Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

dr hab. inż.  Alicja Dratwa-Chałupnik, prof. ZUT

przewodnicząca
pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia

prof. dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska

 pełnomocnik dziekana ds. ankietyzacji 

dr hab. inż. Angelika Cieśla, prof. ZUT

dr hab. inż. Agnieszka Tomza-Marciniak, prof. ZUT

 

dr inż. Magdalena Jędrzejczak-Silicka

 

dr inż. Alicja Auriga

Karolina Jewiarz

przedstawiciel studentów

Nikola Szelong

przedstawiciel studentów

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia - informacje ogólne

Wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia powołuje się na podstawie uchwały Senatu nr 59 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym został wprowadzony 29 czerwca 2009 roku Uchwałą Senatu nr 59. WSZJK ma za zadanie wdrożenie postanowień Procesu Bolońskiego, zaleceń znajdujących się w dokumentach dotyczących zapewniania jakości kształcenia w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego oraz realizację rozporządzenia Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe zadania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia określa Zarządzenie Nr 194/2020  Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia.

 

W skład wydziałowej komisji wchodzą:

  • pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia – przewodniczący,
  • pełnomocnik dziekana ds. ankietyzacji zajęć dydaktycznych,
  • przedstawiciele poszczególnych kierunków na wydziale,
  • przedstawiciele wydziałowych organów samorządu studentów, przedstawiciele samorządu doktorantów (na wydziałach prowadzących studia doktoranckie).

Do zadań wydziałowej komisji należy:

  • współudział w tworzeniu systemu zapewniania jakości kształcenia;
  • kumulacja i przetwarzanie informacji dotyczących wdrażania systemu jakości kształcenia;
  • wdrażanie decyzji podjętych przez uczelnianą komisję ds. jakości kształcenia;
  • monitoring stopnia realizacji zakładanych efektów kształcenia;
  • przeprowadzanie analiz niezbędnych do oceny jakości kształcenia na wydziale;
  • opracowanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania z wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia.