Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

dr hab. inż.  Alicja Dratwa-Chałupnik

przewodnicząca
pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia

dr hab. inż. Dorota Jankowiak, prof. nadzw.

 

dr hab. inż. Małgorzata Ożgo

 

dr hab. inż. Paweł Nawrotek

 

dr hab. inż. Angelika Cieśla

 

dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska

pełnomocnik dziekana ds. ankietyzacji zajęć dydaktycznych

dr inż. Magdalena Jędrzejczak-Silicka

 

mgr inż. Marta Juszczak

przedstawiciel doktorantów

Anastasia Wachterowa

przedstawiciel studentów kierunku biotechnologia

Monika Komperda

przedstawiciel studentów kierunku zootechnika

Jagoda Kędziora

przedstawiciel studentów kierunku kynologia

dr hab. Hanna Kulig

prodziekan ds. kształcenia

dr hab. inż. Małgorzata Szewczuk

prodziekan ds. kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia - informacje ogólne

Wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia powołuje się na podstawie uchwały Senatu nr 59 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym został wprowadzony 29 czerwca 2009 roku Uchwałą Senatu nr 59. WSZJK ma za zadanie wdrożenie postanowień Procesu Bolońskiego, zaleceń znajdujących się w dokumentach dotyczących zapewniania jakości kształcenia w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego oraz realizację rozporządzenia Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe zadania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia określa Zarządzenie Nr 89/2016  Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia.

 

W skład wydziałowej komisji wchodzą:

  • pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia – przewodniczący,
  • pełnomocnik dziekana ds. ankietyzacji zajęć dydaktycznych,
  • przedstawiciele poszczególnych kierunków na wydziale,
  • przedstawiciele wydziałowych organów samorządu studentów, przedstawiciele samorządu doktorantów (na wydziałach prowadzących studia doktoranckie).

Do zadań wydziałowej komisji należy:

  • współudział w tworzeniu systemu zapewniania jakości kształcenia;
  • kumulacja i przetwarzanie informacji dotyczących wdrażania systemu jakości kształcenia;
  • wdrażanie decyzji podjętych przez uczelnianą komisję ds. jakości kształcenia;
  • monitoring stopnia realizacji zakładanych efektów kształcenia;
  • przeprowadzanie analiz niezbędnych do oceny jakości kształcenia na wydziale;
  • opracowanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania z wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia.