostaszewska I., Kamaszewski M., Grochowski P., Dabrowski K., Verri T., Aksakal T., Szatkowska I., Nowak Z., Dobosz S., 2010: The effect of peptide absorption on PepT1 gene expression and digestive system hormones in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Comparative Biochemistry And Physiology A-Molecular & Integrative Physiology 155: 107-114. IF: 2,196 
 8. Ostaszewska T., Szatkowska I., Verri T., Dabrowski K., Romano A., Barca A., Muszyńska M., Dybus A., Grochowski P., Kamaszewski M., 2009: Cloning two PepT1 cDNA fragments of common carp, Cyprinus carpio (Actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae). Acta Ichthyologica et Piscatoria 39(2): 81-86. (WWW) 
 9. Dybus A., Siemierz A., Wysocki D., Szatkowska I., Muszyńska M., Guentzel S., 2009: Evaluation of the applicability of polymerase chain reaction (PCR) to sex identification in Eurasian blackbirds (Turdus merula). Biological Letters 46(1): 17-22. (WWW) IF: 0,16 
 10. Szatkowska I., Dybus A., Grzesiak W., Jędrzejczak M., Muszyńska M., 2009: Association Between the Growth Hormone Releasing Hormone (GHRH) Gene Polymorpfism and Milk Production Traits of Dairy Cattle. Journal of Applied Animal Research 36(1): 119-123. IF: 0,193 
 11. Zaborski D., Grzesiak W., Szatkowska I., Dybus A., Muszyńska M., Jędrzejczak M., 2009: Factors affecting dystocia in cattle. Reproduction in Domestic Animals 44(3): 540-551. IF: 1,297 
 12. Dybus A., Chang M., Cheng Y., Szatkowska I., 2008: DNA polymorphism of the αA-globin gene in domestic pigeon. Animal Science Papers and Reports 26(3): 219-226. (WWW) IF: 0,214 
 13. Muszyńska M., Szatkowska I., Dybus A., Jędrzejczak M., 2008: Budowa, właściwości oraz potencjalne funkcje butyrofiliny. Medycyna Weterynaryjna 64(4A): 404 - 408. (WWW) 
 14. Zych S., Szewczuk M., Czerniawska-Piątkowska E., Szatkowska I., 2007: A new ACRS-SNP in the 5’ flanking region of the bovine insulin-like growth factor 1 (IGF1) gene. Archiv Tierzucht 50: 531-532. IF: 0,612 
 15. Jędrzejczak M., Zych S., Szatkowska I., Dybus A., 2006: Charakterystyka genu aromatazy cytochromu P450 bydła. Prace i Materiały Zootechniczne 63 
 16. Jędrzejczak M., Zych S., Szatkowska I., Dybus A., 2006: Charakterystyka genu aromatazy cytochromu P450 bydła. Prace i Materiały Zootechniczne 63 
 17. Jędrzejczak M., Szatkowska I., Zych S., Grzesiak W., Czerniawska-Piątkowska E., Dybus A., 2006: Evaluation of associations of the polymorphism in the placenta-specific promoter 1.1 of the CYP19 gene in Black-and-White and Jersey cattle with milk production traits. Archives of Animal Breeding 49(4): 311-314. IF: 0,477 
 18. Dybus A., Grzesiak W., Kamieniecki H., Szatkowska I., Sobek Z., Błaszczyk P., Czerniawska-Piątkowska E., Zych S., Muszyńska M., 2005: Association of genetic variants of bovine prolactin with milk production traits of Black-and-White and Jersey cattle. Archives of Animal Breeding 48(2): 149-156. IF: 0,491 
 19. Zych S., Szatkowska I., Dybus A., 2005: Oś somatotropowa (GH/GHR/IGF-1) i jej rola w kontroli procesu laktacji u bydła. Medycyna Weterynaryjna 61(8): 857-860. IF: 0,259 
 20. Dybus A., Pijanka J., Szatkowska I., Zych S., 2005: LDH-A gene as an indicator of the flight efficiency of homing pigeons. Medycyna Weterynaryjna 61(10): 1114-1118. (WWW) IF: 0,259 
 21. Dybus A., Czerniawska-Piątkowska E., Zych S., Szatkowska I., 2004: Markery genetyczne w doskonaleniu bydła mlecznego. Wydawnictwo AR w Szczecinie, Nauka-Gospodarce: 12-17. 
 22. Szatkowska I., Zych S., Udała J., Dybus A., Błaszczyk P., Sysa P., Dąbrowski T., 2004: Freemartinism: Three Cases in Goats. Acta Vet. Brno 73: 375-378. IF: 0,449 
 23. Dybus A., Szatkowska I., Czerniawska-Piątkowska E., Grzesiak W., Wójcik J., Rzewucka E., Zych S., 2004: PIT1-HinfI gene polymorphism and its associations with milk production traits in polish Black-and-White cattle. Archives of Animal Breeding 47(6): 557-564. IF: 0,477 
 24. Dybus A., Grzesiak W., Szatkowska I., Błaszczyk P., 2004: Association between the growth hormone combined genotypes and dairy traits in Polish Black-and-White cows. Animal Science Papers and Reports 22(2): 185-194. 
 25. Szatkowska I., Zych S., Kulig H., 2003: Determinacja płci u ssaków. Medycyna Weterynaryjna 59(10): 847-852. 
 26. Błaszczyk B., Galiński G., Szatkowska I., Udała J., Gączarzewicz D., 2002: Gączarzewicz D.: Indeks kariopyknozy w cyklu rujowym kóz. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 63: 201-208. 
 27. Szatkowska I., Udała J., Błaszczyk B., Dąbrowski T., 2002: Częstotliwość występowania chimeryzmu komórkowego u niepłodnych kóz rasy białej uszlachetnionej. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 63(209-215) 
 28. Kulig H., Grzesiak W., Szatkowska I., 2001: Effect of leptin gene polymorphism on growth and carcass traits in pig (short communication). Archiv für Tierzucht 44(3): 291-296. 
 29. Kulig H., Szatkowska I., 2001: Mutacje w genie miostatyny i ich wpływ na rozwój tkanki mięśniowej bydła. Prace i Materiały Zootechniczne 58: 65-73. 
 30. Kawęcki A., Kulig H., Szatkowska I., Dybus A., 2000: Wpływ wybranych czynników na cechy reprodukcyjne kóz. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie 38: 27-32. 
 31. Szatkowska I., Kamieniecki H., Błaszczyk B., Kulig H., Udała J., Ziemak J., Dybus A., 2000: Molekularna i cytogenetyczna analiza przypadków frymartynizmu u kóz, owiec i bydła. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zastosowanie biotechnologii w chowie i hodowli zwierząt oraz produkcji pasz i żywności" Szczecin-Międzyzdroje: 97-104. 
 32. Szatkowska I., Dybus A., Kulig H., Grzesiak W., 2000: The effect of hornedness on fecundity and litter sex distribution in goats. Acta fytotechnica et zootechnica, XIXth Genetic Days, Abstracts from International Conference(3): 64. 
 33. Udała J., Szatkowska I., Błaszczyk B., Lasota B., Seremak B., 1999: Badania wstępne nad przydatnością rozpłodową kozłów utrzymywanych na Pomorzu Zachodnim. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 43: 476-476. 

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Polskie Towarzystwo Genetyczne, 2000 

 

Projekty Badawcze i Granty KBN
 • Wykorzystanie badań cytogenetycznych i molekularnych w analizie bezpłodności i interseksualizmu u kóz”. Nr P06D 027 14 - kierownik projektu, 1998-1999 
 • Molekularne podłoże transformacji płci u kóz w oparciu o analizę sekwencji genów SRY i SOX9. Nr P06D 003 21 – kierownik projektu, 2001-2003 
 • Produkcja mięsa wołowego wysokiej jakości w regionie północno-zachodniej Polski. Nr 3 PO6Z 017 22: kierownik grantu – prof. dr hab. Henryk Kamieniecki. Współwykonawca – analiza molekularna genów LEP, GDF-8 , 2002-2004 
 • Analiza wybranych cech użytkowości mięsnej bydła rasy charolaise i simental oraz ich mieszańców z uwzględnieniem genotypów odnoszących się do uznanych markerów genetycznych dla tych cech (LEP, GDF-8) oraz dla podatności na BSE (PRNP). Nr 2 P06Z 064 29 , 2005-2007 
 • Klasyfikacja liczby zabiegów inseminacyjnych w oparciu o dostępne informacje hodowlane oraz wybrane geny przy użyciu sztucznych sieci neuronowych. N311 017 73: kierownik grantu – dr hab. Wilhelm Grzesiak. Współwykonawca – analiza molekularna, 2006-2009 
 • N311 266835 - Analiza wzoru ekspresji genów PISRT1 i SOX9 u bezrogich PIS-/- i rogatych PIS+/+ kozłów. Kierownik projektu, 2008 – 2011 

 

Promotorstwo w przewodach doktorskich
 • Sławomir Zych, Ekspresja i polimorfizm wybranych genów osi somatotropowej w powiązaniu z cechami produkcyjności mlecznej krów czarno-białych z różnym udziałem genów bydła , 18.04.2007 
 • Edyta Rzewucka-Wójcik, Analiza wybranych cech użytkowości mięsnej bydła rasy charolaise i ich mieszańców z rasą simentali i hereford z uwzględnieniem genotypów odnoszących się do uznanych markerów genetycznych dla tych cech oraz dla podatności na BSE, 14.03.2009 
 • Magdalena Jędrzejczak, Komórki epitelialne gruczołu mlekowego w hodowli in vitro jako alternatywny model dla badań z zakresu modyfikacji i doskonalenia składu mleka, 28.04.2011 

 

Wykryte mutacje i nowe sekwencje genów
 • Panicz,R.A., Zych,S., Szatkowska,I.: Oncorhynchus mykiss growth hormone (GH2) gene, exons 2, 3 and partial cds. Nr dostępu DQ294400, 10.12.2005 
 • Zych,S., Szatkowska,I., Szewczuk,M.: Bos taurus insulin-like growth factor I gene, promoter region. Nr dostępu DQ975234, 07.10.2006 
 • Szatkowska,I., Jedrzejczak,M., Ostaszewska,I., Dybus,A., Zych,S., Muszynska,M.: Capra hircus SRY-box containing 9 (SOX9) gene, exons 1 through 3 and partial cds. Nr dostępu EF203710, 19.02.2007 
 • Verri,T., Ostaszewska,T., Dabrowski,K., Romano,A., Barca,A., Muszynska,M., Szatkowska,I., Dybus,A: Cyprinus carpio isolate 1 solute carrier family 15 member 1 mRNA, partial cds. Nr dostępu FJ529669, 29.12.2008 
 • Verri,T., Ostaszewska,T., Dabrowski,K., Romano,A., Barca,A.,Muszynska,M., Szatkowska,I., Dybus,A.: Cyprinus carpio clone 1.2 solute carrier family 15 member 1 (PepT1) mRNA, partial cds. Nr dostępu FJ556590, 26.01.2009 
 • Ostaszewska,T., Kamaszewski,M., Grochowski,P., Dabrowski,K.,Verri,T., Aksakal,E., Szatkowska,I., Nowak,Z., Dobosz,S.: Oncorhynchus mykiss solute carrier family 15 member 1 (Pept1) mRNA, partial cds.Nr dostępu EU853718, 15.12.2009. 
 • Ostaszewska,T., Kamaszewski,M., Grochowski,P., Dabrowski,K.,Verri,T., Aksakal,E., Szatkowska,I., Nowak,Z., Dobosz,S.: Oncorhynchus mykiss solute carrier family 15 member 1 (Pept1) mRNA, partial cds.Nr dostępu EU853718, 15.12.2009.